Gemeenteblad van Noordwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkGemeenteblad 2018, 5409BeleidsregelsBeleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur Noordwijk versie 2  

Artikel 1: Begripsbepalingen

Elektrische voertuigen Alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden, met uitzondering van fietsen, snorfietsen en bromfietsen (waaronder ook scootmobielen).

Oplaadinfrastructuur Het geheel van oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Oplaadpaal Een openbaar oplaadobject in de vorm van een paal met tenminste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen.

Vergunninghouder De aanvrager van de vergunning voor het plaatsen van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.

College Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

Artikel 2: Aanvraag vergunning en verkeersbesluit

Een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een of meerdere oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen kan door eenieder worden ingediend. De gemeente vraagt bij het verlenen van de vergunning echter om specifiek bewijs dat het oplaadpunt eigendom is van de aanvrager. Uiteindelijk is het dus de aanbieder van de oplaadinfrastructuur die de definitieve aanvraag indient bij de gemeente voor de APV- vergunning en het verkeersbesluit.

Artikel 3: Behoeftebepaling oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur

De aanvrager toont aan dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij gebruikers aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg. Het college verleent geen medewerking aan het realiseren van de gevraagde oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur, wanneer potentiële gebruikers mogelijkheden hebben om hun elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren.

Artikel 4: Aanvraag locatie oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur

Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur wordt gedaan middels het "Aanvraagformulier oplaadpunten elektrische voertuigen Noordwijk”, te vinden op de website van de gemeente Noordwijk. Hierbij is als bijlage in ieder geval een foto en tekening van de betreffende locatie toegevoegd, waarop de exacte plek van de gewenste oplaadpaal en/of infrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en) zijn aangegeven. Het college kan om aanvullende gegevens vragen wanneer zij dat nodig acht.

Artikel 5: Vaststellen verkeersbesluit en verlenen vergunning

De gemeente verleent pas toestemming voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur nadat de bezwaartermijn van het verkeersbesluit is verlopen en er geen bezwaren zijn ingediend. Indien bezwaar wordt ingediend kan de oplaadpaal pas worden geplaatst nadat op bezwaar is beslist. Met de aanleg van het oplaadpunt wordt niet eerder begonnen dan wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is.

De vergunning voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur wordt eerst van kracht en kan dus pas worden gebruikt, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden.

Artikel 6: Definitieve locatie oplaadpaal/-infrastructuur

De aanvrager bepaalt in overleg met de gemeente de definitieve locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur, waarbij rekening wordt gehouden met reeds in de openbare ruimte aanwezige objecten, en de aan te wijzen parkeerplaats(en) waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Bij de locatiekeuze wordt rekening gehouden met tenminste de volgende criteria:

 • a.

  binnen een loopafstand van 200 meter van de aangevraagde locatie is behoefte aan een openbaar oplaadpunt;

 • b.

  er zijn binnen de genoemde loopafstand van 200 meter geen bestaande oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur aanwezig op of aan de weg;

 • c.

  de parkeerdruk op de aangevraagde locatie is niet hoger dan 90%.

 • d.

  de desbetreffende ondergrond is in eigendom van de gemeente;

 • e.

  de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur wordt bij voorkeur geplaatst op strategische (zicht)locaties in de nabijheid van de woningen / bedrijven van potentiële gebruikers;

 • f.

  het is aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld wordt;

 • g.

  de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur kan worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en daarmee kunnen - eventueel op termijn - twee of meer parkeerplaatsen worden bediend;

 • h.

  het betreft een bestaande parkeerplek;

 • i.

  de doorgang voor ander verkeer (voetganger, fiets, auto, rolstoel etc.) dient gewaarborgd te blijven;

 • j.

  er zijn geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen;

 • k.

  de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur moet in het straatbeeld passen;

 • l.

  er is geen sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen.

 

In beginsel wordt er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur één parkeerplaats aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Indien het gebruik van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur dit toelaat, kan het college besluiten ook een tweede parkeerplaats aan te wijzen. Het college doet dit door middel van een aanpassing van het bestaande verkeersbesluit. Tegen dit aanpassingsbesluit staat bezwaar en beroep open.

 

De vergunninghouder toont aan de hand van het aantal uren dat de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur effectief in gebruik is geweest en/of aan de hand van nieuwe verzoeken van potentiële gebruikers aan dat er behoefte bestaat aan een tweede parkeerplaats.

Artikel 7: Fysieke verschijningsvorm

De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur moet te allen tijde in goede staat van onderhoud verkeren. Deze mag niet zichtbaar geroest zijn en het verfsysteem moet periodiek worden onderhouden overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van de verfleverancier.

Artikel 8: Plaatsing en beheer oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur

De houder van de vergunning voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is tevens de beheerder hiervan. De beheerder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de oplaadpaal/-infrastructuur en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening. De beheerder is altijd een rechtspersoon en nooit een natuurlijk persoon.

Artikel 9: Inrichting en beheer parkeerplaatsen

De kosten voor het plaatsen van een verkeersbord op de aangewezen parkeerplaats(en) en aanpassingen ten bate van het oplaadpunt zijn voor rekening van de aanvrager van de vergunning. Het beheer van de betreffende parkeerplaats blijft voor rekening van de gemeente.

Artikel 10: Bereikbaarheid

De beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en de gemeente Noordwijk in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur.

Artikel 11: Openbaarheid oplaadpaal/-infrastructuur

De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van zijn/haar elektrische voertuig. De beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het oplaadpunt.

Artikel 12: Interoperabiliteit

Het oplaadpunt is interoperabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers.

Artikel 13: Groene stroom

Om te bewerkstelligen dat elektrisch voertuigen ook aan de bron geen C02-uitstoot veroorzaken, mag de beheerder van de oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur alleen gegarandeerd groene stroom (laten) leveren.

Artikel 14: Veiligheid

De oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

De beheerder is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur of anderszins aan derden wordt veroorzaakt. De gemeente Noordwijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die door de oplaadpaal en/of andere infrastructuur is veroorzaakt. De beheerder vrijwaart hiervoor de gemeente. De beheerder verzekert zich voor eventuele schade voor minimaal een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Artikel 16: Vergunninghouderszone/parkeerschijfzone/betaald parkeren

In gebieden waar vergunninghoudersparkeren is ingevoerd of waar betaald parkeren of enige andere restrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor de bestuurders van elektrische voertuigen.

Artikel 17: Handhaving

Het juiste en enig toegestane gebruik van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur is: als een elektrische voertuig met de kabel aangesloten is aan de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur. Indien niet op de juiste wordt geparkeerd op een voor elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaats dan wordt hier op gehandhaafd.

 

Daarnaast wordt ook gehandhaafd op de parkeervergunning, parkeerschijfzone en andere beperkingen die voor alle bestuurders van motorvoertuigen gelden.

Artikel 18: Intrekken/wijzigen van vergunning en verkeersbesluit

Indien de beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur zich niet houdt aan de voorschriften verbonden aan de vergunning, kan het college de vergunning intrekken. Het college kan in dat geval ook het verkeersbesluit, waarbij de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen, intrekken.

Het college kan de vergunning en/of het verkeersbesluit tevens intrekken, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur. Het is niet gewenst dat daardoor een of meerdere parkeerplaatsen (nagenoeg) geheel onbenut blijven. In deze gevallen heeft de beheerder het recht en de plicht de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur binnen een door het college aan te geven termijn te verwijderen. De hiermee samenhangende kosten zijn voor de rekening van de beheerder.

Het college kan de vergunning en/of het verkeersbesluit ook wijzigen of intrekken, indien er een wegreconstructie plaatsvindt als gevolg waarvan de aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In dat geval zal de gemeente samen met de beheerder bezien of er een alternatieve locatie voor een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur met bijbehorende parkeerplaats(en) in de directe nabijheid mogelijk is. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente, wanneer de wegreconstructie plaatsvindt binnen 3 jaar na afgifte van de vergunning, tenzij de aanvrager op de hoogte was van de geplande reconstructie. Kosten zijn voor rekening van de beheerder, wanneer de wegreconstructie later dan 3 jaar na afgifte van de vergunning plaatsvindt.

Artikel 19: Informatie over gebruik oplaadinfrastructuur

De beheerder van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur geeft minimaal eenmaal per jaar in de maand januari inzicht in het feitelijke gebruik daarvan. Op verzoek van het college gebeurt dit vaker.

Artikel 20: Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • b.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur Noordwijk”.

 • c.

  De Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur Noordwijk vastgesteld d.d. 13 juni 2017 worden met ingang van de datum als benoemd in onderdeel a van dit artikel ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2017,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris, De burgemeester,

A.J.C. van der Pol J. Rijpstra