Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 68119Overige besluiten van algemene strekkingOvereenkomstige toepassing verklaren van de Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 op erfpachtrechten met particuliere algemene bepalingen, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 27 maart 2018 hebben besloten:

 

  • 1.

    Kennis te nemen van het feit dat de Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 (hierna: Overstapregeling) niet van toepassing is op circa vijftig erfpachtrechten waarvan de gemeente Amsterdam de bloot eigendom heeft verworven (zogenoemde ‘particuliere erfpachtrechten’) en waarop particuliere Algemene Bepalingen van toepassing zijn.

  • 2.

    In te stemmen met het van overeenkomstige toepassing verklaren van de Overstapregeling op deze erfpachtrechten, met terugwerkende kracht per 1 oktober 2017, aangezien: a. het niet de bedoeling is geweest om deze erfpachtrechten uit te sluiten van het toepassingsbereik van de Overstapregeling; en b. er geen bezwaren bestaan om de Overstapregeling ook voor deze erfpachtrechten van toepassing te laten zijn.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen, waarnemend burgemeester

A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris