Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2018, 83084Overige besluiten van algemene strekkingOnderwerp: de aanwijzing toezichthouders artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen mandateren aan directeur Omgevingsdienst IJsselland

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

Gelet op het bepaalde in artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Besluit:

 

 • 1.

  De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders, als bedoeld in artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te mandateren aan de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland, onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het aanwijzen als toezichthouder heeft betrekking op alle personen die in opdracht van de Omgevingsdienst IJsselland, uit hoofde van hun taak toezichthouden (generieke aanwijzing).

  • b.

   De aanwijzing heeft betrekking op het toezicht op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, onderdeel milieu), de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de daarop gebaseerde besluiten en regeling, dan wel de regelingen ter vervanging van deze wetten, voor zover hun aard en strekking ter opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

  • c.

   De aanwijzing heeft tevens betrekking op ketentoezicht op de onder b genoemde wetten.

  • d.

   De aanwijzing en daarmee de bijbehorende bevoegdheden van de toezichthouder vervallen bij uitdienst treden van de Omgevingsdienst IJsselland dan wel bij beëindiging van de tijdelijke opdracht (inhuur).

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na B&W beslissing.

 • 3.

  Een afschrift van dit besluit te versturen aan de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland.

   

20 maart 2018, Hardenberg

Secretaris, Burgemeester,

J.M.G. Waaijer MBA P.H. Snijders