Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 66329Overige besluiten van algemene strekkingInstellen geslotenverklaring voor autobussen en vrachtauto’s uitgezonderd bestemmingsverkeer op het Zandpad tussen de Proostdijweg in Breukelen en de Machinekade in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht

 

 

BEVOEGDHEID

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Dit verkeersbesluit betreft het instellen van een geslotenverklaring voor autobussen en vrachtauto’s uitgezonderd bestemmingsverkeer, op het gedeelte van het Zandpad tussen de Proostdijweg in Breukelen en de Machinekade in Maarssen in beide richtingen. Hiermee wordt het voor autobussen en vrachtauto’s zonder bestemming aan dit gedeelte van het Zandpad niet toegestaan over deze weg te rijden. Hiermee wordt het fietsverkeer beschermd en sluipverkeer A2-A27 tegengegaan.

 

GELET OP

 

 • -

  het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • -

  de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  GVVP deel A, vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 1 oktober 2013;

 • -

  GVVP deel C, vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 29 maart 2016;

 • -

  GVVP deel D, vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 3 juli 2017;

 • -

  GVVP deel D Trajectnota ‘Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis’ vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 19 december 2017. Hierin zijn beheersmaatregelen opgenomen voor de beperking van het auto-, vracht- en landbouwverkeer op het Zandpad tussen Maarssen, Breukelen en Nieuwersluis.

   

Met het verkeersbesluit:

 • -

  wordt de veiligheid en leefbaarheid op het Zandpad tussen Maarssen, Breukelen en Nieuwersluis, alsmede op de toevoerende wegen, gewaarborgd;

 • -

  worden de weggebruikers, passagiers en de bewoners van deze wegen beschermd;

 • -

  wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

   

Het Zandpad is bedoeld voor het bestemmingsverkeer, het fietsverkeer en het recreatief verkeer. Hier geldt in volgorde van belang: verkeersveiligheid – leefbaarheid - bereikbaarheid - doorstroming. Het doorgaande en intergemeentelijke verkeer wordt op het Zandpad niet gefaciliteerd (Commissie Fysiek Domein, 22 november 2016).

 

De gemiddelde werkdagintensiteit op het Zandpad bedraagt maximaal 3000 motorvoertuigen per etmaal.

 

Het is gewenst op de Zandpad in beide richtingen, tussen de Proostdijweg in Breukelen en de Machinekade in Maarssen, een gesloten verklaring voor autobussen en vrachtauto’s uitgezonderd bestemmingsverkeer in te stellen.

 

Voor deze geslotenverklaring wordt verkeersbord C7b, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en onderbord met de tekst: ‘m.u.v. bestemmingsverkeer’ langs het Zandpad bij de kruisingen met: de Proostdijweg, Laan van Gunterstein, Brugstraat, de Nieuweweg in Breukelen en de Machinekade in Maarssen geplaatst.

 

Bij de brug over de Vecht in Nieuwersluis, bij de kruising van de Proostdijweg richting Scheendijk, bij de kruising Scheendijk-Laan van Gunterstein in Breukelen, bij de kruising Nieuweweg-Herenweg nabij Tienhoven, bij de rotonde op de Dr. Plesmanlaan, bij de Driehoekslaan in Maarssen worden vooraanduidingen geplaatst.

 

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert negatief op onderhavig besluit vanwege de handhaafbaarheid op de uitzondering op het bestemmingsverkeer.

 

Ook is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de bewoners, dorpsraden en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO).

 

BELANGEN AFWEGING

 

Het belang van de algemene leefbaarheid en veiligheid van de bewoners en het fietsverkeer op de hoofdfietsroute van het Zandpad tussen Maarssen, Breukelen en Nieuwersluis is leidend bij deze afweging. Het doel is het beschermen van de bewoners en het fietsverkeer op dit gedeelte van het Zandpad. Alsmede het tegengaan van sluipverkeer A2-A27. Dit conform het vastgestelde beleid in het GVVP van de gemeente Stichtse Vecht.

 

Het belang van de bewoners, agrariërs en ondernemers is gewogen. Autobussen en vrachtauto’s met een bestemming aan het gedeelte van het Zandpad, tussen de Proostdijweg in Breukelen en de Machinekade in Maarssen, hebben uitzondering op deze geslotenverklaring. Het overige verkeer maakt gebruik van de gebiedsontsluitingswegen van provincie en rijk.

 

De afwegingen tussen het doorgaand verkeer dat geen bestemming heeft aan het Zandpad tussen Breukelen en Maarssen, de mate van overlast die deze veroorzaken, de leefbaarheid voor de bewoners en de verkeersveiligheid van het fietsverkeer hebben geleid tot dit verkeersbesluit.

 

BESLUIT

 

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om de geslotenverklaring voor autobussen en vrachtauto’s uitgezonderd bestemmingsverkeer op het Zandpad in beide richtingen, tussen de Proostdijweg in Breukelen en de Machinekade in Maarssen, formeel in te stellen.

 

Hiervoor wordt op het Zandpad bij de kruisingen met de Proostdijweg, Laan van Gunterstein, Brugstraat, Nieuweweg in Breukelen en de Machinekade in Maarssen het verkeersbord C07b, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en onderbord met de tekst: ‘m.u.v. bestemmingsverkeer’ geplaatst.

 

Vooraanduidingen worden geplaatst op bij de brug over de Vecht in Nieuwersluis, bij de kruising Proostdijweg richting Scheendijk, bij de kruising Scheendijk-Laan van Gunterstein in Breukelen, bij de kruising Nieuweweg-Herenweg nabij Tienhoven, bij de rotonde op de Dr. Plesmanlaan, bij de Driehoekslaan in Maarssen.

 

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Namens deze,

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Maarssen, 27 maart 2018

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.