Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 73701Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan “Buitenplaats Beek en Hoff”, met bijbehorende stukken zoals de Nota zienswijzen, op 6 maart 2018 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 6 april 2018 tot en met donderdag 17 mei 2018 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

Dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat de bestemming van de buitenplaats Beek en Hoff wordt gewijzigd van maatschappelijke doeleinden (gemeentekantoor) naar woondoeleinden. In het hoofdhuis komen 2 zelfstandige wooneenheden met elk een eigen bijgebouw en er komt 1 nieuwe woning met bijgebouw, uitgevoerd in één bouwlaag met kap gesitueerd aan de Molendijk.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Buitenplaats Beek en Hoff met ID: NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff-VG01” vanaf vrijdag 6 april 2018 6 weken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. De Nota zienswijzen maakt, als bijlage bij de toelichting, deel uit van het digitaal en op papier ter inzage gelegde bestemmingsplan. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, de besluiten en de  Nota zienswijzen ook in pdf raadplegen op www.overheid.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters. Zie Contact & openingstijden op www.stichtsevecht.nl.

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 6 april 2018 tot met donderdag 17 mei 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 18 mei 2018 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.