Beleidsregel subsidieverstrekking Politiekeurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Utrecht gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 

gelet op artikel 4:81 van de AWB en de Algemene subsidieverordening 2014 ;

 

Besluit vast te stellen de Beleidsregel subsidieverstrekking Politiekeurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Utrecht

Artikel 1  

In deze beleidsregel wordt verstaan onder;

1. eigenaarbewoner: een natuurlijk persoon die eigenaar is van een woning en deze permanent bewoont;

2. woning: een gebouwde onroerende zaak niet zijnde een woonwagen of een standplaats voor een woonwagen, die als zelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 1623a (Boek 7A) Burgerlijk Wetboek door de eigenaar permanent wordt bewoond; Een woonwagen of een standplaats voor een woonwagen vallen hier niet onder.

3. voorzieningen: bouwkundige maatregelen die noodzakelijk zijn om het Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw te verkrijgen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de toetslijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2015 (extern document vastgesteld door het CCV);

4.Aangesloten PKVW-bedrijf: een conform de (Voorlopige) Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen voor bedrijven van het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, aangesloten bedrijf.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

1. Deze regeling levert een bijdrage aan het programma Stedelijke ontwikkelingen in de programmabegroting. (prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen).

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De doelgroep van de subsidieverstrekking op basis van deze beleidsregel is:

De subsidie kan aangevraagd worden door:

1. Eigenaar-bewoners;

2. Verenigingen van Eigenaren (houders van appartementsrecht) die voor meer dan 60% bestaan uit eigenaar-bewoners en aan hun woongebouw als geheel voorzieningen laten treffen.

3. De aanvrager vraagt de subsidie aan binnen 3 maanden na afgifte van het PKVW-certificaat of verklaring.

4. De aanvrager vraagt de subsidie aan door het volledig invullen van een digitaal formulier en het meesturen van alle gevraagde bijlagen. Het formulier is te vinden op de website van de gemeente Utrecht www.utrecht.nl/pkvw.

5. De volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat, als onderdeel van de programmabegroting

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

1. De volgende kosten komen in aanmerking voor een bijdrage:

- Kosten van de getroffen voorzieningen zoals beschreven in de toetslijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2015

- Kosten voor het beoordelen c.q. inspecteren van de woning

- Kosten voor de uitgifte van het PKVW-certificaat of verklaring;

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

1. De wijze van aanvragen en de wijze van het afleggen van verantwoording geschiedt conform het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2014.

2. Voor het aanvragen van een subsidie en het afleggen van verantwoording wordt gebruik gemaakt van het daartoe door het college beschikbaar gesteld (digitale) formulier.

3. Het in tweede lid bedoelde aanvraagformulier dient volledig te zijn ingevuld en alle gevraagde bescheiden dienen te zijn bijgevoegd.

4. De aanvrager ontvangt de bijdrage alleen als hij beschikt over een actueel inspectierapport van een aangesloten PKVW-bedrijf en op basis van het inspectierapport de voorzieningen heeft aangebracht of laten aanbrengen.

5. Het college houdt bij de beslissing op een aanvraag rekening met subsidies of een bijdrage die op grond van enig andere gemeentelijke regeling is of kan worden verleend.

6. Het college kan aan het verlenen van subsidie nadere voorschriften verbinden.

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

1. Door of namens ons college wordt de periode vastgesteld waarbinnen men subsidieaanvragen bij het college kan indienen.

2. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college van b en w, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitaal aanvraag formulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/pkvw. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8 De hoogte van de subsidie

1. De subsidie is een eenmalige bijdrage in de kosten ter hoogte van:

- 40% van de kosten van de getroffen voorzieningen voor woningen (als bedoeld in deze regeling) gebouwd voor 2000, met een maximum van EUR 1000,00.

- 20% van de kosten van de getroffen voorzieningen voor woningen (als bedoeld in deze regeling) gebouwd vanaf 2000, met een maximum van EUR 250,00.

Artikel 9 Vaststelling subsidie

1. Binnen vier weken na ontvangst van de volledig ingediende aanvraag (zoals bedoeld in art. 6) wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld. De beslissing kan met maximaal vier weken worden verlengd.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidieverstrekking Politiekeurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Utrecht gemeente Utrecht

2 Overgangsbepalingen

Onder deze regeling vallen alle aanvragen die vanaf 1 januari 2018 worden ingediend.

3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt 1 januari 2018 in werking.

 

4 Intrekking

De Beleidsregel subsidieverstrekking Politiekeurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Utrecht van 12 januari 2010 komt vanaf 1 januari 2018 te vervallen.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 19 december 2017

De secretaris, De loco-burgemeester,

Naar boven