Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2018, 83412Overige besluiten van algemene strekkingNadere regels subsidie Gezond in de Stad 2018 – 2021

Z-2018/015521 D-2018/084188

 

Burgemeester en wethouder van gemeente Amstelveen,

gelezen het advies van 14 maart 2018;

gelet op de vigerende Algemene subsidieverordening Amstelveen;

besluiten vast te stellen de Nadere regels subsidie Gezond in de Stad 2018 – 2021.

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Amstelveen;

 • b.

  college: het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • c.

  GIDS: Gezond in de Stad 2018 - 2021;

 • d.

  subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks ten hoogste beschikbaar is voor subsidies die op grond van deze nadere regels worden verstrekt;

 • e.

  notitie: de notitie Aanpak 'Gezond in de Stad Amstelveen 2018-2021', vastgesteld door het college op 17 april 2018;

 • f.

  kopgroep: een samenwerking van instellingen die invulling geven aan een belangrijk deel van GIDS en die in ieder geval bestaat uit GGD Amsterdam-Amstelland, Sportbedrijf Amstelveen en Participe Amstelland;

 • g.

  kopgroepsubsidie: het deel van het beschikbare subsidiebudget dat beschikbaar is voor activiteiten van de kopgroep;

 • h.

  initiatievensubsidie: het deel van het beschikbare subsidiebudget waarop inwoners en professionals, anders dan de kopgroep, beroep kunnen doen.

 • i.

  nadere regels: de nadere regels subsidie GIDS 2018 – 2021

Artikel 2. Doelstelling GIDS

De doelstelling van GIDS is het verkleinen van sociaaleconomische en cultureel bepaalde gezondheidsverschillen tussen inwoners in de stad. Door preventiegerichte initiatieven te ondersteunen, voorkomen we zware zorg wat bijdraagt aan de transformatie in het sociale domein en aan het Amstelveense beleid op de terreinen WMO, jeugdhulp en participatie.

Artikel 3. Nadere regels subsidie GIDS

 • 1.

  De nadere regels subsidie GIDS zijn bedoeld om richting te geven aan de financiële ondersteuning vanuit de gemeente van op preventie gerichte initiatieven van inwoners en professionals die een bijdrage leveren aan de doelstelling van GIDS.

 • 2.

  De ASV is ten alle tijden van toepassing, tenzij anders is beschreven in deze nadere regels.

Artikel 4. Aanvragers die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Een deel van het GIDS-subsidiebudget, de initiatievensubsidie, is bedoeld voor de ondersteuning van initiatieven van inwoners en professionals. De gemeente verstrekt uitsluitend subsidie voor initiatieven gericht op de doelstelling van deze nadere regels zoals bedoeld in Artikel 2.

 • 2.

  Het andere deel van het GIDS-subsidiebudget, de kopgroepsubsidie, is bedoeld voor de ondersteuning van de kopgroep. Ook voor de kopgroep geldt dat de gemeente uitsluitend subsidie verstrekt voor initiatieven gericht op de doelstelling van deze nadere regels zoals bedoeld in Artikel 2.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor (kosten van) activiteiten die starten of startten na 31 juni 2018.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor de daadwerkelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn met de uitvoering van het initiatief.

Artikel 6. Geografisch kader

Initiatieven die in aanmerking komen voor subsidie zijn in ieder geval gericht op een of meer van de volgende Amstelveense wijken: Groenelaan, Keizer Karelpark; Bankras-Kostverloren.

Paragraaf 2. Specifieke bepalingen over de initiatievensubsidie

Artikel 7. Criteria

 • 1.

  Om voor subsidie aan in aanmerking te komen dient aanvrager aannemelijk te maken of aan te tonen dat de activiteiten van het initiatief zich richten op:

  • a.

   Een of meerdere, door het Rijk aangewezen, thema’s:

   • Gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden;

   • Participatie

   • Gezonde fysieke omgeving

   • Gezonde sociale omgeving

   • Kwalitatief goede zorg;

  • b.

   Risico-gestuurde preventie;

  • c.

   Het geografisch kader zoals bedoeld in Artikel 6;

  • d.

   Op een of meerdere risicofactoren voor ongezondheid;

  • e.

   De leefwereld, interesses en mogelijkheden van de in een aanvraag beschreven doelgroep;

  • f.

   Gedragsverandering, bijvoorbeeld op basis van een van de volgende interventies:

   • Informeren en bewustwording

   • Motiveren en stimuleren

   • Verbindingen leggen

   • Doorbreken van barrières

   • Volhouden.

 • 2.

  Om voor subsidie aan in aanmerking te komen dient aanvrager aannemelijk te maken of aan te tonen dat het initiatief draagvlak heeft in de wijk of wijken.

 • 3.

  De met de aanvraag beoogde activiteiten duren maximaal 3 jaar.

Artikel 8. Subsidieplafond en financiële kaders

 • 1.

  Per initiatief wordt maximaal 80 procent van de kosten vergoed.

 • 2.

  Het jaarlijkse subsidieplafond bedraagt €25.000 à €30.000 per jaar. Alleen voor het jaar 2018 is het plafond lager, namelijk € 22.500.

Paragraaf 3. Specifieke bepalingen over de kopgroepsubsidie

Artikel 9. Criteria

 • 1.

  Om voor subsidie aan in aanmerking te komen dient aanvrager aannemelijk te maken of aan te tonen dat de activiteiten van het initiatief aan te sluiten bij de notitie Aanpak 'Gezond in de Stad Amstelveen 2018-2021' en in bijzonder een uitwerking te geven aan risico-gestuurde preventie en zicht krijgen op risicofactoren, de geografische focus als bedoeld in Artikel 6, de wijze waarop de doelgroep wordt betrokken en bereikt, de wijze waarop (gezondheid beïnvloedend) gedrag wordt beïnvloed, draagvlakversterking voor de doelen van GIDS.

 • 2.

  De aanvraag bevat, om in aanmerking te komen voor subsidie, een SMART-uitwerking t.a.v. de volgende rollen van de kopgroep:

  • a.

   kennis en ervaring delen over verkleining van gezondheidsverschillen in Amstelveen;

  • b.

   activeren en verbinden van partijen die (kunnen) bijdragen aan het doel van GIDS Amstelveen;

  • c.

   urgentie kweken en draagvlak creëren voor verbetering en vernieuwing in gezondheidspreventie, en te adviseren over prioritering;

  • d.

   bestaande werkwijzen en interventies met oog op de doelen van GIDS op elkaar af stemmen;

  • e.

   periodiek verslag uit te brengen over de gezondheidsverschillen tussen wijken en over de trends daarin en bij bovenstaande rollen in het bijzonder zorgprofessionals uit de stad te betrekken.

 • 3.

  De aanvraag ziet op activiteiten gedurende maximaal een kalenderjaar.

 • 4.

  De activiteiten waarop de aanvraag is gericht sluiten waar mogelijk aan op reeds bestaande interventies op gebied van:

  • a.

   Welzijn

  • b.

   Sport

  • c.

   Jeugd

  • d.

   Gezondheid;

 • 5.

  De penhouder van de kopgroep levert naast het in de ASV verlangde eindverslag elk jaar, met uitzondering van 2018, minimaal een tussentijds verslag aan – voor 1 juli van het lopende jaar – waarin de gemeente geïnformeerd wordt over:

  • a.

   De voortgang

  • b.

   De geboekte resultaten, weergegeven in zowel inhoudelijke (kwalitatieve) als cijfermatige (kwantitatieve) data, waaruit blijkt dat het initiatief een preventief effect heeft

  • c.

   De werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 10. Berekening van het subsidiebedrag

Het jaarlijkse subsidieplafond bedraagt €30.000 à €35.000 per jaar. Alleen voor het jaar 2018 is het plafond lager en wel € 27.500.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 11. Verdeling en toekenning van de subsidie

 • 1.

  De toekenning en verdeling van de subsidie verloopt conform de ASV.

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  De kopgroep kan op instigatie van het college een adviserende rol hebben bij het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 12. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, of toepassing ervan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze nadere regels, indien strikte of onverkorte toepassing ervan zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14. Inwerkingtreding en einddatum

Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat zij gepubliceerd zijn op wettelijk voorgeschreven wijze en zijn geldig voor subsidieaanvragen tot en met 31 december 2021.

Artikel 15. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: ‘Nadere regels subsidie GIDS 2018 – 2021’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 april 2018.

de secretaris,

drs. H.H. Winthorst

de burgemeester,

drs. H.B. Eenhoorn