Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2018, 75035VerordeningenGemeente Heerlen - Beleidsregel premiebeleid 2018

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werknemers (Ioaz), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. wet: de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ;

b. college: het college van burgemeester en wethouders van Heerlen;

c. premie: een financiële prikkel die de gemeente kan geven met het oog op het bevorderen van positief gedrag (uiteindelijk) gericht op uitstroom naar betaalde arbeid.

d. de persoon: degene aan wie de premie wordt uitgekeerd.

e. participatie: het deelnemen aan georganiseerde of ongeorganiseerde activiteiten, die plaatsvinden op de tredes 2 tot en met 6 van de participatieladder.

f. VDL-project: het project waarbij een belanghebbende door WOZL is/wordt bemiddeld/begeleid naar arbeid bij VDL Nedcar.

 

Artikel 2 Kring van rechthebbenden

1. Tot de kring van rechthebbenden op de uitstroompremie behoren alle belanghebbenden van 27 jaar of ouder:

a. die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt;

b. die gedurende ten minste drie maanden een uitkering voor het levensonderhoud hebben ontvangen op grond van de wet;

c. die ten minste 12 maanden aaneengesloten bijstandsonafhankelijk zijn geweest door het aanvaarden en verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid of door het voeren van een bedrijf, tenzij men werkzaam is bij VDL en vanwege onvoldoende verlofopbouw wegens bedrijfssluiting een beroep hebben moeten doen op een uitkering.

2. Tot de kring van rechthebbenden op de premie deelname aan Baanbrekend Werk behoren alle belanghebbenden van 27 jaar of ouder:

a. die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt;

b. die een uitkering levensonderhoud ontvangen of hebben ontvangen op grond van de wet;

c. die werkzaamheden verrichten, welke in het kader van Baanbrekend Werk projecten worden uitgevoerd;

d. die direct ten goede komen aan de maatschappij / de Heerlense samenleving, die zijn gericht op het stimuleren en realiseren van vergroting van de kans op uitstroom naar regulier werk en die, qua aard en omvang van de werkzaamheden, bij aanvang als het voor betrokkene hoogst haalbare kunnen worden aangemerkt.

3. Tot de kring van rechthebbenden op de premie vrijwilligerswerk alle belanghebbenden van 27 jaar of ouder:

a. die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt;

b. die een uitkering levensonderhoud ontvangen of hebben ontvangen op grond van de wet;

c. die uiterlijk december 2015 aaneengesloten vrijwilligerswerk hebben uitgevoerd, waarbij het vrijwilligerswerk qua aard en omvang voor betrokkene als hoogst haalbare kan worden aangemerkt;

d. die vanaf 2018 minimaal 3 maanden per jaar, voor minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk verrichten en niet tot de doelgroep behoren zoals opgenomen in artikel 2 lid 2 en artikel 2 lid 3 onder c.

 

Artikel 3 Hoogte uitstroompremie, aanvraag en uitsluiting

1. Het college kan aan rechthebbenden een uitstroompremie toekennen ad € 1.500,-.

2. De aanvraag voor een uitstroompremie dient door het college te zijn ontvangen vóór 1 maart van het jaar, dat volgt op het jaar waarin het recht op die premie is ontstaan.

3. De belanghebbende, die arbeid verricht in het kader van het VDL-project, die gebruik maakt van:

a. een leaseauto, heeft geen recht op een uitstroompremie;

b. een leasescooter, heeft recht op een uitstroompremie naar rato.

 

Artikel 4 Hoogte premie deelname aan Baanbrekend Werk en aanvraag

1. Het college kan aan rechthebbenden een premie deelname aan Baanbrekend Werk toekennen ad € 1,- per gewerkt uur, met een maximum van € 120,- per maand.

2. De premie kan twee maal per jaar worden aangevraagd, te weten over het tijdvak van 1 januari tot en met 30 juni en over het tijdvak van 1 juli tot en met 31 december.

3. De aanvraag voor de premie deelname aan Baanbrekend Werk dient door het college te zijn ontvangen vóór 1 maart van het jaar, dat volgt op het jaar waarin het recht op die premie is ontstaan.

4. De periode, waarover iemand in aanmerking kan komen voor de premiedeelname aan Baanbrekend Werk bedraagt ten hoogste twee jaren.

 

Artikel 5 Hoogte premie vrijwilligerswerk voor overgangsgroep en aanvraag

1. Het college kan aan rechthebbenden, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 onder c, een premie vrijwilligerswerk toekennen ad € 1,- per gewerkt uur, met een maximum van € 120,- per maand als het vrijwilligerswerk als maximaal haalbaar is vastgesteld.

2. De premie kan een maal per jaar worden aangevraagd, te weten over het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 2018.

3. De aanvraag voor de premie vrijwilligerswerk dient door het college te zijn ontvangen vóór 1 maart 2019.

4. Deze regeling eindigt op 1 januari 2019 en belanghebbenden kunnen per deze datum een beroep doen op de regeling zoals opgenomen in artikel 6, mits voldaan wordt aan de in dit artikel gestelde voorwaarden.

 

Artikel 6 Hoogte premie vrijwilligerswerk

1. Het college kan aan rechthebbende zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 onder d, een premie vrijwilligerswerk toekennen van maximaal €200 per jaar.

2. De premie kan een maal per jaar worden aangevraagd, te weten over en tijdvak van 1 januari tot en met 31 december.

3. De aanvraag voor de premie vrijwilligerswerk dient door het college te zijn ontvangen vóór 1 maart, dat volgt op het jaar waarin het recht op die premie is ontstaan.

 

Artikel 7 Verrekening schulden

Indien en voor zover de Gemeente Heerlen een of meer vorderingen heeft op de ontvanger van een premie, worden deze verrekend met de toegekende premie.

 

Artikel 8 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan op grond van artikel 4:84 van de Awb afwijken van deze beleidsregel.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 april 2018.

2. De aan deze beleidsregels voorafgegane beleidsregels op het terrein van toekenning van de premies worden per 1 april 2018 ingetrokken.

3. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels Premiebeleid Participatiewet 2018.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 21 maart 2018.

 

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3, lid 3

 

Heeft de klant gebruik gemaakt van een lease-auto?

De maandelijkse leasekosten auto (€ 250,-) naar rato gebruik verrekenen.

De uitstroompremie zal bij gebruik van 6 maand of langer dus niet meer uitbetaald worden (geen recht).

Korter dan ½ jaar naar rato:

1mnd – recht op uitstroompremie van € 1.250,-

2mnd - recht op uitstroompremie van € 1.000,-

3mnd - recht op uitstroompremie van € 750,-

4mnd - recht op uitstroompremie van € 500,-

5mnd - recht op uitstroompremie van € 250,-

Per maand wordt er 250 euro verrekend met de uitstroompremie. Het maakt hierbij niet uit of de klant de auto 1 dag of 30 dagen in gebruik heeft gehad!

 

Heeft de klant gebruik gemaakt van de scooterovereenkomst?

De maandelijkse leasekosten scooter (€ 150,-) naar rato gebruik verrekenen.

De uitstroompremie zal bij gebruik van 10 maanden of langer dus niet meer uitbetaald worden (geen recht).

Korter dan 10 maanden naar rato:

1mnd. € 1350,-

2mnd. € 1200,-

3 mnd. € 1050,-

4 mnd. € 900,-

5 mnd. € 750,-

6 mnd. € 600,-

7 mnd. € 450,-

8 mnd. € 300,-

9 mnd. € 150,-

Per maand wordt er 150 euro verrekend met de uitstroompremie. Het maakt hierbij niet uit of de klant de scooter 1 dag of 30 dagen in gebruik heeft gehad!

de wnd. gemeentesecretaris,

drs. D. Schipperheijn

de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer