Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 66324Overige besluiten van algemene strekkingInstellen geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen in de ochtendspits op het Zandpad tussen de Machinekade in Maarssen en de Nieuweweg in Breukelen, gemeente Stichtse Vecht

 

BEVOEGDHEID

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Dit verkeersbesluit betreft het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen in de ochtendspits, tussen 07.30u en 09.30u en met uitzondering van bestemmingsverkeer, op een gedeelte van het Zandpad in Maarssen. Deze afsluiting zal gelden van maandag t/m vrijdag in noordelijke richting tussen de Machinekade in Maarssen en de Nieuweweg in Breukelen. Hiermee wordt het voor al het gemotoriseerde verkeer niet toegestaan om via het Zandpad in noordelijke richting te rijden, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Hiermee wordt het fietsverkeer beschermd en sluipverkeer A27-A2 tegengegaan.

 

GELET OP

 • -

  het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • -

  de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  GVVP deel A, vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 1 oktober 2013;

 • -

  GVVP deel C, vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 29 maart 2016;

 • -

  GVVP deel D, vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 3 juli 2017;

 • -

  GVVP deel D Trajectnota ‘Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis’ vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 19 december 2017. Hierin zijn beheersmaatregelen opgenomen voor de beperking van het auto-, vracht- en landbouwverkeer op het Zandpad tussen Maarssen, Breukelen en Nieuwersluis.

   

Met het verkeersbesluit:

 • -

  wordt de veiligheid en leefbaarheid op het Zandpad tussen Maarssen, Breukelen en Nieuwersluis, alsmede op de toevoerende wegen, gewaarborgd;

 • -

  worden de weggebruikers, passagiers en de bewoners van deze wegen beschermd;

 • -

  wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

 

Het Zandpad is bedoeld voor het bestemmingsverkeer, het fietsverkeer en het recreatief verkeer. Hier geldt in volgorde van belang: verkeersveiligheid – leefbaarheid - bereikbaarheid - doorstroming. Het doorgaande en intergemeentelijke verkeer wordt op het Zandpad niet gefaciliteerd (Commissie Fysiek Domein, 22 november 2016).

 

 

De gemiddelde werkdagintensiteit op het Zandpad bedraagt maximaal 3000 motorvoertuigen per etmaal.

 

Het is gewenst op de Zandpad in noordelijke richting, tussen de Machinekade in Maarssen en de Nieuweweg in Breukelen, een gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen (uitgezonderd bestemmingsverkeer) in te stellen. Deze geslotenverklaring zal gelden in de ochtendspits van maandag t/m vrijdag tussen 07.30u en 09.30u.

 

Voor deze geslotenverklaring wordt verkeersbord C06, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en onderborden met de tekst: ‘ma t/m vrij 07.30u-09.30u’ en ‘m.u.v. bestemmingsverkeer’ langs het Zandpad bij de kruising met de Machinekade in Maarssen geplaatst. Bij de rotonde op de Dr. Plesmanlaan en bij de Driehoekslaan in Maarssen worden vooraanduidingen geplaatst.

 

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert negatief op onderhavig besluit vanwege de handhaafbaarheid op de uitzondering op het bestemmingsverkeer.

 

Ook is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de bewoners, dorpsraden en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO).

 

BELANGEN AFWEGING

 

Het belang van de algemene leefbaarheid en veiligheid van de bewoners en het fietsverkeer op de hoofdfietsroute van het Zandpad tussen Maarssen, Breukelen en Nieuwersluis is leidend bij deze afweging. Het doel is het beschermen van de bewoners en het fietsverkeer op dit gedeelte van het Zandpad. Alsmede het tegengaan van sluipverkeer A27-A2. Dit conform het vastgestelde beleid in het GVVP van de gemeente Stichtse Vecht.

 

Het belang van de bewoners, agrariërs en ondernemers is gewogen. Voertuigen met een bestemming aan het gedeelte van het Zandpad, tussen de Machinekade in Maarssen en de Nieuweweg in Breukelen, hebben uitzondering op deze geslotenverklaring. Het overig doorgaand verkeer maakt gebruik van de gebiedsontsluitingswegen van provincie en rijk.

 

De afwegingen tussen het doorgaand verkeer dat geen bestemming heeft aan het Zandpad in Maarssen, de mate van overlast die deze veroorzaken, de leefbaarheid voor de bewoners en de verkeersveiligheid van het fietsverkeer in de ochtendspits hebben geleid tot dit verkeersbesluit.

 

BESLUIT

 

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om de geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen (m.u.v. bestemmingsverkeer) op het Zandpad in noordelijke richting, tussen de Machinekade in Maarssen en de Nieuweweg in Breukelen, formeel in te stellen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.30u en 09.30u.

 

Hiervoor wordt op het Zandpad bij de kruising met de Machinekade in Maarssen het verkeersbord C06, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en onderborden met de tekst: ‘van ma t/m vrij 07.30u-09.30u’ en ‘m.u.v. bestemmingsverkeer’ geplaatst.

 

Ook worden er vooraankondigingen op de Dr. Plesmanlaan en Driehoekslaan in Maarssen geplaatst.

  

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Namens deze,

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Maarssen, 27 maart 2018

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.