1e wijziging Beleidsregels voor aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame

 

Het college van burgemeester en wethouder;

 

gelezen het voorstel d.d. 15 november 2017, nummer 2844;

 

overwegende dat de provincie Overijssel met onmiddellijke ingang geen reclame-uitingen meer toestaat langs de provinciale wegen;

 

gelet op artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10 en 2:42 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de 1e wijziging Beleidsregels voor aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame

 

Artikel I  

In artikel 11, eerste lid, worden de onderdelen:

a. Kruising Poppenallee ter hoogte van het bord bebouwde kom;” en

h. Burgemeester Backxlaan, t.h.v. het bord bebouwde kom aan de noordzijde van het dorp;

verwijderd.

 

Artikel II Slotbepaling

  • 1.

    Deze regeling wordt aangehaald als 1e wijziging Beleidsregels voor aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame”.

  • 2.

    De regeling treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 21 november 2017

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends

Naar boven