Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 76693Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning + melding Activiteitenbesluit milieubeheer Gevlochtsebaan 12 te Heusden

Betreffende: het verrichten van een activiteit waarvoor een beperkte milieutoets nodig is (Natura 2000-activiteiten))

het veranderen en in werking hebben van een inrichting

 

De volgende verleende omgevingsvergunning (fase 2) is verzonden op genoemde datum:

 

Gevlochtsebaan 12 te Heusden

het oprichten van een varkensstal 28-03-2018

 

Het besluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 13 april 2018 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving ter inzage.

 

Tegen het besluit om omgevingsvergunning te verlenen kan, met ingang van de dag na de ter inzage legging van het besluit, gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend of door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

 

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch treedt het besluit niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.