Gemeenteblad van Westervoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestervoortGemeenteblad 2018, 7512VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent duurzaamheidslening verordening Duurzaamheidslening gemeente Westervoort

De raad van de gemeente Westervoort;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017;

 

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

Gezien het advies van de commissie Ruimte en Veiligheid van 28 november 2017.

 

 

besluit vast te stellen:

 

 

Verordening Duurzaamheidslening Westervoort

 

Artikel 1 begrippen

 • 1.

  Aanvrager: particuliere eigenaar, die een aanvraag voor een duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • 2.

  College: het college burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort;

 • 3.

  Raad: de raad van de gemeente Westervoort;

 • 4.

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • 5.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in de bijlage Duurzaamheidsmaatregelen;

 • 6.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • 7.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte/zelfstandige woning met een bouwjaar tot en met 1985 in de gemeente Westervoort, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en door de eigenaar wordt bewoond.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van de Duurzaamheidslening.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

Het college kan de maatregelen zoals bedoeld in de bijlage Duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 • 8.

  Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan €2.500,-;

 • 4.

  De aanvraag bij hem wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  Naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van de verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • 1.

  Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

 • 2.

  Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 10 krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Westervoort en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening. In het kader van de Starterslening is al een Deelnemingsovereenkomst getekend. Deze hoeft daarom niet opnieuw te worden afgesloten, de duurzaamheidslening valt dus onder de huidige Deelnemingsovereenkomst.

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan €2.500,- en niet meer dan €10.000,- (inclusief BTW).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 17 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “verordening Duurzaamheidslening gemeente Westervoort”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 11 december 2017,

de griffier,

mevr. drs. D.E. van der Kamp

de voorzitter

drs. A.J. van Hout

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 • a.

  Dakisolatie;

 • b.

  Gevelisolatie;

 • c.

  Spouwmuurisolatie;

 • d.

  Vloerisolatie;

 • e.

  Isolatieglas (HR++ of HR+++);

 • f.

  Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2);

 • g.

  Warmtepomp bron bodem;

 • h.

  Warmtepomp bron lucht;

 • i.

  Warmtepomp bron gevel;

 • j.

  Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp(tap);

 • k.

  Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel;

 • l.

  Micro-WKK / HRe-ketel

 • m.

  WTW voor ventilatie;

 • n.

  Zonnepanelen (PV-cellen/PV-folie);

 • o.

  Zonnecollectoren / Zonneboiler;

 • p.

  LTV (lage temperatuur verwarming);

 • q.

  Douche WTW;

 • r.

  Vraag- /Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters;

 • s.

  Groen dak;

 • t.

  Led verlichting;

 • u.

  Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijk beleid);

 • v.

  Energiebesparingsadvies/Maatwerkadvies.