Nadere regels evenementen Lelystad

Nummer: 170011685

 

De burgemeester van de gemeente Lelystad,

 

gelet op:

artikel 2.25A, 2:30, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015;

 

 

B E S L U I T:

 

 

vast te stellen de ‘Nadere regels evenementen Lelystad’:

 

§ 1 Definitielijst

Artikel 1.1 Definities

 • -

  Akoestisch onderzoek: Onderzoek waarin een berekening plaatsvindt van het geluidsniveau op locatie vertaald naar de geluidbelasting bij de meest nabijgelegen woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en/of vastgestelde meetpunten. Het onderzoek geeft aan wat de geluidbelasting is bij deze woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en/of meetpunten. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (uitgave van VROM) of een gelijkwaardige methode vooraf door de burgemeester goedgekeurde methode.

 • -

  ALS: Advance Life Support, professionele eerstehulpverlener (zoals ambulanceverpleegkundige en artsen);

 • -

  APV: Algemene plaatselijke verordening gemeente Lelystad 2015

 • -

  Bekende organisator: Aanvrager die een evenementenvergunning heeft gekregen. De bekendheid geldt voor één kalenderjaar nadat een evenementenvergunning is verleend.

 • -

  BLS: Basic Life Support, EHBO aangevuld met reanimatie- en AED (Automatische Externe Defibrillator)

 • -

  ECL: Evenementen Coördinatie Lelystad

 • -

  EHBD: EHBO aangevuld met en ervaring in het onderkennen van drugs- en alcohol gerelateerde problemen.

 • -

  Geringe etenswaren: etenswaren die verkocht worden voor onmiddellijke consumptie op straat zoals frites, snacks, Vietnamese loempia’s, punten Pizza etc.

 • -

  Viptafel: Een tafel voor Very Important Persons waar men alleen mag plaatsnemen op uitnodiging van bijvoorbeeld een sponsor.

 • -

  Geluidsplan: een plan waaruit blijkt hoe wordt omgegaan met de akoestische belasting ten opzichte van de omgeving.

 • -

  Vrijmarkt: een door de gemeente gereguleerde markt waarbij door kinderen/particulieren tweedehands goederen worden aangeboden.

§ 2 Indieningsvereisten

Artikel 2.1 Algemene eisen

 • 1.

  Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt een compleet ingevuld aanvraagformulier ingediend welke is opgenomen en vastgesteld als onderdeel van deze nadere regels (bijlage I).

 • 2.

  Bij een aanvraag voor een evenmentenvergunning worden, indien van toepassing , de volgende documenten overlegd:

  • -

   een indelingstekening van het evenemententerrein;

  • -

   constructieve gegevens van de te plaatsen objecten, podia, tribunes en tenten.

  • -

   een veiligheidsplan;

  • -

   een medisch plan;

  • -

   een geluidsplan;

  • -

   een verkeersplan (circulatie, parkeren, borden, omleidingen) en een berekening verkeersmodel.

 • 3.

  Bij B- en C- evenementen worden tevens de volgende documenten overlegd:

 • -

  een medisch plan;

 • -

  een afvalplan.

Artikel 2.2 Straatfeest of buurtbarbecue

Er is sprake van een straatfeest of buurbarbecue als bedoeld in artikel 2:24 lid 1, onder g van de Apv indien:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;

 • b.

  het evenement tussen 09.00 uur en 23.00 uur plaatsvindt;

 • c.

  het evenement niet plaatsvindt op een rijbaan van een doorgaande weg, (brom)fietspad of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpverleningsdiensten;

 • d.

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25m2 per object, voor zover het plaatsen van deze objecten zich niet verzetten tegen de in artikel 1:8 van de APV genoemde belangen;

 • e.

  het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 75 dB(A);

 • f.

  het evenement niet in een gebouw plaatsvindt.

§ 3 Geluid

Artikel: 3.1

Geluidsplan

 • 1.

  Voor evenementen die vallen onder Geluidcategorie 2 en 3 zoals bedoeld in artikel 3:2 moet een geluidsplan worden ingediend.

 • 2.

  Dit geluidsplan dient te bevatten:

Geluidscategorie 2:

 • a.

  een overzichtskaart van het podium in relatie tot nabijgelegen woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en/of vastgestelde meetpunten;

 • b.

  een beschrijving van de aard van het geluid (soort muziek);

 • c.

  tijden dat muziek ten gehore wordt gebracht;

 • d.

  op welke wijze het geluid van de muziek naar de omgeving zoveel als mogelijk wordt beperkt door een toelichting op het soort en de opstelling van de apparatuur.

Geluidscategorie 3: De elementen genoemd bij geluidscategorie 2 alsmede een akoestisch onderzoek.

Artikel 3.2 weigeringsgronden ontheffing - Geluidscategorieën

 • 1.

  De maximaal toelaatbare geluidsnormen zijn in lid 2 van dit artikel onderverdeeld in drie categorieën. Indien het geluid niet voldoet aan één van deze categorieën, kan de vergunning geweigerd worden.

 • 2.

  De categorieën:

  • a.

   Categorie 1 evenementen zijn de lichtste categorie. Het betreft de evenementen met muziek tot maximaal 50 dB(A) gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten.

  • b.

   Categorie 2 evenementen zijn de categorie waar de standaardgeluidsnorm voor geldt. Het betreft de evenementen met een versterkt geluidsniveau tot maximaal 75 dB(A) gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten.

  • c.

   Categorie 3 evenementen zijn te karakteriseren als sterk geluid dragend. Het gaat om de uitzonderlijke evenementen die door de uitstraling Lelystad landelijk en/of internationaal onder de aandacht brengen. Hier geldt als uitzondering een geluidsniveau tot maximaal 95 dB(A) gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten.

Artikel 3.3 Geluidsbepaling Koningsnacht en Koningsdag

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 geldt voor evenementen op Koningsnacht en Koningsdag een collectieve geluidsontheffing van 75 dB(A) gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde nabijgelegen woningen en/of andere geluidsgevoelige gebouwen.

Artikel 3.4 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Ter bescherming van het woongenot en de nachtrust van omwonenden is de eindtijd van evenementen 01.00 uur behoudens evenementen die samenvallen met een collectieve festiviteit als gedefinieerd onder artikel 4:1 onder d van de APV of samenvallen met Koningsnacht en Koningsdag.

 • 2.

  De dB(A) normering kan worden aangevuld met een dB(C) indien basgeluiden een groot aandeel hebben in de programering van het evenement. Hierbij wordt een dB(C) normering gehanteerd die maximaal 10 dB hoger is dan de van toepassing zijnde dB(A) normering.

§ 4 Voorschriften en beperkingen

Artikel 4.1 Standaardvoorschriften

De burgemeester kan in ieder geval, op grond van artikel 1:4 van de APV één of meer van de volgende voorschriften en/of beperkingen verbinden aan de evenementenvergunning:

 • 1.

  De ‘Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning’ zoals opgenomen in bijlage II behorende bij deze nadere regels

 • 2.

  De Richtlijn voor full contact vechtsportevenementen zoals opgenomen in bijlage III behorende bij deze nadere regels.

 • 3.

  De verplichting dat omwonenden uiterlijk 1 week voorafgaande aan het evenement schriftelijk geïnformeerd worden over het evenement en de eventueel te verwachten hinder.

Artikel 4.2 Koningsnacht en Koningsdag

Op Koningsdag vindt jaarlijks de traditionele vrijmarkt plaats. Op deze vrijmarkt zijn de volgende regels van toepassing:

 • 1.

  De vrijmarkt start op de middag voor Koningsdag om 14.00 uur en eindigt op Koningsdag om 17.00 uur.

 • 2.

  Andere evenementen dan de vrijmarkt eindigen tijdens Koningsnacht om 03:00 uur en op Koningsdag om 01.00 uur.

 • 3.

  De horecabedrijven sluiten tijdens Koningsnacht om 03:00 uur en op Koningsdag geldt de reguliere sluitingstijd op grond van artikel 2:29 lid 1 van de APV. Behoudens de horecainrichtingen die een ontheffing verleend is op grond van artikel 2:29, lid 3 APV.

 • 4.

  Commerciële handel is op de vrijmarkt niet toegestaan. Dit geldt ook voor venten.

 • 5.

  Het bepaalde in lid 4 geldt niet voor:

  • a.

   commerciële handel van ondernemers die in de reguliere bedrijfsvoering bederfelijke eten- en drinkwaren verkopen en deze slechts voor de gevel van hun eigen winkelpand worden aangeboden;

  • b.

   commerciële handel voor ondernemers die geringe etenswaren aanbieden en waarvoor een standplaatsvergunning is verleend.

 • 6.

  Bak- en braadactiviteiten voor de eigen gevel zijn niet toegestaan in verband met de brandveiligheid.

 • 7.

  In verband met de voedselveiligheid is verkoop van (zelfgemaakte) eten- en drinkwaren door particulieren verboden.

 • 8.

  Het afbakenen of reserveren van plekken is niet toegestaan.

 • 9.

  Bij het innemen van een plek mogen ingangen van winkels, nooduitgangen en portieken niet worden geblokkeerd

Artikel 4.3 Bevrijdingsdag vrijmarkt

 • 1.

  Op Bevrijdingsdag 5 mei wordt de gelegenheid geboden voor het houden van een vrijmarkt.

 • 2.

  De vrijmarkt mag slechts plaatsvinden op het Stadhuisplein met een uitloop in de Stadhuisstraat.

 • 3.

  Een plek van waaruit de spullen mogen worden verkocht mag slechts op de dag zelf worden ingenomen tussen 08.00 en 18.00 uur.

 • 4.

  Bij het innemen van een plek mogen ingangen van winkels, nooduitgangen en portieken niet worden geblokkeerd

 • 5.

  Het afbakenen of reserveren van plekken is niet toegestaan.

 • 6.

  Commerciële handel is op de vrijmarkt niet toegestaan. Dit geldt ook voor venten.

 • 7.

  Het bepaalde in lid 6 geldt niet voor:

  • a.

   De commerciële handel van ondernemers die een standplaatsvergunning hebben voor het Stadhuisplein.

  • b.

   De verkoop vanuit horeca inrichtingen gevestigd aan Stadhuisplein binnen hun reguliere bedrijfsvoering.

 • 8.

  In verband met de voedselveiligheid is verkoop van (zelfgemaakte) eten- en drinkwaren door particulieren verboden.

 • 9.

  Bouwwerken of (party) tenten zijn niet toegestaan.

 • 10.

  Na afloop dient de plek leeg en schoon achter te worden gelaten.

Artikel 4.4 Vechtsportevenementen

De volgende categorieën sportwedstrijden worden in ieder geval aangewezen als risicovolle evenementen:

 • a.

  Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije vechten), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht);

 • b.

  Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.

Artikel 4.5 Transparante geldstromen

Voor een vechtsportevenement zijn de volgende regels van toepassing:

 • a.

  de organisator van het evenement dient de kopers van vip-tafels, de sponsoren van het evenement en het prijzengeld te registreren.

 • b.

  contante betaling van vip-tafels, contante betaling door sponsoren en contante betaling van het prijzengeld is niet toegestaan.

 • c.

  de organisator van het evenement dient de lijst met kopers van vip-tafels, de lijst van sponsoren en de lijst met hoogtes van het prijzengeld met alle bijbehorende betalingen en prijzen 1 week voor aanvang van het evenement bij de gemeente in te dienen.

 • d.

  de organisator van het evenement dient binnen 1 week na beëindiging van het evenement bij de gemeente een lijst in te dienen met de namen van de sporters die prijzengeld en/of andere bijbehorende prijzen hebben gewonnen.

Artikel 4.6 Beschikbaarheid alcohol

 • 1.

  Het is niet toegestaan alcohol te verkopen en te nuttigen in de zaal waar de wedstrijd plaatsvindt.

 • 2.

  De verkoop en het nuttigen van sterke drank is niet toegestaan in de accommodatie waar het vechtsportevenment plaatsvindt. Er mag alleen zwak-alcoholische drank worden geschonken en genuttigd tijdens wedstrijden buiten de zaal waar de wedstrijden plaatsvinden.

 • 3.

  Het is niet toegestaan om alcohol te schenken en te nuttigen voor, tijdens en direct na jeugdwedstrijden in de accommodatie.

Artikel 4.7 Sportbond

Vechtsportgala’s en –wedstrijden mogen slechts plaatsvinden onder auspiciën van een bond die erkend is door NOC*NSF.

§ 5 De behandeling van een aanvraag

Artikel 5.1 Zienswijze

 • 1.

  Een aanvraag van een evenementenvergunning ligt gedurende twee weken ter inzage. Gedurende deze termijn hebben belanghebbenden de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

 • 2.

  Zienswijzen worden betrokken bij de beslissing op de aanvraag.

§ 6 Overgangsbepalingen

 

 • 1.

  Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze nadere regels, worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór het tijdstip waarop deze nadere regels in werking zijn getreden, tenzij toepassing van de nadere regels voor aanvrager een gunstiger resultaat oplevert.

 • 2.

  Vergunningen en andere besluiten, zoals bijvoorbeeld geaccepteerde meldingen, die genomen zijn vóór de inwerkingtreding van deze nadere regels, gelden als besluiten genomen op grond van deze nadere regels.

§ 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels evenementen Lelystad

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking van de derde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2015.

 

Lelystad, 19 december 2017

De burgemeester van de gemeente Lelystad,

mr. I.R. Adema

Naar boven