Gemeenteblad van Gemert-Bakel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelGemeenteblad 2018, 60451Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel en de burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel gelet op,

 • -

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering

 • -

  het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

 • -

  artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gemert-Bakel

besluit:

 • -

  Floris van Wijngaarden, geboren 20 mei 1987 te Voorburg

met ingang van 1 maart 2018 aan te wijzen als toezichthouder, belast met de zorg tot naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zoals de Wet natuurbescherming, Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake luchtverontreiniging, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet

 • -

  Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 • -

  Afvalstoffenverordening

 • -

  Wegenverkeerswet

 • -

  Visserijwet

 • -

  Drank- en Horecawet

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkene en middels publicatie in het gemeenteblad.

Gemert-Bakel, 27 februari 2018

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

B. Jansen

de burgemeester,

M. van Veen

de burgemeester,

M. van Veen