Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 59954Beschikkingen | afhandelingWeigeren bouwen nieuwe berging Merkenburg 55 Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Voor het bouwen van een nieuwe berging op de locatie Merkenburg 55 in Vlissingen (12-03-2018)

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de tussen haakjes staande datum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Vlissingen. De beschikking met bijbehorende tekeningen kunnen ná een telefonische afspraak met dhr. W. Huige van de Afdeling Publiekszaken (tel. 0118-487339) worden ingezien.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380GV te Vlissingen.