Gemeenteblad van Montferland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandGemeenteblad 2018, 57072VerordeningenVerordening Duurzaamheidslening gemeente Montferland 2018

De raad van de gemeente Montferland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Montferland 2018

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Eigenaar: rechtspersoon/instelling die het meest omvattend recht op een zaak heeft in de zin van artikel 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (juridisch eigendomsrecht);

 • b)

  Gebruiker: degene die het gebruiksrecht heeft;

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

 • d)

  Toekenningsbesluit: een positief besluit van het college op een aanvraag in de zin van deze verordening;

 • e)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning en/of toebehoren van de aanvrager / die ingezet worden voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoosregeling, waarbij bewoners de mogelijkheid krijgen gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor wordt een korting op de energienota verkregen);

 • f)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

 • g)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • h)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer (12013647).

 • i)

  Een EPA-maatwerkadvies: een energieprestatieadvies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 4 van deze verordening genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

 • j)

  Leningverstrekking: verstrekking van de Stimuleringslening door SVn na een positieve krediettoets door SVn;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte/ zelfstandige woning in de gemeente Montferland, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoosregeling) in de gemeente Montferland.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor de volgende doelgroepen:

  • a.

   Eigenaar/bewoners van een in de gemeente Montferland gelegen bestaande woning;

  • b.

   Huurders van een in de gemeente Montferland bestaande woning.

Artikel 4 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Een duurzaamheidslening kan worden toegekend voor de volgende duurzaamheidsmaatregelen:

  • a.

   Dakisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W

  • b.

   Gevelisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W

  • c.

   Spouwmuurisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W

  • d.

   Vloerisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W

  • e.

   Isolatieglas (HR++ of HR+++)

  • f.

   Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

  • g.

   Warmtepomp bron bodem

  • h.

   Warmtepomp bron lucht

  • i.

   Warmtepomp bron gevel

  • j.

   Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

  • k.

   Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel

  • l.

   Micro-WKK /HRe-ketel

  • m.

   WTW voor ventilatie

  • n.

   Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)

  • o.

   Zonnecollectoren / Zonneboiler

  • p.

   LTV (Lage temperatuur verwarming)

  • q.

   Douche WTW

  • r.

   Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

  • s.

   Groen dak

  • t.

   Led verlichting

  • u.

   Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid)

  • v.

   Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies

  • w.

   Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag van het gebouw, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van het gebouw.

 • 2.

  Het college is bevoegd om de in het eerste lid bepaalde duurzaamheidsmaatregelen uit te breiden en/of in te korten.

Artikel 5 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de gemeenteraad van de gemeente Montferland het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van de Duurzaamheidsleningen. Duurzaamheidsleningen kunnen alleen worden verstrekt tot het maximum van het door de gemeenteraad van de gemeente Montferland beschikbaar gestelde bedrag.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om te besluiten op aanvragen om een Duurzaamheidslening.

 • 2.

  Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt digitaal door middel van een door het college vastgesteld formulier ingediend bij het college of bij een door het college aangewezen organisatie onder opgave van:

 • a.

  een beschrijving van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

 • b.

  opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d.

  een akkoordverklaring van de eigenaar/verhuurder indien de aanvrager geen eigenaar/verhuurder is.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

Op aanvragen om een Duurzaamheidslening is de volgende procedure van toepassing:

 • 1.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit of afwijzing mee aan aanvrager.

 • 5.

  Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet Bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij tijdig niet beslissen) niet van toepassing.

Artikel 9 Weigering aanvraag

Het college weigert een aanvraag om Duurzaamheidslening indien:

 • 1.

  de aanvraag niet is ingediend voor een woonruimte als bedoeld in artikel 2 door een aanvrager behorende tot de in artikel 3 vastgestelde doelgroep;

 • 2.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 3.

  de voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd, geen maatregel betreft bepaald in of ingevolge van artikel 4 van deze verordening;

 • 4.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 5.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (inclusief BTW);

 • 6.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 7.

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Toekenningsbesluit onder voorbehoud van een positieve krediettoets

 • 1.

  Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  • a.

   Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

  • b.

   Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

 • 2.

  Het toekenningsbesluit wordt genomen onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 3.

  Dit toekenningsbesluit wordt door het college verzonden aan de aanvrager en aan SVn;

 • 4.

  Binnen 8 weken na bekendmaking van het toekenningsbesluit dient de aanvrager een krediet-toets verzoek bij SVn te hebben ingediend;

 • 5.

  Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar te stellen aanvraagformulier;

 • 6.

  Indien de krediettoets door SVn negatief is bevonden vervalt het toekenningsbesluit van rechtswege.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn de door SVn gestelde voorwaarden van toepassing.

Artikel 12 Leningverstrekking Duurzaamheidslening

 • 1.

  SVn verstrekt en beheert de Duurzaamheidslening;

 • 2.

  De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een onderhandse akte zoals bedoeld in artikel 13 lid 7 door de aanvrager is ondertekend;

 • 3.

  Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van zelf aangeschafte materialen. Eigen arbeidsuren kunnen niet worden gedeclareerd. De facturen worden goedgekeurd door het college of een bevoegd ambtenaar.

Artikel 13 Kenmerken van de Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten. Daarbij bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief BTW) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Duurzaamheidslening.

 • 2.

  Bij leenbedragen tot € 7.500,- is de looptijd van de lening maximaal 10 jaar;

 • 3.

  Bij leenbedragen van € 7.500,- tot en met € 25.000,- is de looptijd van de lening maximaal 15 jaar.

 • 4.

  Het rentepercentage is de actuele rentepercentage van de Duurzaamheidslening, zoals SVn deze publiceert op het moment van toewijzing;

 • 5.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd van de Duurzaamheidslening vast;

 • 6.

  Vervroegde aflossing van de Duurzaamheidslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250,-;

 • 7.

  Binnen één jaar na het verstrekken van de Duurzaamheidslening zijn de werkzaamheden voltooid. De genoemde termijn kan door het college worden verlengd;

 • 8.

  De Duurzaamheidslening wordt vastgelegd in een onderhandse akte.

 • 9.

  Per woning kan meer dan één lening toegekend worden met dien verstande dat de totale hoofdsom per woning niet meer bedraagt dan € 25.000,- per woning.

Artikel 14 Intrekking en terugvordering

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Duurzaamheidslening intrekken indien:

  • a.

   De aanvrager niet voldoet aan de bij de krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van de door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2018.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Montferland 2018”.

 

Aldus vastgesteld te ’s-Heerenberg op 22 februari 2018

De raad van de gemeente Montferland,

De griffier,

D. Berends

De voorzitter,

mr. P. de Baat MPM

Toelichting

Algemeen

Met een Duurzaamheidslening kunnen particuliere woning bezitters tegen een zeer gunstig rente tarief een lening aangaan voor verduurzamingsmaatregelen aan hun woning. Dit kan met energiebesparende maatregelen zoals isolatiemaatregelen, maar ook door energieopwekkende maatregelen zoals warmtepomp of zonnepanelen.

 

Niet alle daken van woningen zijn geschikt voor zonnepanelen of liggen gunstig. Toch willen deze bewoners ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van het klimaatprobleem en zelf duurzame energie opwekken. Daarom kunnen zij gebruik maken van de zogenaamde postcoderoosregeling. Zij kopen dan zonnepanelen die op een ander dak in dezelfde of omliggende postcode worden geplaatst. Op papier nemen zij dan deze energie af.

 

Bewoners van huurwoningen zijn afhankelijk van hun verhuurder of hun woning wordt verduurzaamd. Er zijn huurders die graag zelf energie zouden willen opwekken via zonnepanelen. In overleg met de verhuurder is dit meestal wel mogelijk. Voor huurders die het bedrag niet in een keer kunnen betalen biedt de Duurzaamheidslening uitkomst. Ook kunnen huurders zonnepanelen via de postcoderoosregeling aanschaffen.

De gemeente Montferland kiest voor het inzetten van leningen in plaats van subsidies. De verantwoordelijkheid voor het investeren in energiebesparing blijft op die manier de verantwoordelijkheid van eigenaren en gebruikers van gebouwen zelf.

De gemeente Montferland heeft met SVn een deelnemingsovereenkomst afgesloten. Daarin is vastgelegd dat SVn voor de gemeente de administratie en uitkering van de leningen verzorgt. SVn zorgt ook voor een krediettoets om te beoordelen of een aanvrager de lening inclusief rente kan aflossen.

SVn verzorgt voor een groot aantal gemeenten in Nederland leningen, waaronder Duurzaamheidsleningen. SVn beschikt daarvoor – anders dan gemeenten – over een AFM-vergunning (bankvergunning).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begrippen

In dit artikel wordt een aantal begrippen dat in de verordening wordt gehanteerd, gedefinieerd. Van een aantal specifieke begrippen, dat wil zeggen begrippen die op een bepaald onderdeel van deze verordening betrekking hebben, zijn in de desbetreffende afdeling definities opgenomen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel geeft aan welke gebouwen in aanmerking kunnen komen (de objecten) voor een Duurzaamheidslening. De lening kan aangevraagd en verstrekt worden aan in de gemeente Montferland aanwezige gebouwen. Een gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt (artikel 1 van de Woningwet);

Daarnaast komen initiatieven voor collectieve of coöperatieve kleinschalige duurzame energieopwekking zoals de postcoderoosregeling in aanmerking voor de Duurzaamheidslening.

Artikel 3 Doelgroep

Dit artikel geeft aan wie in aanmerking kunnen komen (de subjecten) voor een Duurzaamheidslening. De lening kan aangevraagd en verstrekt worden aan eigenaar/bewoners van een in de gemeente Montferland gelegen bestaande woning of huurders van een bestaande woning gelegen in de gemeente Montferland.

Artikel 4 Duurzaamheidsmaatregelen

Dit artikel noemt de maatregelen waarvoor een lening kan worden aangevraagd. Het college is bevoegd de opsomming van duurzaamheidsmaatregelen uit te breiden of juist daarin genoemde maatregelen te schrappen.

Artikel 5 Budget

De gemeenteraad van Montferland heeft tot en met 2019 jaarlijks een bedrag van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld. Daarna zal de stimuleringslening worden geëvalueerd en wordt bepaald of er opnieuw geld hiervoor beschikbaar komt.

Artikel 6 Bevoegdheid college

De nadere voorwaarden die het college kan verbinden aan een lening zijn bijvoorbeeld een EPA-maatwerkadvies (een energie-onderzoek) of een extra financiële zekerheid voor het toewijzen van de lening.

 

Samengevat is de rolverdeling tussen gemeente en SVn de volgende. De gemeente beoordeelt aanvragen van een duurzaamheidslening en wijst deze toe of af, onder voorbehoud van een krediettoets door SVn. SVn verzorgt de krediettoets. Daarnaast betaalt SVn de gemaakte kosten waarvoor de lening is afgesloten rechtstreeks aan het bedrijf dat de maatregelen in artikel 4 heeft uitgevoerd. Dit gebeurt nadat de werkzaamheden zijn afgerond. SVn verzorgt ook de administratie van de aflossing van de lening.

 

De krediettoets is bedoeld om vast te stellen of de aanvrager de lening naar verwachting kan aflossen. Wanneer de krediettoets door SVn negatief uitvalt, zal de lening in principe niet worden verstrekt.

Artikel 7 Aanvraag

Dit artikel geeft aan waar een aanvraag voor een lening aan dient te voldoen. Naast informatie over maatregelen, de kosten en de uitvoering daarvan, dient uiteraard te worden voldaan aan alle wettelijke vereisten. Daarbij kan bijvoorbeeld een beoordeling nodig zijn of de constructie voldoet aan eisen die de bouwregelgeving stelt.

 

Het in het artikel genoemde aanvraagformulier komt beschikbaar op de website van de gemeente.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

Het artikel geeft weer hoe een aanvraag wordt behandeld en welke stappen daarbij worden gezet. De gemeente controleert de ontvangen aanvraag. Zo nodig wordt de aanvrager verzocht om binnen vier weken nog ontbrekende informatie aan te leveren. Doet de aanvrager dit niet, dan wordt de aanvraag niet verder behandeld.

 

Wanneer de aanvraag compleet is, neemt het college van de gemeente binnen acht weken een besluit of de lening wordt verleend of niet. De datum waarop een volledige aanvraag is ingediend, bepaalt de volgorde van toekenning van de leningen. Daarmee wordt bereikt, dat incomplete aanvragen voorgaan bij de toekenning van leningen boven aanvragen die later zijn aangevraagd, maar langere tijd incompleet blijven. Op deze manier wordt voorkomen dat-niet complete aanvragen beslag leggen op het voor de leningen beschikbare budget en dat daardoor andere aanvragen die wel compleet zijn niet meer kunnen worden toegekend.

 

In het artikel staan de termijnen waarbinnen aanvragen worden afgehandeld. Belangrijk daarbij is dat een lening niet automatisch wordt verstrekt als het college niet besluit binnen de genoemde termijnen. Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht dan ook niet van toepassing.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het artikel geeft aan wanneer een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt afgewezen.

 

Ten eerste dient vastgesteld te worden of de aanvraag betrekking heeft op een woning of een initiatief voor duurzame energieopwekking dat onder het toepassingsbereik valt van deze verordening en de aanvrager tot de doelgroep van deze verordening behoort. Indien dat geheel of gedeeltelijk niet het geval is komt de aanvraag voor geheel of gedeeltelijke weigering in aanmerking.

 

Een aanvraag wordt afgewezen wanneer er geen budget meer beschikbaar is om de lening te verstrekken, of wanneer de aanvraag betrekking heeft op kosten die in totaal minder bedragen dan het minimaal vereiste bedrag van € 2.500,- (inclusief BTW).

 

Belangrijk is daarnaast dat de lening aangevraagd wordt voordat de maatregelen getroffen worden en dus niet achteraf. De aanvraag wordt bovendien afwezen als niet wordt voldaan aan voorwaarden of bepalingen die in deze verordening staan.

 

Naast deze afwijzingsgronden kan een aanvrager die niet voldoet aan de door SVn uit te voeren krediettoets ook een toegekende lening van rechtswege vervallen. Daarover gaat het volgende artikel.

Artikel 10 Toekenningsbesluit onder voorbehoud van een positieve krediettoets

Het toekenningsbesluit benoemt de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor de Duurzaamheidslening wordt verstrekt en stelt die in vooruitzicht gestelde lening afhankelijk van de krediettoets door het SVn.

 

De krediettoets is bedoeld om vast te stellen of de aanvrager financieel in staat kan zijn om de lening af te lossen. Hierbij worden de inkomsten en uitgaven in een huishouden bekeken en of er van daaruit financiële ruimte is om de rente en aflossing te kunnen betalen.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Dit artikel verwijst naar alle voorwaarden die gehanteerd worden door SVn in verband met de leningen. Deze worden periodiek geactualiseerd en aangepast aan bijvoorbeeld veranderende wetgeving, maar ook aan bijvoorbeeld veranderende rentes.

 

Op moment van vaststelling van de verordening zijn aan een Duurzaamheidslening de volgende door SVn gestelde voorwaarden van toepassing:

 • a.

  “Productspecificaties Duurzaamheidslening”,

 • b.

  “Procedure Duurzaamheidslening”,

 • c.

  “Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening”,

 • d.

  “Toelichting op een Duurzaamheidslening”

 • e.

  “Algemene Bepalingen voor geldleningen”,

Artikel 12 Leningverstrekking Duurzaamheidsleningen

Hierin is de feitelijke leningverstrekking geregeld door het SVn na een positieve krediettoets.

Artikel 13 Kenmerken van de Duurzaamheidslening

In dit artikel zijn de kenmerken van de Duurzaamheidslening opgesomd.

Artikel 14 Intrekking en terugvordering

Hierin is geregeld in welke gevallen een toegewezen lening kan worden ingetrokken. Wanneer de lening reeds is verstrekt dient terugvordering te volgen.

Artikel 15 Nadere regels

Het artikel geeft aan dat het college nadere regels kan stellen. Nadere regels zijn algemeen verbindende voorschriften ter uitwerking van onderdelen van de verordening. Nadere regels dienen uitdrukkelijk onderscheiden te worden van de bevoegdheid om beleidregels vast te stellen. Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan (art. 1:3, vierde lid, Awb).

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening. Met name het beleidsdoel van deze verordening, het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen, kan daarbij doorslaggevend zijn.

Artikel 17 Inwerkingtreding

De verordening wordt ten behoeve van de inwerkintreding elektronisch bekendgemaakt.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt, onder vermelding van het jaartal van vaststelling, aangehaald als: “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Montferland 2018”.