Gemeenteblad van Leiden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenGemeenteblad 2018, 61176VerordeningenVerordening tot wijziging van de Subsidieverordening Groene daken 2016-2017 vastgesteld

 

 

Op 15 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Groene daken 2016-2017 vastgesteld.

De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad (zie www.overheid.nl).

Nadere informatie bij team Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid (ECWD) tel. 14071.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 18.0012 van 2018), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT:

de Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Groene daken als volgt vast te stellen:

Artikel 1

De ‘Subsidieverordening Groene daken 2016-2017’ wordt als volgt gewijzigd:

A. de titel van de Subsidieverordening Groene daken Leiden 2016/2017 te wijzigen in:

Subsidieverordening Groene daken gemeente Leiden;

A.Art.4, lid 1 van de Subsidieverordening Groene daken te wijzigen in:

De gemeenteraad stelt voor de looptijd van deze verordening (tot 1 januari 2021) een subsidieplafond van € 190.000 vast;

A.Art. 16, lid 2 van de Subsidieverordening Groene daken te wijzigen in:

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2020, behoudens eventuele verlenging door de gemeenteraad.

A.Art. 16, lid 3 van de Subsidieverordening Groene daken te wijzigen in:

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieverordening Groene daken gemeente Leiden’.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Groene daken gemeente Leiden.