Gemeenteblad van Bunnik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunnikGemeenteblad 2018, 71510BeleidsregelsSubsidieregeling Innovatiefonds Sociaal Domein gemeente Bunnik 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik,

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Bunnik 2017;

besluiten de volgende subsidieregeling vast te stellen:

 

Subsidieregeling Innovatiefonds Sociaal Domein gemeente Bunnik 2018.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Bunnik 2017.

 • 2.

  Innovatiefonds: het innovatiefonds sociaal domein dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld om innovatie in het sociaal domein te stimuleren en concreet om innovatieve initiatieven te financieren die anders niet gerealiseerd hadden kunnen worden.

 • 3.

  Innovatief initiatief/initiatief: een initiatief met een heldere doelstelling tot vernieuwing van zorg ingevolge de Wmo en Jeugdwet, hulp, ondersteuning ingevolge de Wmo en Jeugdwet of participatie ingevolge de Participatiewet, dat zich richt op bevordering van kwaliteit en doelmatigheid.

Artikel 2 Verdeling van het Innovatiefonds

 • 1.

  Een innovatief initiatief komt voor maximaal twee jaar voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen toegekend als het Innovatiefonds de benodigde financiële middelen bevat.

 • 3.

  Het college hanteert twee werkwijzen om een subsidie uit het Innovatiefonds toe te kennen:

  • a.

   Door het uitschrijven van een prijsvraag, waarbij het college vraagt naar een innovatieve oplossing voor een specifiek nader te bepalen maatschappelijk vraagstuk. Uit de inzendingen kan het college een winnaar selecteren, die in aanmerking komt voor subsidie uit het Innovatiefonds;

  • b.

   Overige aanvragen. Deze kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien wordt voldaan aan de criteria voor subsidieverstrekking. Het college maakt een beoordeling van de mate waarin de aanvragen voldoen aan de criteria genoemd in artikel 3.

 • 4.

  Geen subsidie wordt toegekend voor innovatieve initiatieven waarvoor al eerder door de gemeente Bunnik subsidie is verstrekt.

Artikel 3 Criteria voor subsidieverstrekking

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt een innovatief initiatief getoetst aan elk van de volgende criteria:

 • 1.

  Het initiatief draagt op vernieuwende wijze bij aan het realiseren van de doelstellingen van het staande beleid van de gemeente Bunnik voor het sociaal domein, dat er in de kern op gericht is om de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van de gemeente Bunnik te vergroten.

 • 2.

  Het initiatief heeft een concreet omschreven doelstelling tot het vernieuwen en daarmee verbeteren van hulp, ondersteuning, zorg of participatie ten opzichte van de huidige organisatie daarvan.

 • 3.

  Het initiatief verbetert concreet en aantoonbaar de kwaliteit en doelmatigheid van hulp, ondersteuning, zorg of participatie.

 • 4.

  Het initiatief pakt een, naar het oordeel van het college bestaand, maatschappelijk knelpunt in het gemeentelijke sociaal domein aan.

 • 5.

  Het initiatief heeft een concreet omschreven doelgroep die aantoonbaar behoefte heeft aan het initiatief. De doelgroep is direct betrokken bij het initiatief en heeft daar direct profijt van.

 • 6.

  Initiatieven van sociaal ondernemers en initiatieven die gaan over technologische innovatie hebben een pré.

 • 7.

  Innovatieve voorstellen waarin de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen gestimuleerd wordt of al concreet wordt vormgegeven hebben een pré.

 • 8.

  Na beëindiging van de subsidiëring kan het initiatief zonder subsidie worden voortgezet.

 • 9.

  Het initiatief vervult een voorbeeldfunctie en heeft een meetbaar eindresultaat.

 • 10.

  De aanvrager dient zelf ook een financiële bijdrage in het initiatief te doen. Het college beoordeelt aan de hand van de jaarrekening van de aanvrager wat een redelijke eigen bijdrage is. Tevens toont de aanvrager aan actief gewerkt te hebben aan het verwerven van cofinanciering.

Artikel 4 Aanvraag voor subsidie

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6, tweede lid, van de ASV worden bij de aanvraag de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   het gevraagde subsidiebedrag en een globaal inzicht in de kosten waaraan dat bedrag zal worden besteed;

  • b.

   een onderbouwing op welke wijze de continuïteit van het initiatief is geborgd en hoe het initiatief in de toekomst financieel op eigen benen kan staan;

  • c.

   een realistische opzet van de effectmeting van het eindresultaat van het initiatief;

  • d.

   de wijze waarop wordt voldaan aan de overige criteria genoemd in artikel 3.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 6, tweede lid onder e van de ASV is niet van toepassing

 • 3.

  Het college kan bij het uitschrijven van een prijsvraag als bedoeld in artikel 2, derde lid en onder a, nadere eisen aan de inzending stellen.

Artikel 5 Van subsidie uitgesloten activiteiten

De volgende typen activiteiten en kosten komen niet in aanmerking voor subsidie op basis van deze subsidieregeling:

 • 1.

  Kortdurende en eendaagse activiteiten.

 • 2.

  Bijdragen voor individuen.

 • 3.

  Aankoop of nieuwbouw van huisvesting.

 • 4.

  Normale exploitatie van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel en dergelijke).

 • 5.

  Initiatieven vanuit organisaties die gezien hun eigen vermogen de kosten van het initiatief zelf kunnen dragen.

 • 6.

  Initiatieven die redelijkerwijs via een andere manier financiering kunnen verwerven

 • 7.

  Initiatieven die al gestart zijn.

Artikel 6 Beoordelingscommissie

Het college kan een commissie instellen die het college adviseert over het besluit op een subsidieaanvraag c.q. de subsidietoekenning op basis van een prijsvraag op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 7 Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Het bepaalde in de artikelen 15, 16, eerste lid onder a en b en 18 van de ASV is niet van toepassing.

 • 2.

  Het bepaalde in de artikelen 16, eerste lid onder c, 17 en 19 van de ASV is van toepassing op alle verleende subsidies ingevolge deze subsidieregeling.

 • 3.

  De voortgang van het innovatieve initiatief wordt één maal per half jaar aan het college gerapporteerd. In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de ondernomen activiteiten, de behaalde resultaten en de besteding van de subsidie in het betreffende half jaar. In de beschikking tot subsidieverlening kunnen nadere eisen aan de rapportage worden gesteld.

Artikel 8 Evaluatie

Deze subsidieregeling wordt jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 maart 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Innovatiefonds Sociaal domein gemeente Bunnik 2018.

Aldus besloten op 13 februari 2018.

De secretaris De burgemeester

G. Veenhof R. Van Schelven