Gemeenteblad van Scherpenzeel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelGemeenteblad 2018, 62226VerordeningenVerordening onafhankelijke commissie bezwaarschriften, gemeente Scherpenzeel

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

 • b.

  commissie: de commissie bezwaarschriften.

 • c.

  gemeente: de gemeente Scherpenzeel.

 • d.

  bestuursorgaan: de raad, het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester van de gemeente Scherpenzeel.

 • e.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 2 BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN

Paragraaf 1 De commissie

Artikel 2 Inleidende bepaling

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren als bedoeld in artikel 1:5,eerste lid, van de Awb tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   Algemene Wet Rijksbelastingen.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit tenminste zeven leden, de leden kunnen tevens als voorzitters worden benoemd.

 • 2.

  De leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Presentiegeld

De vergoeding per bijgewoonde zitting bedraagt voor een voorzitter 250 % van het bedrag dat in het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, tabel IV gemeenteklasse 3 wordt genoemd en voor een lid 175 %.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college kan één of meer plaatsvervangers van de secretaris aanwijzen.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de raad. Herbenoeming is mogelijk.

 • 2.

  De leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3.

  De aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Paragraaf 2 Procedure

Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de Awb wordt vermeld dat een commissie over de te nemen beslissing op het bezwaar zal adviseren.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • -

  2:1, tweede lid;

 • -

  6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • -

  7:4, tweede lid;

 • -

  7:6, vierde lid.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de verzending van de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

 • 1.

  Uitgangspunt voor de bezetting van de commissie tijdens een hoorzitting is een voorzitter en twee leden.

 • 2.

  In bijzondere situaties kan de hoorzitting worden gehouden in aanwezigheid van de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, en één lid.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 15 Verslaglegging

 • 1.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb is een schriftelijk verslag of een digitale geluidsopname, die op verzoek aan de belanghebbende(n) ter beschikking wordt gesteld.

 • 2.

  De secretaris maakt op basis van de geluidsopname een schriftelijk verslag van het besprokene, wanneer het bestuursorgaan dat nodig acht voor zijn besluitvorming of wanneer een belanghebbende daar om verzoekt dan wel dat een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

 • 3.

  Een schriftelijk verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 4.

  Het schriftelijke verslag houdt een korte zakelijke vermelding op hoofdlijn in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter hoorzitting is voorgevallen.

 • 5.

  Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

  • a.

   De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 2.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 3.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies

Het advies wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen. Meegezonden wordt:

 • a.

  Het schriftelijke verslag indien dat is opgemaakt;

 • b.

  Eventueel ontvangen nadere informatie.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Intrekking oude regeling

De verordening intergemeentelijke onafhankelijke bezwarencommissie vastgesteld d.d. 2 november 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 20 Overgangsrecht

Na de inwerkingtreding van deze verordening zullen alle bezwaarschriften worden behandeld, ook die reeds ontvangen zijn, volgens deze verordening.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 13 maart 2018.

B.S. van Ginkel-Schuur

Griffier

C.A.A. van Rhee–Oud Ammerveld

voorzitter