Gemeenteblad van Ommen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OmmenGemeenteblad 2018, 70231Verordeningen



Aanpassing Reglement van Orde gemeenteraad c.a. met bepaling over integriteitstoets wethouders

 

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 15 februari 2018 en b en w d.d. 20 februari 2018;

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, vastgesteld bij besluit van 16 mei 2013, te wijzigen als volgt:

   

  Aan artikel 8 (Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging; benoeming wethouders) wordt een nieuw lid 7 toegevoegd dat luidt als volgt:

   

  In opdracht van de burgemeester wordt voor aanvang van elke ambtstermijn en, in geval van een tussentijdse vacaturevervulling, voor aanvang daarvan, ten behoeve van de wethouders een risicoanalyse integriteit uitgevoerd. De burgemeester informeert de raad over de uitkomsten van deze integriteitstoets voordat de raad de wethouders benoemt.

   

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van de bekendmaking daarvan.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 22 maart 2018.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink mr. drs. J.M. Vroomen