Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 78086Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten: Vaststellen Anna Paulolwnabrug en andere in Zuid, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 10april 2018 hebben besloten:

 

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 23 februari 2018

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van het van het stadsdeel Zuid  van

  • 28 maart 2018

 

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

 

 • Anna Paulownabrug (BAG-type kunstwerk )

 • C.V. Gerritsenbrug (BAG-type kunstwerk)

  

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

 

 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

J.J. van Aartsen waarnemend burgemeester

A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris

Onderbouwing vaststellen Anna Paulolwnabrug en andere in Zuid

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten

vervallen.In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer

van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de

meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn

ingediend voor de bruggen in stadsdeel Zuid.

Brug 136 Anna Paulownabrug: Anna Paulowna (1795 – 1865) trouwde op 21 februari 1816 met de erfprins van Oranje, de latere koning Willem II. Door haar huwelijk kreeg zij de titel Erfprinses. Nadat Willem I op 7 oktober 1840 afstand van de troon had gedaan, vond op 28 november de inhuldiging van Willem II plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Onder Anna’s invloed kreeg het hofleven meer koninklijke allure. Ondanks haar, door haar opvoeding bepaalde, afstandelijke en soms hooghartige houding als koningin, was zij sterk betrokken bij de Nederlandse samenleving. Zij had Nederlands geleerd van hofonderwijzer Arie van der Spuij en beheerste de taal beter dan haar echtgenoot, met wie zij meestal Frans sprak. Reeds als erfprinses zette zij zich met overtuiging in voor ‘het volk’. Zo richtte zij in Soest en Baarn ‘commissiën van weldadigheid’ op en in 1832 kwam met haar steun de Koninklijke Winternaaischool Scheveningen tot stand, bedoeld om behoeftige vrouwen en meisjes vaardigheden in naai- en handwerken bij te brengen. In de buurt van brug 136 zijn alle straten vernoemd naar leden uit het huis van Oranje.

Brug 452 C.V. Gerritsenbrug: Carel Victor Gerritsen (1850- 1905) was

een voormalig gemeenteraadslid en wethouder Armenzorg, Handelsinrichtingen

en Pensioenbureau in Amsterdam. Hij was medeoprichter en partijvoorzitter van de

Radicaal-Liberalen. Een partij van jonge vernieuwers (‘Jong Amsterdam’), die de zittende

Amsterdamse coterie uitdaagde en democratisering voorstond. Hun idealen waren gericht

op het tegengaan van sociale misstanden door middel van actief overheidsingrijpen. Nadat

de partij werd opgenomen in het college van burgemeester en wethouders, kreeg de heer

Gerritsen een wethouderspost. Binnen zijn ambtstermijn heeft hij een aantal concrete

zaken gerealiseerd, de bekendste was de reorganisatie van de toenmalige Gemeentelijk

Geneeskundige Dienst (zie ‘Aan de Achtergracht’ van Han Israëls en Annet Mooij). Met

de reorganisatie wilde hij de armenzorg verbeteren en werd een begin gemaakt van de

wijkverpleging.

 

 

Bijlage Situatietekening

 

Anna Paulownabrug

 

C.V. Gerritsenbrug

 

Boven: Zuidergasfabriekbrug

Onder: Korte Ouderkererbrug