Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8070

Gepubliceerd op 12 januari 2018 10:00

Wijziging Bijlage Mandatenoverzicht van het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen

Z-2017/060559

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

overwegende dat op 1 januari 2018 een reorganisatie heeft plaats gevonden waarbij team Omgevingsvergunningen is overgegaan van afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhandhaving naar afdeling Stedelijke Ontwikkeling en waarbij de afdelingsnaam Veiligheid, Vergunningen en Handhaving is gewijzigd naar Veiligheid en Handhaving;

gezien het advies met kenmerk Z-2017/060559 D-2017/359007 van 5 december 2017;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

besluit de volgende wijzigingen vast te stellen in de ‘Bijlage Mandatenoverzicht’ (Z-2017/028558) van het ‘Mandaatbesluit gemeente Amstelveen’ (Z-2012/043701):

Artikel I.  

  • A.

    Het gedeelte in de ‘Bijlage Mandatenoverzicht’ vanaf STEDELIJKE ONTWIKKELING tot SOCIALE VOORZIENINGEN te vervangen door:

 

STEDELIJKE ONTWIKKELING

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

 

Onder 'alle bevoegdheden omtrent vergunningen/meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/besluiten/aanwijzingen' vallen handelingen die nodig zijn om een aanvraag correct af te handelen, waaronder het stellen van eisen aan aanvragen, opschorten, verdagen, het niet-ontvankelijk verklaren, het niet in behandeling nemen van aanvragen in verband met ontbrekende gegevens, het opvragen van aanvullende gegevens, het besluiten op aanvragen om vergunning, meldingen en ontheffingen, het verbinden van (maatwerk)voorschriften aan besluiten en meldingen, het aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften, het wijzigen en intrekken van besluiten, het heffen van een recht, het stellen van termijnen en het ondertekenen van kennisgevingen.

 

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

n r .

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

 

WET RUIMTELIJKE ORDENING, Besluit ruimtelijke ordening, Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Amstelveen en Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Aalsmeer

 

1

Alle bevoegdheden omtrent de afhandeling van planschadeverzoeken

Wet ruimtelijke ordening Besluit ruimtelijke ordening, Procedureverordening advisering tegemoetkoming planschade Amstelveen en de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade Aalsmeer

College

Nee

N.v.t.

Voor Aalsmeer geldt dit mandaat niet indien wordt afgeweken van het advies van de externe planschadeadviseur

2

Het aan een ieder elektronisch beschikbaar stellen van visies, plannen, besluiten en verordeningen als genomend in artikel 3.8, lid 3 Wro en artikel 1.2.1 jo 1.2.6 Bro, en in voorkomende gevallen met de daarbij behorende toelichting of onderbouwing

artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.2.1 jo 1.2.6 Besluit ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, Grafisch vormgever, adviseur bestemmingsplannen

geen

3

Het waarmerken/digitaal ondertekenen van de volgende in de Wro genoemde plannen: structuurvisies, bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, projectbesluiten, beheersverordeningen en exploitatieplannen

Artikelen 1.2.6, lid 2, en 1.2.1, lid 1, Bro

College

Ja

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, Grafisch vormgever, adviseur bestemminsplannen

geen

4

Publicatie en terinzagelegging structuurvisies, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, voorbereidingsbesluiten, tijdelijke ontheffingen, projectbesluiten en beheersverordening en de ontwerpen daarvan.

§ 1.2 Bro en artikelen 2.4, 3.7 lid 7, 3.8 lid 3, 3.9a lid 1, 3.11, 3.24 lid 3 en 3.38 lid 1, Wro

College

Ja

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, Grafisch vormgever, adviseur bestemmingsplannen

geen

5

Het plegen van overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn

artikel 3.1.1, lid 1 Bro

College

Ja

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, Grafisch vormgever, adviseur bestemmingsplannen

geen

 

 

Erfgoedwet, Erfgoedverordening Amstelveen en Erfgoedverordening 2017 Aalsmeer 

 

6

Kennisgeving doen van een aangifte van een vondst met archeologische waarde bij het doen van opgravingen of waarnemingen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen c.q. de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Erfgoedwet

College

nee

N.v.t.

geen

7

Het ondertekenen van kennisgevingen, besluiten en brieven ter uitvoering van collegebesluiten in het kader van de Monumentenwet

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

nee

N.v.t.

Aanwijzing, wijziging en intrekking vindt plaats door het college Aalsmeer

 

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

 

8

Alle bevoegdheden met betrekking tot het indienen van bezwaarschriften

Artikel 7.1 en hfst. 8 Awb

Burgemeester en College

Ja

Teamleider RO, (senior) adviseur bestemmingsplannen, senior juridisch medewerker

geen

9

Het voeren van verweer in Awb-procedures in het kader van planologische besluiten.

Hfst. 8 Awb

College

Ja

Teamleider RO, (senior) adviseur bestemmingsplannen, senior juridisch medewerker

geen

10

Het ondertekenen van verweerschriftn in Awb-procedures in het kader van planologische besluiten

Artikel 8.42 Awb

College

nee

N.v.t.

geen

 

 

GEMEENTEWET

 

11

Het ondertekenen van overeenkomsten die voortvloeien uit (eind-)beslissingen van het bestuur met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

N.v.t.

 

12

Het ondertekenen van correspondentie ter uitvoering van raadsbesluiten en collegebesluiten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekenings-mandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen.

13

Het ondertekenen van de volmacht waarbij de notaris de gemeente mag vertegenwoordigen bij het verlijden van notariële akten, voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

N.v.t.

geen

14

Het ondertekenen van akten tijdens het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlijden van notariële akten voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers Cluster Grondzaken & Planeconomie

Ondertekenings-mandaat alleen ondermadateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen.

15

Ondertekenen van overeenkomsten t.z.v. koop en verkoop van onroerende zaken.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

N.v.t.

Ter uitvoering van een collegebesluit en/of onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

16

Besluiten tot verkoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,-, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen.

17

Besluiten tot aankoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,- exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen.

18

Besluiten tot het bezwaren van onroerende zaken (percelen grond en water) met een beperkt zakelijk recht (anders dan hypotheek), waarvan de tegenprestatie ineens niet meer bedraagt dan € 200.000,- of 6% van dat bedrag per jaar.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

Hier onder wordt verstaan erfpachtrecht of opstalrecht.

19

Besluiten tot het vestigen en beëindigen van erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen ten gunste en ten laste van gemeente-eigendommen.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

geen

20

Besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling tot een waarde € 200.000,-.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

geen

21

Het ten behoeve van de gemeente om niet in eigendom overnemen van stoepen, stegen, voorgronden, stukjes straat en dergelijke, alsmede percelen grond en water.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

geen

22

Besluiten tot het verkopen van een Tranche in het kader van de Startkoopwoningen Amstelveen.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

23

Besluiten tot het geven van uitstel van een aankoopverplichting van een Tranche in het kader van de Startkoopwoningen Amstelveen in het geval wordt aangetoond dat er geen financiering kan worden verkregen.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

24

Het besluiten tot privaatrechtelijke handhaving van de nawerkende bepalingen uit overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling en het ondertekenen van berichten daarover aan betrokkenen.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

geen

25

Het ondertekenen van exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

N.v.t.

voor de gemeente Aalsmeer is het mandaat voor de ondertekening van exploitatie-overeenkomsten beperkt tot een contractwaarde onder de Europese drempel voor Leveringen en Diensten

26

Het ondertekenen van anterieure of posterieure overeenkomsten tot kostenverhaal in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

N.v.t.

Zie de beperking bij mandaat onder nummer 25

27

Besluiten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst tot kostenverhaal in de zin van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het verhalen van gemeentelijke kosten in het kader van het verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 4 Bijlage II Besluit omgevingsrecht waarbij de te verhalen kosten niet hoger zijn dan € 2.500,-

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

geen

28

Het verlenen van een optie op een perceel grond tegen de betaling van de reserveringsvergoeding zoals geregeld in het Grondprijsbeleid.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

geen

29

Het verstrekken van een voltooiingsverklaring met betrekking tot een bij de verkoop van een perceel opgelegde bouwplicht zoals geregeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers Cluster Grondzaken & Planeconomie

geen

30

Het ten behoeve van de gemeente om niet in eigendom overnemen van stoepen, stegen, voorgronden, stukjes straat en dergelijke, alsmede percelen grond en water.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

N.v.t.

geen

 

 

AlGEMEEN PROJECTMANAGERS 

 

31

Het opvragen van offertes en het geven van opdrachten aan derden ten behoeve van advisering Projecten Stedelijke Ontwikkeling

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

ja

Programmamanagers, Projectmanagers, adviseurs

Tot het maximum van de op het procuratiefomulier gegeven bevoegdheden.

 

 

VERORDENING DUURZAAMHEIDLENINGEN AALSMEER 2010 

 

32

Alle bevoegdheden omtrent duurzaamheidleningen

Verordening Duurzaamheidleningen Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Aalsmeer

 

 

VERORDENING STIMULERINGSFONDS STARTERSREGELING (AALSMEER)  

 

33

Alle bevoegdheden omtrent startersleningen

Verordening Stimuleringsfonds startersregeling

College

Ja

Teamleiders, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Aalsmeer

 

 

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2008 GEMEENTE AMSTELVEEN

 

34

De bevoegdheden op grond van de Verordening VROM starterslening 2008 gemeente Amstelveen

Verordening VROM starterslening 2008 gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleiders, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN en ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE AALSMEER 

 

35

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen/niet in behandeling nemen

APV

Het bevoegd bestuursorgaan (Burgemeester of College)

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider en kwartiermaker Omgevingsinitiatieven na afstemming met portefeuillehouder. Burgemeesters mandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

 

GEMEENTEWET 

 

36

Het opleggen van belastingaanslagen betreffende belastingen en rechten zoals bedoeld in hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), i.c. het hoofd van SO

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

 

 

LEEGSTANDSWET 

 

37

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Leegstandswet

College

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

 

 

HUISVESTINGSWET, DE HUISVESTINGSVERORDENING AMSTELVEEN 2016 EN DE HUISVESTINGSVERORDENING AALSMEER 2016

 

38

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Huisvestingswet, de Huisvestingsverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

 

 

ERFGOEDWET, ERFGOEDVERORDENING AMSTELVEEN EN ERFGOEDVERORDENING 2017 AALSMEER 

 

39

Het besluiten op aanvragen op omgevingsvergunningen, het ter inzage leggen en het aanvragen van adviezen

Erfgoedwet, Erfgoedverordening Amstelveen en Erfgoedverordening Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Vergunningverlening van een gemeentelijk monument op basis van de erfgoedverorening is niet gemandateerd door Aalsmeer

 

 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGE VINGSRECHT (Wabo)

 

40

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Wabo, Besluit omgevingsrecht, Regeling omgevingsrecht en de Bouwverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan de teamleider en kwartiermaker Omgevingsinitiatieven. (Tijdelijke) afwijkingen die niet voldoen aan de ‘beleidsregels planologische afwijkingen’ moeten in Aalsmeer altijd eerst worden afgestemd met de portefeuillehouder. Dit geldt eveneens voor activiteiten die afwijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist is. Een kennisgeving van een van rechtswege verleende vergunning mag alleen worden verzonden na het informeren van de portefeuillehouder.

Vergunningverlening,

indien wordt afgeweken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, is niet gemandateerd door Aalsmeer

 

 

WET GELUIDHINDER 

 

41

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Wet geluidhinder

College

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

 

 

WOONARKENVERORDENING AALSMEER 2013 EN WOONARKENVERORDENING AMSTELVEEN 2015 

 

42

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Woonarkenverordening Aalsmeer 2013, Woonschepen-verordening Amstelveen 2015

College

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Voor Aalsmeer geldt: ontheffing verlening voor afwijking lengte, breedte en hoogte of andere ligplaats vindt plaats na afstemming met de portefeuillehouder

 

 

W ET MILIEUBEHEER EN AANVERWANTE AMVB'S en MINISTERIËLE REGELINGEN 

 

43

Alle bevoegdheden omtrent vergunningen en ontheffingen/vrijstellingen

Wet Milieubeheer (hoofdstuk 8, Inrichtingen)

College

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

44

Het nemen van een vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit

Wet Milieubeheer (hoofdstuk 7, Milieueffectrapportage)

College

nee

Dit mandaat geldt enkel voor het vormvrije mer beoordelingsbesluit en niet voor het gewone mer beoordelingsbesluit

 

 

 

WEGENVERKEERSWET 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, Voertuigreglement, Gemeentewet 

 

45

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van beslissingen op aanvragen op ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

 

  • B.

    Het gedeelte in de ‘Bijlage Mandatenoverzicht’ vanaf AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH) tot ZORGVLIED te vervangen door:

 

AFDELING VEILIGHEID EN HANDHAVING (VH)

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid en Handhaving

 

Onder 'alle bevoegdheden omtrent vergunningen/ meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/besluiten/aanwijzingen' vallen handelingen die nodig zijn om een aanvraag correct af te handelen, waaronder het stellen van eisen aan aanvragen, opschorten, verdagen, het niet-ontvankelijk verklaren, het niet in behandeling nemen van aanvragen in verband met ontbrekende gegevens, het opvragen van aanvullende gegevens, het besluiten op aanvragen om vergunning, meldingen en ontheffingen, het verbinden van (maatwerk)voorschriften aan besluiten en meldingen, het aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften, het wijzigen en intrekken van besluiten, het heffen van een recht, het stellen van termijnen en het ondertekenen van kennisgevingen.

 

Onder het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van wet- en regelgeving vallen besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom en tot intrekking van verleende vergunningen. Hieronder wordt tevens begrepen het nemen van een besluit op een verzoek om handhaving.

 

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dient in geval van de gemeente Aalsmeer vooraf overlegd te zijn met de desbetreffende wethouder.

 

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend

 

nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN en ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE AALSMEER 

 

1

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de APV

Alle verbodsbepalingen APV

College en Burgemeester

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaanBurgemeesters mandaat geldt alleen voor Amstelveen

2

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/niet in behandeling nemen

APV

College en Burgemeester

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider na afstemming met portefeuillehouder. Burgemeesters mandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ( Awb )/GEMEENTEWET 

 

3

Het nemen van een besluit tot het invorderen van een dwangsom

Artikel 5:37 Awb, artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

4

Het nemen van besluiten over de toepassing van bestuursdwang in spoedeisende situaties

hoofdstuk 5 Awb

College en/of Burgemeester

Ja

Teamleider

Voor de gemeente Aalsmeer heeft alleen de teamleider ondermandaat

 

 

BESLUIT BODEMKWALITEIT

 

5

Toepassing van art. 4 Besluit bodemkwaliteit

artikel 4 Besluit bodemkwaliteit

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

DRANK- EN HORECAWET (DHW)

 

6

Het nemen van een besluit tot schorsen en intrekking van een drank- en horecawetvergunning

DHW

Burgemeester

Ja

Teamleider

Burgemeesters mandaat geldt alleen voor Amstelveen

7

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

DHW

Burgemeester

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Burgemeesters mandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

 

VERORDENING PARACOMMERCIE GEMEENTE AMSTELVEEN EN VERORDENING PARACOMMERCIE GEMEENTE AALSMEER 

 

8

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Verordening paracommercie

Burgemeester

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Burgemeesters mandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

 

GEMEENTEWET

 

9

Het opleggen van belastingaanslagen betreffende belastingen en rechten zoals bedoeld in hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), i.c. het hoofd van V&H

Ja

Teamleider, Trajectbegeleider APV en Bijzondere wetten, Vergunningenmanager APV en Bijzondere wetten,Parkeerregisseur, senior Handhaving

Parkeerregisseur: dit mandaat strekt tot het nemen van een besluit t.a.v. restitutie vergunningen en parkeergelden, invorderingen en uitvoering hiervan. Senior Handhaving en Teamleider VH-HOR: strekt het mandaat tot het nemen van een besluit tot seponering naheffingsaanslag parkeerbelasting en uitvoering hiervan in CityControl

 

 

ERFGOEDWET, ERFGOEDVERORDENING AMSTELVEEN EN ERFGOEDVERORDENING 2017 AALSMEER

 

10

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

PARKEERVERORDENING en Verordening Parkeerbelasting

 

11

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening/ontheffingen/vrijstellingen/aanwijzingen/vaststellen en het treffen van maatregelen

Parkeerverordening en Verordening Parkeerbelasting

College

Ja

Balie parkeren, teamleider Balie parkeren

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

12

Het nemen van een besluit t.a.v. beleidsafwijkingen fiscaal parkeren, het tekenen van de automatische incasso lijst van parkeervergunningen

Verordening Parkeerbelasting en Parkeerverordening

College

Ja

Parkeerregisseur, teamleider V

H-HOR

 

 

 

WATERWET

 

13

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Waterwet.

Hoofdstuk 8 Waterwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

WEGENVERKEERSWET 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, Voertuigreglement, Gemeentewet

 

14

Het toepassen van bestuursdwang op grond van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 170 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider VVH-HOR en de handhavers fiscaal parkeren die zijn beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

15

Alle bevoegdheden omtrent het besluiten op aanvragen tot het verlenen van ontheffingen van het verbod om een wedstrijd met voertuigen te houden, of daaraan deel te nemen, indien de wegen, waarvoor de ontheffing wordt gevraagd alle gelegen zijn binnen de gemeente.

Wegen-verkeerswet 1994

College

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

In Aalsmeer is dit niet gemandateerd, behoudens het verkeersbesluit voor het plaatsen van een bord ter aanduiding van een gehandicaptenparkeerplaats (bord E6)

16

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van beslissingen op aanvragen op ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten,

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

 

 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)

 

17

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wabo

artikel 5.1 Wabo jo. Titel 5.3 Awb jo. artikel 125 Gemeentewet, artikel 2.1 en verder Wabo

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

WET BODEMBESCHERMING

 

18

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet bodembescherming

Wet bodembescherming

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

WET GELUIDHINDER

 

19

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet geluidhinder

artikel 148 Wet geluidhinder

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

WET JUSTITIËLE EN STRAFVORDELIJKE GEGEVENS/BESLUIT JUSTITIËLE EN STRAFVORDELIJKE GEGEVENS

 

20

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij de Centrale Justitiële Documentatie

Artikel 9 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 12 van het Besluit justitiële en strafvordelijke gegevens

Burgemeester

Ja

Teamleider, Trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten en medewerker Openbare Orde en Veiligheid

 

 

 

WET OP DE KANSSPELEN (zie ook afdeling 10 van de APV) en verordening op de speelautomaten 1994 Amstelveen/verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer

 

21

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Wet op de kansspelen

Burgemeester

Ja

Teamleider, Trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Burgemeesters mandaat geldt alleen voor Amstelveen

22

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Verordeningen op de speelautomaten Amstelveen en Aalsmeer

Burgemeester

Ja

Teamleider, Trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Burgemeesters mandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

 

WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN/BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEE LZALEN GEMEENTE AMSTELVEEN 2015

BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE AALSMEER 2015

 

23

Het geven van een schriftelijke aanwijzing dan wel het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen/beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 en eventueel verdere aanverwante wet- en regelgeving

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

24

Het nemen van besluiten inzake aanvragen, wijzigen dan wel beëindigen ten aanzien van exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang in het LRKP

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen/beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 en eventueel verdere aanverwante wet- en regelgeving

College

Ja

Teamleider, Medewerker Kinderopvang

 

 

 

WET MILIEUBEHEER EN AANVERWANTE AMVB'S en MINISTERIËLE REGELINGEN

 

25

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet milieubeheer

Hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer en afdeling 5.3 en 5.4 van de Awb.

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

WET RUIMTELIJKE ORDENING

 

26

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet ruimtelijke ordening

artikel 7.1 Wet ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

WET VEILIGHEIDSREGIO'S/ Amvb Bran d veiliggebruik overige plaatsen

 

27

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Amvb Brandveiliggebruik overige plaatsen

artikelen 61, derde lid Wet veiligheidsregio’s en de Amvb Brandveiliggebruik overige plaatsen

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

WINKELTIJDENWET, verordening winkeltijden Amstelveen 2016 en verordening winkeltijden Aalsmeer 2015

 

28

Het nemen van besluiten inzake handhaving betreffende de Winkeltijdenwet

Winkeltijdenwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

29

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Winkeltijdenwet, Verordeningenwinkeltijden Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, Trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Burgemeesters mandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

 

WONINGWET

 

30

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Woningwet

artikelen 1a, 1b,13 t/m 14, 15 en 92 Woningwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

WET BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN (WET BAG), VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING AMSTELVEEN 2015, VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING AALSMEER 2010

 

31

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet BAG en Verordening naamgeving en nummering Amstelveen en Aalsmeer

Artikel 10 Wet BAG, Verordening naamgeving en nummering Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

 

Aanwijzen Toezichthouders AMSTELVEEN

 

32

Het aanwijzen van toezichthouders voor Amstelveen

Algemene Plaatselijke Verordening 2016; Artikel 11 van de Parkeerverordening; Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2016; Artikel 231, lid 2 Gemeentewet; Artikel 27, Afvalstoffenverordening 2015 gemeente Amstelveen; de Wegsleepverordening Amstelveen 2015, Wet algemene bepalingen omgevingswet.

College

nee

 

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

33

De ingehuurde medewerkers en stagiaires als onbezoldigd ambtenaar aan te stellen opdat zij aangewezen kunnen worden als Toezichthouder.

Algemene Plaatselijke Verordening 2016; Artikel 11 van de Parkeerverordening; Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2016; Artikel 231, lid 2 Gemeentewet; Artikel 27, Afvalstoffenverordening 2015 gemeente Amstelveen; de Wegsleepverordening Amstelveen 2015, Wet algemene bepalingen omgevingswet.

College

nee

 

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

Artikel II.  

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2017.

De secretaris,

drs. H.H. Winthorst

De burgemeester,

drs. H.B. Eenhoorn


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl