Gemeenteblad van Leiden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenGemeenteblad 2018, 61210VerordeningenVerordening tot wijziging van de Subsidieverordening duurzaamheidsfonds vastgesteld

 

 

Op 15 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening duurzaamheidsfonds vastgesteld.

De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad (zie www.overheid.nl).

Nadere informatie bij team Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid (ECWD) tel. 14071.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 18.0013 van 2018), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT:

de Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening duurzaamheidsfonds als volgt vast te stellen:

Artikel 1

De ‘Subsidieverordening Duurzaamheidsfondsen 2015-2018’ wordt als volgt gewijzigd:

A. de titel van de Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds te wijzigen in:

Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds gemeente Leiden;

  • A.

    in Art. 1 van de Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds de titel eveneens te wijzigen in:

    Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden;

  • B.

    Art.2, lid 1 van de Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds te wijzigen in:

Deze verordening loopt tot en met 31 december 2020;

A.Artikel 5 van de subsidieverordening Duurzaamheidsfonds te wijzigen in:

Voor de duur van deze Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds gemeente Leiden stelt de Raad het totaalbedrag vast dat aan subsidies kan worden verstrekt (subsidieplafond). Dit totaal bedrag voor subsidies bedraagt € 1.500.000,-. Het principe ‘op is op’ geldt d.w.z. dat geen subsidieverzoeken meer in behandeling worden genomen als dit subsidieplafond bereikt is.

A.Art. 7, lid 2 van de Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds te wijzigen in:

Het totale subsidiebedrag dat kan worden verleend/ vastgesteld, bedraagt voor de duur van deze Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds gemeente Leiden niet meer dan € 5.000,- per zelfstandige woonruimte. Dit bedrag kan gebaseerd zijn op meerdere maatregelen per subsidieaanvraag en op meerdere subsidieaanvragen.

A.Art.18 van de Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds te wijzigen in:

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden.

Bijlage 1 bij Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden

Overzicht Duurzaamheidmaatregelen

Categorie 1: Duurzame energie maatregelen

Algemeen:

1.Het College kan voor het treffen van specifieke maatregelen aan een zelfstandige woonruimte

een subsidie verstrekken. Deze maatregelen zijn limitatief opgenomen in de tabellen 1 en 2

van deze bijlage.

2.Het subsidiebedrag of subsidiepercentage dat per maatregel kan worden

verleend/vastgesteld is opgenomen in de tabellen 1 en 2 van deze bijlage.

3.Het totale subsidiebedrag dat kan worden verleend/ vastgesteld, bedraagt voor de duur van

deze verordening niet meer dan € 5.000,- per zelfstandige woonruimte. Dit bedrag kan

gebaseerd zijn op meerdere maatregelen per subsidieaanvraag en op meerdere

subsidieaanvragen.

4.Het totaalbedrag dat tijdens de duur van deze verordening aan subsidies kan worden verstrekt

(subsidieplafond) bedraagt € 1.500.000,-. Het principe ‘op is op’ geldt d.w.z. dat geen

subsidieverzoeken meer in behandeling worden genomen als dit subsidieplafond bereikt is.

Tabel 1 isolatie maatregelen

Isolatie

Bodemisolatie 25%

Gevelisolatie 25%

Vloerisolatie 25%

Spouwmuurisolatie 25%

Dakisolatie 25%

HR++-glas of hoger* 25%

Glas met een Uwaarde van

4,0 W/m2K of beter 25%

*kierdichting is tevens subsidiabel (25% van de kosten) als dit aangevraagd wordt in combinatie met

een subsidie voor isolatieglas.

Tabel 2 aanleg CV en HR 107-ketel

50% subsidie voor de totale kosten van de aanleg van centrale verwarming met afgiftesysteem met

een HR 107ketel, (installatie en ketel) met een maximum van € 2500,--. Deze subsidie geldt alleen in

het geval van vervanging van een open geiser en gaskachels (of van een daarmee gelijk te stellen

voorziening, zoals een close in boiler) door centrale verwarming met afgiftesysteem en een HR 107-

ketel.