Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2018, 70076VerordeningenOnderwerp: Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2017

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 13 februari 2018;

Besluit:

 

 • 1.

  .....

 • 2.

  De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2017 als volgt te wijzen:

  • -

   aan artikel 2.25 een lid 2 toe te voegen met de tekst: "bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd”, waarbij de overige leden van het artikel worden hernummerd;

  • -

   in het opschrift van hoofdstuk 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2017 "Straf-", te vervangen door "Sanctie-";

  • -

   het opschrift van artikel 6:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2017 te vervangen door: "artikel 6:1 Sanctiebepaling";

  • -

   aan artikel 6:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2017 een lid 4 toe te voegen met de volgende tekst: "In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s";

  • -

   de toelichting van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2017 als volgt wijzigen:

   • In artikel 2.25, wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde en vierde lid, een lid 2 toegevoegd met de tekst: “Om te voorkomen dat naast een vergunning op grond van de APV nog een melding op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit) moet worden gedaan, gelden op grond van lid 2 de indieningsvereisten uit artikel 2.3 van het Besluit ook bij de aanvraag op grond van artikel 2.25, lid 1 van de APV. De melding is dan met het indienen van de vergunningaanvraag reeds gedaan."

   • -

    In artikel 6.1 wordt een lid 4 toegevoegd met de volgende tekst: “De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen ter handhaving van de voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s, blijft ook na de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit) in stand. Nu het Besluit echter voorziet in regeling van de onderwerpen die voorheen in de Brandbeveiligingsverordening geregeld waren, kan de bestuurlijke boete alleen opgelegd worden wegens overtreding van de bepalingen uit het Besluit. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen is hiertoe in artikel 6:1 van de APV ondergebracht.”

   • -

    Het opschrift van 6:1 “Strafbepaling” wordt in de toelichting vervangen door “Sanctiebepaling”.

 • 3.

  ......

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van uw besluit.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 3 april 2018

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders