Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2018, 57750VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de Strandboulevard Subsidieverordening investeringsimpuls terrasschermen en parasols op de Strandboulevard 2017 – 2020

De raad van de gemeente Harderwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 2018

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

overwegende dat

 

 • -

  De gemeenteraad het van belang acht dat er op de Strandboulevard een zo spoedig mogelijke overgang plaatsvindt naar een inrichting van de terrassen die voldoet aan het nieuw vastgestelde Beeldkwaliteitsplan terrassen boulevard, welke integraal onderdeel vormt van de Welstandsnota;

 • -

  De gemeenteraad deze doelstellingen onder andere heeft vastgelegd in de bouwverordening en de Welstandsnota;

 • -

  De gemeenteraad dergelijke activiteiten wil stimuleren door middel van het verstrekken van subsidies.

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende

 

Subsidieverordening investeringsimpuls terrasschermen en parasols op de Strandboulevard 2017 - 2020

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Harderwijk 2014;

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

 • c.

  Terrassen direct gelegen op of aan de Strandboulevard.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

 • 1.

  Op deze verordening is de Algemene subsidieverordening 2014 van de gemeente Harderwijk van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in deze verordening nadrukkelijk wordt afgeweken.

 • 2.

  De subsidies die op grond van deze verordening worden verstrekt zijn aan te merken als eenmalige subsidie zoals bepaald onder artikel 1 sub c van de ASV.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten op aanvragen om subsidies als bedoeld in deze verordening. Het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de projectleider fase 2 van Projectbureau Waterfront Harderwijk en de directeur van Domein Ruimte.

Hoofdstuk 2 Subsidieprogramma

Artikel 4. Doel

Het doel van deze verordening is het stimuleren van eigenaar/uitbater van de terrassen op de Strandboulevard om bestaande terrassen en nieuwe terrassen, welke als onderdeel van het plan Waterfront cq herinrichting Boulevardgebied worden gerealiseerd, zo spoedig mogelijk in overeenstemming met het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard te brengen.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar/uitbater van een bestaand terras aan de Strandboulevard in de gemeente Harderwijk.

Artikel 6. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de realisatie van terrasschermen en parasols conform het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard conform de vereisten die in artikel 7 genoemd staan. De subsidie is éénmalig.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6 in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Het terras staat reeds aangeduid op de tekening van het vastgestelde DO Boulevard maart 2016.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidiabele kosten zijn kosten die zijn gemaakt voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten, te weten:

  • a.

   Aanschaf en plaatsingskosten van terrasschermen, welke voldoen aan de eisen zoals verwoord in het Beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard,

  • b.

   Aanschaf van parasols, welke voldoen aan de eisen zoals verwoord in het Beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard.

 • 2.

  De volgende kosten behoren niet tot de subsidiabele kosten:

  • a.

   Meubilair, zoals stoelen, tafels , kasten ed.,

  • b.

   Eventueel noodzakelijke civiel technische werkzaamheden, een en ander ter beoordeling van het college,

  • c.

   kosten die worden gemaakt voor het aanvragen van een vergunning.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie onder artikel 8 lid 1a genoemde activiteit bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 12.500,- per ondernemer.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie onder artikel 8 lid 1b genoemd bedraagt 10% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,-.

Artikel 10. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt voor onder art 8 lid 1a genoemde activiteit € 62.500,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond bedraagt voor onder art 8 lid 1b genoemde activiteit € 15.000,-.

 • 3.

  De in lid 1 en 2 genoemde subsidieplafonds kunnen door de raad worden gewijzigd.

 • 4.

  Bij verlaging van het subsidieplafond kan deze verlaging niet gelden als weigeringsgrond voor de ten tijde van de verlaging reeds ingediende subsidieaanvragen.

Artikel 11. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  De aanvrager dient de aanvraag in conform het door het College vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag kan worden ingediend door de eigenaar/uitbater van het terras op of aan de Strandboulevard binnen de gemeente Harderwijk.

 • 3.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 4.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 12. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • 1.

  de subsidieaanvraag wordt binnen 6 weken ingediend na uitbetaling van de nota’s inzake de uitvoering van de maatregelen;

 • 2.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur/toezichthouder wordt op zijn of haar verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • 3.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

Artikel 13. Weigeringsgronden

Subsidie kan worden geweigerd indien:

 • a.

  de subsidiabele activiteit na 31 december 2020 heeft plaatsgevonden;

 • b.

  niet voldaan is aan de in deze regeling opgenomen eisen en verplichtingen;

 • c.

  de aanvraag niet voldoet aan de criteria zoals in deze verordening is gesteld;

 • d.

  de maatregelen gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen;

 • e.

  de kosten voor de uitvoering van de maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het verkregen resultaat;

 • f.

  het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het College kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15. Inwerkingtreding en looptijd

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 december 2017 met ingang van de dag na uitgifte van het elektronische gemeentelijk blad waarin deze verordening wordt geplaatst en loopt tot en met 31 december 2020.

Artikel 16. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieverordening investeringsimpuls terrasschermen en parasols op de Strandboulevard 2017 – 2020.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Harderwijk in zijn openbare vergadering van

8 maart 2018 .

de heer H.J. van Schaik

voorzitter

de heer H.R. Lanning

raadsgriffier

Toelichting

Algemene toelichting

Het doel van deze verordening is het stimuleren van eigenaar/uitbater van de terrassen op de Strandboulevard om bestaande terrassen en nieuwe terrassen, welke als onderdeel van het plan Waterfront cq herinrichting Boulevardgebied worden gerealiseerd, zo spoedig mogelijk in overeenstemming met het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard te brengen.

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar/uitbater van een bestaand terras aan de Strandboulevard in de gemeente Harderwijk voor de realisatie van terrasschermen en parasols conform het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard.

 

 

Artikelgewijze toelichting

 

Toelichting artikel 2

De Algemene subsidieverordening van de gemeente Harderwijk is terug te vinden op:

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Harderwijk/286380.html

Toelichting artikel 5

De vestiging van de eigenaar/uitbater van een bestaand terras aan de Strandboulevard binnen de gemeente Harderwijk wordt gecontroleerd door middel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Toelichting artikel 7

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient het terras reeds aangeduid te staan op de tekening van het vastgestelde DO Boulevard maart 2016. Nieuwe ontwikkelingen met terrasvoorziening in het boulevardgebied vallen buiten deze regeling. Via de Omgevingsvergunning worden in dit geval de welstandseisen via het Beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard getoetst.

Toelichting artikel 8

De voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor aanschaf van terrasschermen en parasols. De subsidiabele kosten worden vastgesteld op basis van de aangeleverde offertes en facturen voor de aanschaf van de artikelen.

Toelichting artikel 10

In dit artikel is het subsidieplafond bepaald. Omdat de hoogte van de beschikbare middelen afhankelijk is van het beschikbare krediet aan deze verordening, is nadrukkelijk opgenomen dat de raad het subsidieplafond tussentijds kan wijzigen en verlagen. In lid 4 is opgenomen dat de verlaging van het subsidieplafond niet als weigeringsgrond kan gelden voor de op dat moment reeds ingediende aanvragen.

Toelichting artikel 12

In dit artikel zijn de verplichtingen van de subsidieontvanger opgenomen. De subsidie wordt achteraf aangevraagd, dat wil zeggen dat de subsidiabele activiteiten dan al zijn afgerond. De aanvrager is verplicht om binnen 6 weken na de uitbetaling van de nota’s de subsidieaanvraag in te dienen. Indien de subsidieaanvrager dit verzuimt, kan dit leiden tot het niet verlenen van de subsidie.

Om de beeldkwaliteitsimpuls terrasinrichting Boulevard onder de aandacht te brengen van de overige ondernemers van de Strandboulevard en nieuwe ondernemers die zich willen vestigen in het boulevardgebied, kan een verzoek tot medewerking worden gevraagd voor publicitaire acties.

Toelichting artikel 13

De subsidieaanvraag kan onder bepaalde voorwaarden worden geweigerd. Dit is onder andere het geval als de subsidiabele activiteiten niet voldoen aan de eisen die in deze verordening zijn gesteld. Daarnaast kan de subsidieaanvraag worden geweigerd als de maatregelen strekken tot het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen. Ook kan de gemeente weigeren de subsidie te verstrekken als de gemaakte kosten niet redelijk zijn ten opzichte van het behaalde resultaat.