Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2018, 70792BeleidsregelsBeleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht 2018

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op de bepalingen van artikel 4.1.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

BESLUIT

Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht als nadere invulling van APV artikel 4.1.1.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1  

Deze beleidsregel betreft de lokale uitwerking van de bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders tot het vaststellen van voorschriften voor het afwijken van de Algemene Plaatselijke Verordening. (APV art 4.1.1. verbod geluidhinder)

Artikel 2  

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • Begintijd: Het begintijdstip van het evenement/festiviteit. De periode tussen begintijd en eindtijd is de netto evenement tijdsduur exclusief op- en afbouw periode(n) en systeem- / sound checkperiode(n).

 • Beoordelingslijn: De lijn(-en) in de plattegrondtekening van de ontheffing ter hoogte waarvan de handhaving van de geluidnorm plaats vindt. Beoordeling vindt plaats op 1,5 m boven plaatselijk maaiveld.

 • dB(A): Eenheid voor geluid (de decibel), gecorrigeerd naar de gevoeligheid van het menselijk oor (de A-correctie).

 • dB(C): Eenheid voor geluid (de decibel), De C-correctie is met name geschikt voor metingen van hoge geluidniveaus. Het frequentie spectrum onder de 1000 Hz wordt veel beperkter gecorrigeerd dan bij de A-correctie, waardoor de bijdrage van het LF-geluid beter kan worden beoordeeld.

 • Eindtijd: Het eindtijdstip van het evenement/festiviteit. De periode tussen begintijd en eindtijd is de netto evenement tijdsduur exclusief op- en afbouw periode(n) en systeem- / sound checkperiode(n).

 • Equivalent geluidsniveau: Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukniveaus van het ter plaatse gedurende een bepaalde periode optredende geluid (Leq).

 • Locatie: Omschrijving van een gebied in de openbare ruimte, doorgaans door middel van een (nabij gelegen) adres, inclusief de direct aangrenzende omgeving van de locatie.

 • Meerdaags evenement: Betreft aaneengesloten dagen. Per dag worden begin- en eindtijd en de systeem- / sound check periode(n), indien van toepassing, vastgelegd.

 • OLT: Openluchttheater, Steinweglaan 2 te Nijmegen.

 • Ontvanger: De positie (in plaats en hoogte) waar de geluidbelasting wordt bepaald en/of beoordeeld.

 • Openbare ruimte: Een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen benaming van een binnen één woonplaats gelegen buitenruimte.

 • Overige Locaties: Een in deze beleidsregel niet met naam genoemde locatie. Vooropgesteld dat de locaties toelaatbaar zijn uit het oogpunt van veiligheid, overlast etc.

 • (Stads-)centrum: De openbare ruimte omsloten door Waalbrug, rivier de Waal, de spoorbrug/De snelbinder en de Singels.

 • Sound check: Het inregelen van de muziekinstrumenten.

 • S ysteem check: Het testen van de geluidsinstallatie.

 • Systeem-/ Sound checkperiode: De vastgelegde periode (datum en tijd) in de ontheffing ten behoeve van de systeem/sound check.

 • Vierdaagse feesten: Jaarlijkse feestweek in het stadscentrum over 7 aaneengesloten dagen in de derde week van juli.

Artikel 3  

Een ontheffing voor geluidwagen(s), alleen ter promotie van een activiteit/evenement/product, is niet mogelijk.

Artikel 4  

Per kalenderjaar worden maximaal 2 jaarontheffingen voor elektro/mechanisch aangedreven draaiorgels afgegeven.

Paragraaf 2 De Normstelling

Artikel 5  

De ontheffingswaarde wordt vermeld in dB(A) en dB(C). De maximale verschilwaarde dB(C) minus dB(A) is 13 dB.

Artikel 6  

De normstelling is gebaseerd op het gemeten equivalente geluidniveau. Tenzij expliciet aangegeven in de ontheffing voorschriften, wordt de meetwaarde niet gecorrigeerd voor bedrijfsduurcorrectie, gevelcorrectie, muziek strafcorrectie, tonaal strafcorrectie, impuls strafcorrectie of meteocorrectie.

Artikel 7  

De ontheffingswaarde uit Artikel 5 geldt bij een geluidgevoelige bestemming, op een beoordelingspunt of op de beoordelingslijn. Dit wordt aangegeven in het voorschrift van de ontheffing.

Artikel 8  

Locatie

Punten

 

 

20 Septemberplein, Nijmegen

504

Bastion (buiten), Lent

360

Danielsplein, Nijmegen

144

Dorpsplein, Lent

288

Ganzenheuvel, Nijmegen

252

Grote Markt, Nijmegen

900

Hunnerpark, Nijmegen

432

Joris Ivensplein, Nijmegen

648

Julianapark, Nijmegen

612

Kelfkensbos, Nijmegen

1248

Klein Marienburgplein, Nijmegen

504

Koningstraat, Nijmegen

828

Kronenburgerpark, Nijmegen

432

Mariënburg (hoog), Nijmegen

792

Mariënburg (laag), Nijmegen

280

Molenstraat, Nijmegen

612

Onder de Stadsbrug, Nijmegen

756

Ossewaard, Lent

1200

Park Brakkenstein, Nijmegen

288

Park thv Vondelstraat, Nijmegen

180

Plein 1944, Nijmegen

1548

Raadhuishof, Nijmegen

252

St.Stevenskerkhof, Nijmegen

56

Stadspark De Goffert, Nijmegen

912

Thiemepark, Nijmegen

180

Uiterwaarden (treinbrug), Lent

624

Valkhof, Nijmegen

672

Waalkade, Nijmegen

2352

Waalpark - (thv wapen Voerweg), Nijmegen

1200

Warande, Lent

504

Wedren, Nijmegen

612

 

 

Overige locaties

36

Artikel 9  

Bij een meerdaags evenement wordt voor elke evenementendag het aantal punten apart bepaald.

Artikel 10  

Evenementen/Activiteiten op een locatie direct grenzend aan een locatie genoemd in Artikel 5 tellen mee bij deze locatie.

Artikel 11  

Locaties bedoeld onder “Overige locaties” liggen minstens 200 meter van met naam genoemde locaties of van elkaar.

Artikel 12  

Artikel verwijderd

Artikel 13  

De vroegste begintijd voor een ontheffing is 9:00 uur.

Artikel 14  

De eindtijd is niet later dan 23:00 uur. Een eindtijd van 24:00 uur of vroeger is mogelijk indien de volgende dag een zaterdag, zondag of officieel erkende feestdag is.

Artikel 15  

Tussen de begintijd en eindtijd zit maximaal 10 uur.

Artikel 16  

Afwijken van het gestelde in Artikel 8, Artikel 13, Artikel 14 en Artikel 15 is mogelijk na goedkeuring van de Wethouder financiën, duurzaamheid (klimaat & energie), groen & water, mobiliteit.

Artikel 17  

Evenementen zonder live muziek en met een beperkte geluidemissie hebben een meldingsplicht.

Artikel 18  

Bij ontheffingen met een beoordelingslijn op meer dan 29 meter, of met een normstelling bij een geluidgevoelige bestemming op meer dan 29 meter van de geluidsbron(nen), is de ontheffing houder verplicht het geluid van het evenement te monitoren in dB(A) en dB(C).

Paragraaf 3 De aanvraag

Artikel 19  

Een aanvraag wordt schriftelijk of als web-formulier ingediend.

Artikel 20  

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien deze is voorzien van een plattegrondtekening.. In de tekening dient (voor zover van toepassing) worden opgenomen:

De eerstelijns bebouwing rondom de locatie(s).

• De opstelplaats(en) en de oriëntatie(s) van podi(a)um/tent(en).

• De opstelplaats(en) en oriëntatie van de luidspreker(s).

• De begrenzing van het publieksgedeelte(n).

• Schaalbalk en noordpijl.

 • De schaal van de plattegrondtekening is bij voorkeur 1:500

Artikel 21  

In de aanvraag dienen de volgende gegevens (voor zover van toepassing) opgenomen te zijn:

• De naam en adresgegevens van de aanvrager.

• Een inhoudelijke omschrijving van het evenement.

• De (podium-)programmering.

• De locatie(s) voor het evenement.

• De datum/data van het evenement.

• De begintijd en eindtijd (per dag) van het evenement.

• De begintijd en eindtijd per systeem/soundcheck (de soundcheckperiode(s)).

• De op- en afbouw data en tijden.

• De naam en het mobiel telefoonnummer van de contactpersoon(en) tijdens het evenement en de op- en afbouw.

Paragraaf 4 De toetsing van de aanvraag

Artikel 22  

Voor de ontvankelijkheid wordt de aanvraag getoetst aan de voorschriften uit paragraaf 3.

Artikel 23  

Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag compleet te maken.

Artikel 24  

Een aanvrager kan alleen dan een beroep doen op Artikel 16 indien uit een aanvullende schriftelijke onderbouwing blijkt:

 • Waarom moet worden afgeweken van de standaardvoorschriften.

 • Hoe de eventuele geluidsoverlast wordt beperkt.

Paragraaf 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 25  

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht 2018.

Artikel 26  

Deze beleidsregels treden de dag na publicatie in werking. Het puntensysteem functioneert vanaf 1 januari 2018.

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorschriften

Paragraaf 1 Aanvullende voorschriften per locatie

Artikel 27  

 • Grote Markt; De voorkeurslocatie podium: Zuidwest hoek. De lijn haaks op het podium/PA-systeem is gericht op Grote Markt 34.

 • Kelfkensbos ; De voorkeurslocatie podium: Oost hoek. De lijn haaks op het podium/PA-systeem is gericht op het kunstwerk.

 • Koningstraat; De voorkeurslocatie podium: Oost hoek. De lijn haaks op het podium/PA-systeem is gericht op Koningstraat 26-30.

 • Plein 1944; De voorkeurslocatie podium: Noordoost zijde. De lijn haaks op het podium/PA-systeem is gericht op Plein 1944 nr. 19.

 • Waalkade (oost); De voorkeurslocatie podium: Oost hoek (voor het casino). Podium en PA-systeem dienen zodanig worden opgesteld dat de lijn haaks op het podium en het PA-systeem parallel loopt met de bebouwingslijn tussen Waalkade 18 t/m 59, dan wel meer naar de Waal gericht.

 • Waalkade (west); Podium en PA-systeem dienen zodanig worden opgesteld dat de lijn haaks op het podium en het PA-systeem ter plaatse parallel loopt met de Waal, dan wel meer naar de Waal gericht.

 • Valkhof; Maximaal 7 dagen per jaar kan de eindtijd worden verlengd tot maximaal 02:00 uur. De maximale ontheffingswaarde wordt gedurende de verlengingsperiode met 20 dB verlaagd. In deze periode is maximaal één muziekbron toegestaan, en dit betreft geen liveoptreden. De voorkeurslocatie podium: Noord-Oosthoek van de locatie. De lijn haaks op het podium door de hoofdingang van het Valkhof.

 • Stadspark De Goffert ; Bij grootschalige popconcerten (>20.000 bezoekers):

  • Verplichte opstelling hoofd podium: Hoek Steinweglaan/Slotemaker de Bruïneweg. De lijn haaks op het podium is gericht op de flats aan de Heideparkseweg.

  • Verplichte opstelling 2e podium: Hoek Slotemaker de Bruïneweg/Goffert rosarium. De lijn haaks op het podium loopt door het openluchttheater.

  • De eindtijd is uiterlijk 23:00 uur (Ook indien volgende dag een weekend of officieel erkende feestdag is).

 • Mariënburg (hoge plein); De voorkeurslocatie podium: Zuid-oostzijde, korte zijde podium tegen Lux aan. De lijn haaks op het podium loopt door de Bibliotheek.

 • Molenstraat (kop); De voorkeurslocatie podium: Het podium staat met de gesloten zijde naar adres Molenstraat 124. De lijn haaks op het podium loopt door adres Molenstraat 79.

 • Omdat het publieksdeel relatief breed is ten opzichte van de diepte, moet de opstelling van de PA worden gespreid. In aanvulling op de primaire PA bij het podium, dient aan beide zijden van het podium een secundaire PA worden geplaatst ter hoogte van de adressen Molenstraat 128 en Molenstraat 110.

 • Raadhuishof ; De voorkeurslocatie podium: Langs de gevel van het Stadhuis.

Paragraaf 2 Aanvullende voorschriften per evenement

Artikel 28  

Vierdaagsefeesten

De eindtijd kan verruimd worden tot maximaal:

dag

maximale eindtijd

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

24:00 uur (geen verruiming)

24:00 uur

24:00 uur

woensdag 00:30 uur

donderdag 00:30 uur

vrijdag 00:30 uur

zaterdag 01:00 uur

Voor alle vermaakcentra zijn bovenstaande evenementdagen met bijbehorende maximale eindtijd toegestaan.

Maximaal 5 Loop- en showorkesten mogen musiceren op:

dag

maximale eindtijd

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

24:00 uur

24:00 uur

24:00 uur

woensdag 00:30 uur

donderdag 00:30 uur

vrijdag 00:30 uur

zaterdag 01:00 uur

Een loop- en showorkest bestaat uit maximaal 15 personen.

Muziek op standplaatsen, behoudens kermisattracties, wordt niet toegestaan.

Voor- en najaarskermis in centrum, kermis Lent

Hiervoor gelden afwijkende voorschriften. Deze zijn opgenomen in paragraaf 5 en 6 van deze beleidsregel.

Bij de plaatsing van de attracties wordt waar mogelijk rekening gehouden met de te verwachten geluidshinder. Uitgangspunt is dat bij kermissen in het centrum centraal geregelde muziek ten gehore wordt gebracht. Hierbij is rekening gehouden met de diversiteit aan attracties, gesproken woord en het geluid dat voortgebracht wordt door de attracties zelf.

Carnaval

De aanvullende (verruimende) voorschriften gelden alleen voor Hostenten welke kunnen worden geplaatst op Plein 1944 en de Grote Markt.

Muziek mag in de tent ten gehore worden gebracht op:

Zaterdag tussen 12:00 en zondag 01:00 uur;

Zondag tussen 13:00 en maandag 01:00 uur;

Maandag tussen 10:00 en dinsdag 01:00 uur;

Dinsdag tussen 10:00 en 00:00 uur.

De geluidsinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat het geluidniveau, gemeten op 2 meter vanaf de gevel van een geluidgevoelige bestemming, niet meer bedraagt dan 75 dB(A)/ 88 dB(C).

Artikel 29  

Minimale afstanden tussen podia bij (deels) overlappende ontheffingstijden op dezelfde datum.

Opstellingsrichting PA

 

Minimale kortste afstand tussen podia in m 1

Naar elkaar toe

[ ] -> <- [ ]

90

 

Van elkaar af

<-[ ] [ ]->

60

 

90 gr. gedraaid en

de ander er naar toe gericht

[ ] <- [ ]

V

90

90 gr. gedraaid en

de ander er vanaf gericht

[ ] [ ] ->

V

60

Naar dezelfde richting

[ ] -> [ ] ->

 

80

Naast elkaar

[ ] [ ]

V V

70

[ ] = podium. (lengte/breedte verhouding niet relevant.)

-> = hoofdrichting PA (excl. opstelling monitor luidsprekers)

Paragraaf 3 Standaardvoorschriften voor buurt- en straatfeesten (bij meldingsplicht).

Artikel 30  

1. Dat voor onderstaande buurt- en straatfeesten op de weg geen vergunning nodig is:

 • (Buurt- en straat)feest op of aan de weg (artikel 2.2.1 lid 2 sub e APV);

 • Indien gebruik wordt gemaakt van elektronisch versterkte muziek dient het buurt- en straatfeest te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De geluidsboxen moeten zodanig opgesteld worden dat deze niet direct op woningen of winkels zijn gericht;

 • Begintijd: Op zondag, 2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag niet eerder dan 13:00 uur, overige dagen niet eerder dan 09:00 uur.

 • Eindtijd: 24.00 uur op een vrijdag, een zaterdag en op de dag voor een officieel erkende feestdag; Op overige dagen 23.00 uur.

 • Tussen de begin- en eindtijd zit èèn aaneengesloten periode van maximaal 10 uur.

 • Het geluidsniveau gemeten:

 • op 2 meter uit de gevel van een woning mag niet meer zijn dan 70 dB(A) / 83 dB(C), en

 • op 1 meter voor de luidspreker(s) niet meer mag zijn dan 95 dB(A) / 108 dB(C).

 • Maximaal 2 luidsprekers worden opgesteld/gebruikt.

 • Reclame uitingen zijn niet toegestaan.

2. buurt- en straatfeesten als bedoeld in het eerste lid kunnen te allen tijde door de burgemeester worden verboden vanuit het oogpunt van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

 • d.

  de zedelijkheid of gezondheid;

 • e.

  het woon- en leefklimaat.

3. buurt- en straatfeesten zoals omschreven zijn twee maal per jaar per buurt/straat toegestaan.

4. Een buurt- en straatfeest gelegen direct aan de vierdaagse route en gebruikt tijdens de doorkomst van de 4-daagse, mag alleen worden gehouden door aanwonende(n). Locaties zijn hemelsbreed minimaal 100 meter van elkaar verwijderd.

5. Lid 5 is niet van toepassing indien B&W voor het gebied waar binnen de locatie van het buurt- en straatfeest ligt, een ontheffingsplicht heeft ingesteld.

6. buurt- en straatfeesten zoals omschreven in het eerste lid dienen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement aan de burgemeester te worden gemeld.

7. De burgemeester stelt hiertoe een meldingsformulier vast.

8. Degene, de melding doet ontvangt hiervan een ontvangstbewijs.

9. De melding wordt geacht eerst dan gedaan te zijn, wanneer het meldingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, tijdig is ingeleverd en het ontvangstbewijs is uitgereikt.

Paragraaf 4 Geluidvoorschriften en bepalingen voor kermis met centraal geregelde muziek

Artikel 31  

 • 1.

  Het is verboden om een muziekinstallatie en andere geluidsapparaten (art. 1 Wet Geluidhinder) te gebruiken buiten de openingsuren van de kermis, behoudens voor het afstellen en testen op de eerste kermis dag gedurende maximaal een half uur;

 • 2.

  Het is verboden gebruik te maken van sirenes, hoorns en dergelijke geluidsapparaten, anders dan voor begin en einde van een rit dan wel andere kermisactiviteit aan te kondigen alsook van andere geluidsapparaten;

 • 3.

  De geluidsinstallatie, inclusief de luidsprekers, mogen zich uitsluitend binnen de kermisattractie bevinden, waarbij de voorzijde van de luidsprekers uitsluitend naar beneden gericht mag zijn en naar het midden van de kermislocatie; de luidsprekers mogen in géén geval op of richting de omringende woonbebouwing zijn gericht;

 • 4.

  De geluidsinstallatie voor MUZIEK moet zodanig afgesteld zijn dat het geluidsniveau van Leq 90 dB(A) / 103 dB(C), gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers niet wordt overschreden (Leq gemeten over minimaal 1 minuut);

 • 5.

  In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld geldt dat gemeten tussen de luidsprekers in, of gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers, de 90 dB(A)/103 dB(C) niet mag worden overschreden; de 90 dB(A)/103 dB(C) voor muziek mag, waar dan ook gemeten, dus nooit worden overschreden;

 • 6.

  De geluidsinstallatie voor het GESPROKEN WOORD (of het op een andere wijze aankondigen van een gebeurtenis) moet zodanig zijn afgesteld dat het geluidsniveau van Leq 95 dB(A), gemeten op 1 meter vóór de luidspreker niet wordt overschreden (Leq gemeten over minimaal 1 minuut);

 • 7.

  In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld geldt dat gemeten tussen de luidsprekers in, of gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers, de 95 dB(A) niet mag worden overschreden; de 95 dB(A) voor het gesproken woord mag, waar dan ook gemeten, dus nooit worden overschreden;

 • 8.

  Indien, zulks naar het oordeel van politie- en/of toezicht houdende ambtenaren, het geluid afkomstig van de kermisattractie overwegend door lage tonen wordt gekenmerkt, geldt voor de twee aan dit voorschrift voorafgaande voorschriften een strafcorrectie van 5 dB welke van het toegestane geluidsniveau afgetrokken moet worden;

 • 9.

  Bovengenoemde geluidsniveaus moeten worden gemeten in de meterstand 'fast'; het 'A'-filter moet tijdens de meting meegenomen worden;

 • 10.

  Onverminderd bovenstaande voorschriften betreffende toelaatbare geluidsniveaus, mag het maximale toelaatbare geluidsniveau (het afgelezen maximale geluidsniveau in de meterstand 'fast') niet meer bedragen dan het toelaatbare geluidsniveau vermeerderd met 10 dB;

 • 11.

  De kermisattractie dient tijdens de openingsuren te allen tijde toegankelijk te zijn voor politie en/of toezichthoudende ambtenaren;

 • 12.

  Bij te hard volume dan wel bij niet-nakoming van de overige gestelde voorschriften zal er éénmalig worden gewaarschuwd waarna bij hernieuwde overtreding proces-verbaal wordt opgemaakt en/of een bestuurlijke maatregel wordt genomen waarbij kan worden gedacht aan het intrekken van de muziekontheffing voor (on)bepaalde tijd;

Paragraaf 5 Geluidvoorschriften en bepalingen voor kermis met individueel geregelde muziek

Artikel 32  

 • 1.

  Het is verboden om een muziekinstallatie en andere geluidsapparaten (art. 1 Wet Geluidhinder) te gebruiken buiten de openingsuren van de kermis, behoudens voor het afstellen en testen op de dag voorafgaande aan de eerste kermis dag gedurende maximaal een half uur;

 • 2.

  Het is verboden gebruik te maken van sirenes, hoorns en dergelijke geluidsapparaten, anders dan voor begin en einde van een rit dan wel andere kermisactiviteit aan te kondigen alsook van andere geluidsapparaten;

 • 3.

  De geluidsinstallatie, inclusief de luidsprekers, mogen zich uitsluitend binnen de kermisattractie bevinden, waarbij de voorzijde van de luidsprekers uitsluitend naar beneden gericht mag zijn en naar het midden van de kermislocatie; de luidsprekers mogen in géén geval op of richting de omringende woonbebouwing zijn gericht;

 • 4.

  De geluidsinstallatie voor MUZIEK moet zodanig afgesteld zijn dat het geluidsniveau van Leq 90 dB(A)/103 dB(C), gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers niet wordt overschreden (Leq gemeten over minimaal 1 minuut);

 • 5.

  In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld geldt dat gemeten tussen de luidsprekers in, of gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers, de Leq 90 dB(A)/103 dB(C) niet mag worden overschreden; de Leq 90 dB(A)/103 dB(C) voor muziek mag, waar dan ook gemeten, dus nooit worden overschreden;

 • 6.

  De geluidsinstallatie voor het GESPROKEN WOORD (of het op een andere wijze aankondigen van een gebeurtenis) moet zodanig zijn afgesteld dat het geluidsniveau van Leq 95 dB(A), gemeten op 1 meter vóór de luidspreker niet wordt overschreden (Leq gemeten over minimaal 1 minuut);

 • 7.

  Indien, zulks naar het oordeel van politie- en/of toezicht houdende ambtenaren, het geluid afkomstig van de kermisattractie overwegend door lage tonen wordt gekenmerkt, geldt voor de twee aan dit voorschrift voorafgaande voorschriften een strafcorrectie van 5 dB welke van het toegestane geluidsniveau afgetrokken moet worden;

 • 8.

  Bovengenoemde geluidsniveaus moeten worden gemeten in de meterstand 'fast';

 • 9.

  Onverminderd bovenstaande voorschriften betreffende toelaatbare geluidsniveaus, mag het maximale toelaatbare geluidsniveau (het afgelezen maximale geluidsniveau in de meterstand 'fast') niet meer bedragen dan het toelaatbare geluidsniveau vermeerderd met 10 dB;

 • 10.

  De kermisattractie dient tijdens de openingsuren te allen tijde toegankelijk te zijn voor politie en/of toezichthoudende ambtenaren;

 • 11.

  Bij te hard volume dan wel bij niet-nakoming van de overige gestelde voorschriften zal er éénmalig worden gewaarschuwd waarna bij hernieuwde overtreding proces-verbaal wordt opgemaakt en/of een bestuurlijke maatregel wordt genomen waarbij kan worden gedacht aan het intrekken van de muziekontheffing voor (on)bepaalde tijd;

Hoofdstuk 3 Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1  

Geen toelichting.

Artikel 2  

Evenementenlocatie: Deze locaties zijn qua grootte en vorm geschikt voor het houden van alle soorten evenementen. Bovendien zijn er over het algemeen veel horecagelegenheden rondom deze locaties. De evenementen op deze locaties worden georganiseerd door/namens de gemeente, door particuliere organisaties of door de horeca. Dit houdt tevens in dat zowel de lusten (evenementen en horeca) als de lasten (geluidhinder, opbouwen en afbreken) geconcentreerd zijn rondom deze locaties.

Overige Locaties: Onder de overige locaties buiten het centrum vallen alle plekken waar iemand iets wil organiseren met uitzondering van park Brakkenstein, het Dorpsplein te Lent, de Stadpark De Goffert en de Wedren en omliggende parken. Vooropgesteld dat de locaties toelaatbaar zijn uit het oogpunt van veiligheid, overlast etc. Dit wordt steeds per geval beoordeeld. Er mogen uitsluitend evenementen worden georganiseerd die wijk-, buurt- of straat gebonden zijn. In principe wordt er per locatie slechts twee maal per jaar ontheffing verleend.

Stadspark De Goffert is aangewezen voor evenementen zoals grootschalige popconcerten, circussen en Koningsdag.

Artikel 3  

Een carnavalsoptocht valt niet onder dit artikel omdat de (geluids-)wagens hier onderdeel zijn van het evenement.

Artikel 4  

Geen toelichting.

Artikel 5  

Uitgangspunt is ‘Niet meer ontheffen dan noodzakelijk’. Dit betekent dat het publiek wat interactie heeft met het evenement, dit evenement ook moet kunnen ervaren. Het publieksdeel is het gebied waarbinnen het publiek interactie heeft met het evenement.

In de praktijk betekent dit dat op de maximale afstand tussen geluidbron en de grens van het publieksdeel een ontheffingswaarde van 80 dB(A)/93 dB(C) gewenst is.

Het lager stellen van de ontheffingswaarde bij de muziekevenementen is niet realistisch omdat het achtergrondniveau van het aanwezige publiek al zo hoog is dat 80 dB(A) muziekgeluid nodig is om boven het geluidniveau van het publiek uit te komen.

Indien de afstand tussen geluidbron en de grens van het publieksdeel groter is dan 50 meter, dan zijn delay opstellingen zeer wenselijk. In specifieke situaties kan het gebruik van delay opstellingen ook verplicht worden.

Bij overschrijding van 80 dB(A) aan de gevel van woningen zal dit voor bewoners leiden tot forse hinder in de woning waar de geluidwering van de gevels minder is dan 30 dB. Dit is op veel plaatsen het geval.

Alleen een dB(A) norm kan niet voorkomen dat lage tonen (Laag frequent geluid) alsnog overmatig aanwezig kunnen zijn. Hiervoor is de dB(C) norm in de ontheffing. Tot een verschil van ca. 13 dB tussen dB(A) en dB(C) wordt het gros van de muziekevenementen niet ingeperkt.

Bij een verschil groter dan 13 dB wordt de bijdrage lage tonen als zeer hinderlijk ervaren. Dit levert in een grotere omgeving rondom het evenement geluidsoverlast op. Indien een verschil van minder dan 13 dB wordt gehanteerd, zal ook doorsnee populaire muziek door de dB(C) norm worden ingeperkt.

Artikel 6  

Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukniveaus van het ter plaatse gedurende een bepaalde periode optredende geluid. De meetperiode is doorgaans minimaal twee minuten. Indien de meetwaarde na deze periode niet is gestabiliseerd (binnen +/- 1 dB) , wordt de meting voortgezet.

Bij handhaving door, op in opdracht van de gemeente wordt gebruik gemaakt van een integrerende geluidmeter (klasse 1).

Artikel 7  

In de ontheffing wordt aangegeven waar de normstelling geldt.

Afhankelijk van de omvang en soort evenement worden geluidnomen opgelegd:

 • op beoordelingslijn(en) weergegeven in een situatietekening

 • bij een geluidgevoelige bestemming.

 • op x meter afstand van de geluidbron(nen).

Bij een geluidnorm op de beoordelingslijn(en) wordt in ieder geval rekening gehouden met het publieksdeel behorend bij het evenement. Minimaal één beoordelingslijn wordt dan gelegd op de maximale afstand tussen geluidbron en de grens van het publieksdeel.

Artikel 8  

Elke locatie heeft een maximum aantal punten. Een evenement wordt getoetst op de aspecten tijdsduur, eindtijd en geluidniveau. Elk aspect heeft een eigen gewicht en factor. Een kleinschalig evenement scoort minder punten dan een grootschalig evenement. Indien het aantal punten voor deze locatie (voor het betreffende kalenderjaar) is bereikt, zijn in principe geen ontheffingen meer toegestaan.

Voorbeeld van omzetting van maximum aantal evenementendagen (beleid december 2008) naar maximum aantal punten:

 

Locatie:

 

 

 

 

 

 

 

Klein marienbrug - 23 evenementendagen cnf beleid dec 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aantal evenementendagen:

 

 

23

 

 

locatie maximum (dagen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 dagen maximaal benut:

 

 

 

 

 

 

 

 

gewicht

factor

 

 

 

 

Aspect:

tijdsduur

 

 

 

 

 

 

 

tm 5 uur

3

1

 

 

 

 

 

> 5 tm 10 uur

3

3

23

 

 

 

 

meer dan 10 uur

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect:

eindtijd

 

 

 

 

 

 

 

dagperiode (eindigd tussen 7 en 19)

3

1

 

 

 

 

 

avondperiode (eindigd tussen 19 en 23)

3

3

 

 

 

 

 

nachtperiode (eindigd tussen 23 en 07)

3

5

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect:

geluidniveau ( L eq over 2 minuten)

 

 

 

 

 

 

 

max 80 dB(A)/93 dB(C) op max 30m en/of max twee podia

4

1

 

 

 

 

 

max 80 dB(A)/93 dB(C) op max 60m en/of meerdere podia

4

3

23

 

 

 

 

80 dB(A)/93 dB(C) op meer dan 60m en/of meerdere podia

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

828

 

 

locatie maximum (punten)

 

 

 

 

 

 

 

 

In het voorbeeld zijn de 23 evenementendagen van de locatie Klein Mariënburg (conform beleid dec 2008) omgezet naar 828 punten.

Een evenement van max 10 uur, eindigend om 24:00 uur ’s nachts met een gemiddeld geluidniveau scoort 36 punten.

Een kleinschalig evenement (<5 uur, en alleen gedurende de dagperiode) scoort 10 punten.

Artikel 9  

Bijvoorbeeld: Carnaval. Dit evenement bestaat uit 4 dagen. In de te toetsing aan het puntensysteem wordt dit evenement voor 4 dagen meegeteld. Per dag, per locatie wordt het aantal punten bepaald.

Artikel 10  

Bijvoorbeeld: Een activiteit/evenement op de kruising Grote straat/Waalkade telt mee bij de evenementenlocatie Waalkade. Reden: Een evenement in de directe omgeving heeft vaak nog een effect op de woonomgeving van de evenementenlocatie.

Artikel 11  

Geen toelichting.

Artikel 12  

Geen toelichting.

Artikel 13  

Geen toelichting.

Artikel 14  

Geen toelichting.

Artikel 15  

De systeem-/soundcheck valt buiten deze periode.

Artikel 16  

Indien het evenement ook een evenementvergunning vereist (APV 2.2.2.), zal ook hiermee worden afgestemd. Mocht de evenementvergunning worden geweigerd, dan kan ook geen beroep gedaan worden op dit artikel.

Artikel 17  

Voor de indiening vereisten van een melding wordt verwezen naar hoofdstuk 2, paragraaf 3.

Artikel 18  

Het monitoren van het geluid kan met behulp van een geluidmeter. De ontheffing houder, dan wel het bedrijf wat de geluidinstallatie levert en/of bedient, moet in het bezit zijn van een werkende geluidmeter. De geluidmeter moet energetisch kunnen middelen (Leq).

Het -door de ontheffing houder- monitoren van het geluid met een eenvoudige geluidmeter met alleen een momentaan uitlezing (‘SLOW’ of ‘FAST’) wordt ontraden. Deze geven een hogere uitlezing.

Artikel 19  

Voor behandeltermijnen wordt de Awb gehanteerd.

Artikel 20  

Geen toelichting.

Artikel 21  

Geen toelichting.

Artikel 22  

Geen toelichting.

Artikel 23  

Geen toelichting.

Artikel 24  

Geen toelichting.

Artikel 25  

Geen toelichting.

Artikel 26  

Geen toelichting.

Artikel 28  

De begintijden en eindtijden in de individuele ontheffingen worden afgestemd op het vooraf in te dienen programma. In de praktijk is de aanvangstijd veelal niet eerder dan 20.00 uur, met uitzondering van de vermaakcentra Plein 1944, Koningstraat, Grote Markt en Waalkade. Verlenging op dinsdag tot 00.30 uur is gewenst in verband met de grote aantallen bezoekers in de binnenstad tijdens het traditionele vuurwerk. De verlenging op vrijdag houdt verband met de grote aantallen bezoekers van de intocht Vierdaagse/apotheose Vierdaagse feesten.

Muziekontheffingen voor vermaakcentra, waar meerdere horeca-exploitanten aan deelnemen worden op één naam gesteld.

Hierdoor is één ondernemer verantwoordelijk en kan het aanbod beter op elkaar worden afgestemd, waardoor de handhaving wordt vergemakkelijkt.

Artikel 29  

Geen toelichting.

Artikel 30  

Voor het vierdaagse intochtgebied, tussen Scheidingsweg en Wedren is een ontheffing verbod geluidhinder vereist.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

op 13 maart 2018.

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls