Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2018, 81139VerordeningenRegeling reis- en verblijfkosten Gemeente Gooise Meren 2016

Het College van de gemeente Gooise Meren,

gelet op artikel 15:1:22 Car-Uwo

gelet op de overeenstemming met het Bijzonder Georganiseerd Overleg fusie Muiden, Naarden, Bussum, d.d. …………

overwegende:

 • -

  Het college aan medewerkers een tegemoetkoming wil verstrekken in de kosten van woon-werkverkeer;

 • -

  Duurzame manieren van woon-werkverkeer door het college worden gestimuleerd;

B E S L U I T :

Vast te stellen de “Regeling reis- en verblijfkosten gemeente Gooise Meren 2016”

Artikel 1 Tegemoetkoming woon-werkverkeer

 • 1.

  Elke ambtenaar heeft op zijn verzoek aanspraak op vergoeding van of tegemoetkoming in de gemaakte kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, voor zover bij of krachtens dit artikel niet anders is bepaald.

 • 2.

  De ambtenaar, als bedoeld in het eerste lid, die reist met het openbaar vervoer ontvangt een onbelaste vergoeding van 100% van de gemaakte kosten van zowel openbaar vervoer per trein als de kosten van ander (aansluitend) openbaar vervoer dan de trein. De vergoeding is gelijk aan de gemaakte kosten van het openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klasse. Indien de ambtenaar per fiets reist tussen de woning en het NS-station ontvangt deze een bruto vergoeding voor de eventuele werkelijke kosten van stalling.

 • 3.

  De ambtenaar, als bedoeld in het eerste lid, die reist per, al dan niet via een fietsproject in zijn eigendom gekomen fiets, ontvangt indien de ambtenaar woonachtig is;

  • a.

   Binnen een straal van vijf kilometer van zijn plaats van tewerkstelling een fietsvergoeding ontvangt van € 0.05 per werkelijk gereden kilometer van de woning naar de plaats van tewerkstelling en terug;

  • b.

   Buiten een straal van vijf kilometer van zijn plaats van tewerkstelling een fietsvergoeding ontvangt van € 0.19 per werkelijk gereden kilometer van de woning naar de plaats van tewerkstelling en terug;

 • 4.

  De ambtenaar, als bedoeld in het eerste lid, die reist met een eigen motorvoertuig ontvangt op verzoek een onbelaste tegemoetkoming per voor werkelijk gereden kilometers van de woning naar de plaats van tewerkstelling heen en terug, op basis van de volgende staffel, die uitgaat van de afstand enkele reis:

  0 t/m10 km

  € -,-;

  11 t/m 15 km

  € 65,-;

  16 t/m 20 km

  € 91,-;

  21 km e.v.

  € 130,-.

  Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op het reizen gedurende vier (of meer) werkdagen per week. Bij minder werkdagen per week wordt de vergoeding pro rata vastgesteld.

 • 5.

  Het aantal dagen waarvoor de ambtenaar aanspraak heeft op de tegemoetkoming als bedoeld in het derde en vierde lid wordt berekend overeenkomstig de richtlijnen van de Belastingdienst.

 • 6a

  De ambtenaar die voor het reizen als bedoeld in het tweede lid een vergoeding ontvangt voor een NS-jaartrajectkaart heeft aanspraak op de vergoeding tot de eerste van de maand volgend op een verhuizing naar een andere gemeente of beëindiging van het dienstverband. De ambtenaar is gehouden het aantal hele maanden van de resterende geldigheidsperiode van de NS-jaartrajectkaart terug te betalen. Indien de verhuizing of de beëindiging van het dienstverband plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden van de periode van geldigheid van de NS-jaartrajectkaart en dit bij het aanschaffen van de NS-jaartrajectkaart niet voorzien kon worden, vindt voornoemde terugbetaling plaats met ingang van de vierde maand van de periode van geldigheid.

 • 6b

  De ambtenaar die voor het reizen als bedoeld in het tweede lid gebruik maakt van een NS-jaartrajectkaart is bij zwangerschaps- en bevallingsverlof en bij ziekte die langer dan twee maanden duurt gehouden het contract met de Nederlandse Spoorwegen tussentijds te beëindigen conform de voorwaarden van de Nederlandse Spoorwegen. De ambtenaar dient het maximaal door de Nederlandse Spoorwegen op grond voornoemde voorwaarden te restitueren bedrag voor de resterende geldigheidsperiode van de NS-jaartrajectkaart terug te betalen.

 • 6c

  De tegemoetkoming als bedoeld in het derde en vierde lid wordt stopgezet gedurende de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof met ingang van de eerste verlofdag tot aan de eerste dag van terugkomst van de ambtenaar. Bij langdurige ziekte houdt de ambtenaar aanspraak op de in het derde en vierde lid bedoelde tegemoetkoming gedurende de maand waarin de ambtenaar ziek wordt en de daaropvolgende maand. De tegemoetkoming wordt daarna stopgezet tot de dag waarop de ambtenaar zijn werkzaamheden weer hervat.

 • 7.

  De afstand als bedoeld in het derde en vierde lid wordt berekend met de routeplanner van de Anwb, snelste route. Voor de berekening van het aantal te fietsen kilometers in lid drie wordt de optie ‘fiets’ aangevinkt. Voor de berekening van het aantal te rijden kilometers in lid vier wordt de optie ‘auto’ aangevinkt. Zowel voor de fiets als voor de auto wordt het totaal aantal kilometers heen en terug tot 0,5 kilometer naar beneden afgerond op de hele kilometer en van 0,5 kilometer en hoger op de hele kilometer naar boven.

 • 8.

  De uitbetaling van de tegemoetkomingen als bedoeld in het derde en vierde lid vindt plaats bij de maandelijkse salarisafrekeningen. Uitbetaling van de openbaar vervoer vergoedingen als bedoeld in het tweede lid vindt plaats bij de salarisafrekeningen telkens na declaratie van de kosten via het daartoe door het college vastgestelde formulier, waarbij de (vervoers)bewijzen overlegd dienen te worden.

Artikel 2 Overgangsregeling tegemoetkoming woon-werkverkeer

vervallen

Artikel 3 Verstrekking parkeerabonnement

 • 1.

  Aan de ambtenaar wordt geen parkeervergunning verstrekt, tenzij

  • Het kunnen beschikken over een parkeervergunning op medische gronden noodzakelijk is;

  • Het kunnen beschikken over een parkeervergunning voor het werk noodzakelijk is.

 • 2.

  De ambtenaar wiens plaats van tewerkstelling het gemeentehuis in Bussum is, kan een aanvraag indienen voor een abonnement op parkeergarage De Olmen te Bussum. Het abonnement wordt verstrekt tegen betaling van € 90,-, mits de gemeente Gooise Meren ten behoeve van haar medewerkers voldoende parkeerruimte in De Olmen voorhanden heeft en zolang dit past binnen het algemene parkeerbeleid van de gemeente.

 • 3.

  In bijzondere gevallen waarin dit artikel niet voorziet, kan het college een afwijkende regeling treffen.

Artikel 4 Lease-auto

 • 1.

  Het college kan aan een ambtenaar een leaseauto ter beschikking stellen, indien een zodanig aantal kilometers per jaar voor dienstreizen wordt gereden dat het voor de gemeente voordeliger is een leaseauto ter beschikking te stellen dan een kilometervergoeding te verstrekken en het gebruik van een auto noodzakelijk is in verband met de aard van de taak van belanghebbende.

 • 2.

  Het college stelt nadere voorwaarden vast voor het gebruik van leaseauto’s.

Artikel 5 Dienstreizen binnen Gooise Meren

 • 1.

  De ambtenaar maakt bij dienstreizen binnen Bussum en Naarden dan wel binnen Muiden gebruik van de door de gemeente ter beschikking gestelde dienstfietsen.

 • 2.

  Het is een ambtenaar toegestaan om voor dienstreizen binnen Gooise Meren gebruik te maken van een eigen motorvoertuig indien de ambtenaar daarvoor expliciet is aangewezen door zijn afdelingshoofd en:

  • a.

   het gebruik van een motorvoertuig noodzakelijk is omdat goederen qua omvang, gewicht of kwetsbaarheid niet anders vervoerd kunnen worden, of er geen sprake is van draagbare handbagage; of

  • b.

   het gebruik van een auto noodzakelijk is in verband met de aard van de taak van belanghebbende en het gebruik van het motorvoertuig uit efficiencyoverwegingen verantwoord is; of

  • c.

   de ambtenaar het motorvoertuig nodig heeft op indicatie van de Arbodienst of andere daartoe bevoegde instantie; of

  • d.

   met twee of meer personen naar dezelfde bestemming wordt gereisd.

 • 3.

  Ambtenaren als bedoeld in het vorige lid ontvangen na indiening van een declaratie een tegemoetkoming per afgelegde dienstreiskilometer overeenkomstig het bedrag vermeld in artikel 2 eerste lid van de Reisregeling Binnenland, waarbij de netto tegemoetkoming afhankelijk is van de hoogte van het (on)belaste deel ingevolge de vigerende belastingwetgeving.

 • 4.

  Ambtenaren als bedoeld in het tweede lid ontvangen naast de tegemoetkoming als bedoeld in het derde lid na indiening van een declaratie een tegemoetkoming van werkelijke reiskilometers tussen hun woning en de plaats van tewerkstelling heen en terug per dag, waarop een dienstreis is gemaakt die gelijk is aan de vergoeding die volgens de belastingwetgeving maximaal belastingvrij kan worden toegekend, tenzij de ambtenaar een tegemoetkoming ontvangt als bedoeld in artikel 1 vierde lid.

Artikel 6 Dienstreizen buiten Gooise Meren

 • 1.

  De ambtenaar, die in opdracht van zijn afdelingshoofd een dienstreis buiten Bussum en Naarden dan wel Muiden moet maken, maakt daarbij gebruik van het openbaar vervoer. De tegemoetkoming bedraagt 100% vergoeding van de kosten openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klasse, na declaratie via het door het college vastgestelde formulier voorzien van het vervoersbewijs.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde kosten van reizen worden vergoed op basis van het tarief van de eerste klasse indien de dienstreis wordt aangevangen tijdens de spitsuren (vóór 09.00 uur of na 16.30 uur).

 • 3.

  Kosten van de zonetaxi worden voor 100% vergoed indien de loopafstand van station/bushalte/tramhalte naar de plaats van bestemming meer is dan 10 minuten of indien dit om medische redenen noodzakelijk is. Het zonetaxibewijs dient bij de declaratie te worden gevoegd.

 • 4.

  Het is een ambtenaar toegestaan om voor dienstreizen buiten Bussum en Naarden dan wel Muiden gebruik te maken van een eigen motorvoertuig indien de ambtenaar daarvoor expliciet is aangewezen door zijn directeur en:

  • a.

   het gebruik van een motorvoertuig noodzakelijk is omdat goederen qua omvang, gewicht of kwetsbaarheid niet anders vervoerd kunnen worden, of er geen sprake is van draagbare handbagage; of

  • b.

   het gebruik van een auto noodzakelijk is in verband met de aard van de taak van belanghebbende en het gebruik van het motorvoertuig uit efficiencyoverwegingen verantwoord is; of

  • c.

   de ambtenaar het motorvoertuig nodig heeft op indicatie van de Arbodienst of andere daartoe bevoegde instantie; of

  • d.

   met twee of meer personen naar dezelfde bestemming wordt gereisd.

 • 5.

  De ambtenaar die bij een dienstreis buiten Bussum gebruik maakt van een eigen motorvoertuig kan na declaratie een tegemoetkoming per afgelegde dienstreis kilometer overeenkomstig het bedrag als vermeld in artikel 2 eerste lid van de Reisregeling Binnenland, waarbij de netto tegemoetkoming afhankelijk is de hoogte van het (on)belaste deel ingevolge de vigerende belastingwetgeving.

 • 6.

  Indien de dienstreis gemaakt wordt in het kader van het volgen van een cursus of opleiding waarop de studiefaciliteitenregeling uit de rechtspositieregeling Gooise Meren van toepassing is, geldt het aldaar voor reis- en verblijfkosten geregelde. Indien de dienstreis gemaakt wordt met een eigen motorvoertuig ontvangt de ambtenaar na declaratie een tegemoetkoming per afgelegde kilometer overeenkomstig het bedrag als vermeld in artikel 3 van de Reisregeling Binnenland, met dien verstande dat de percentages als genoemd in artikel 17:1:7:1 eerste lid op de tegemoetkoming van toepassing zijn.

 • 7.

  De afstand als bedoeld in het vierde, vijfde en zesde lid wordt bepaald aan de hand van de meest optimale weg van postcode tot postcode met behulp van een routeplanner (routeplanner van: www.anwb.nl, optie: snelste route). Een print van de digitale routebeschrijving wordt bij de declaratie gevoegd.

Artikel 7 Tegemoetkoming reiskosten bij avondvergaderingen

 • 1.

  Tenzij de ambtenaar gebruik maakt van de maaltijdvergoeding als bedoeld in artikel 9, tweede lid, heeft de ambtenaar, die in opdracht van zijn afdelingshoofd een avondvergadering bijwoont en daarvoor gebruikmaakt van een eigen motorvoertuig, na declaratie per afgelegde kilometer van de woning van de ambtenaar naar de plaats van vergadering en terug aanspraak op een tegemoetkoming overeenkomstig het bedrag als vermeld in artikel 2 eerste lid van de Reisregeling Binnenland, waarbij de netto tegemoetkoming afhankelijk is van de hoogte van het (on)belaste deel ingevolge de vigerende belastingwetgeving.

 • 2.

  Onverminderd de tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid behoudt de ambtenaar zijn aanspraak op vergoeding van of tegemoetkoming in de gemaakte kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.

Artikel 8 Verblijfkosten bij dienstreizen buiten Gooise Meren

De ambtenaar ontvangt ingeval van een dienstreis buiten Gooise Meren na declaratie en onder overlegging van een bewijs van kosten een tegemoetkoming in noodzakelijk gemaakte verblijfkosten conform artikel 5 van de Reisregeling Binnenland, tenzij daar door derden dan wel indirect door de werkgever in wordt voorzien.

Artikel 9 Maaltijdvergoeding bij overwerk

 • 1.

  Aan de ambtenaar die in opdracht van zijn leidinggevende overwerkt als bedoeld in artikel 3:2 van de CAR wordt, indien het overwerk deels plaatsvindt na 18.00 uur, na declaratie en overlegging van de rekening een maaltijdvergoeding toegekend van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van het in artikel 5 van de Reisregeling Binnenland voor avondmaaltijden genoemde bedrag.

 • 2.

  Aan de ambtenaar die in opdracht van zijn leidinggevende een avondvergadering bijwoont wordt, na declaratie en overlegging van de rekening, een maaltijdvergoeding toegekend van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van het in artikel 5 van de Reisregeling Binnenland voor avondmaaltijden genoemde bedrag.

 • 3.

  Samenloop van de vergoeding als bedoeld in het vorige lid en de reiskostenvergoeding als bedoeld in artikel 7 eerste lid is niet mogelijk.

Artikel 10 Declaratie

 • 1.

  De declaraties als bedoeld in deze regeling worden ingediend via een door de afdeling P&O vastgesteld declaratieformulier.

 • 2.

  Geen aanspraak op tegemoetkoming in reis- en/of verblijfkosten op grond van deze regeling bestaat indien de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen zes maanden na die kalendermaand is ingediend bij het bevoegde gezag.

Artikel 11 Inwerkingtreding/Citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016. Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling reis- en verblijfkosten gemeente Gooise Meren 2016”.

Gooise Meren …januari 2016

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

de secretaris

de burgemeester