Gemeenteblad van De Marne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De MarneGemeenteblad 2018, 8472VerordeningenHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne heeft op 19 december 2017 vastgesteld:

 

de Regeling mandaat, volmacht en machtiging Programmamanager herindeling BMWE-gemeenten

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  In het kader van dit besluit wordt verstaan onder BMWE-gemeenten: de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond die per 1-1-2019 worden samengevoegd tot de gemeente Het Hogeland.

 • 2.

  In het kader van dit besluit wordt verstaan onder programmamanager: de manager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma herindeling BMWE-gemeenten, zoals beschreven in het door de vier gemeenteraden vastgestelde Plan van aanpak herindeling BMWE-gemeenten.

Artikel 2 Volmacht, machtiging programmabudgetten

Aan de programmamanager wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de besteding van het programmabudget. Dit budget wordt voornamelijk gevormd door het frictiebudget dat door het Rijk voor de herindeling van de BMWE-gemeenten is toegekend en wordt uitgekeerd.

Artikel 3 Instructies

De uitoefening van het mandaat, de volmacht en machtiging geschiedt met inachtneming van:

 • a.

  ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en andere van toepassing zijnde regelingen en instructies;

 • b.

  de voor de programmamanager vastgestelde taken, voortvloeiend uit het plan van aanpak herindeling BMWE-gemeenten en daaraan gerelateerde documenten;

 • c.

  de daartoe opgestelde begroting voor het programma herindeling BMWE-gemeenten waarmee de raden van deze gemeenten hebben ingestemd;

 • d.

  door de Stuurgroep herindeling BMWE-gemeenten ter zake genomen besluiten;

 • e.

  het bepaalde in de Regeling op het budgethouderschap van de gemeente Bedum.

Artikel 4 Controle en verantwoording

De programmamanager stelt de Stuurgroep herindeling BMWE-gemeenten en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum actief in kennis van de uitoefening van mandaat, volmacht en machtiging waarvan zij moet aannemen dat kennisneming door de Stuurgroep dan wel het college van belang is.

 

Deze regeling treedt in werking daags na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2017.