Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0081, Hennekuilstraat ong., 6121 KW Born (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende omgevingsvergunning verleend.

 

Omschrijving activiteit(en): kappen van kerstbomen

Locatie: Hennekuilstraat ong., 6121 KW Born

Dossiernummer: Om18.0081

Verzenddatum besluit: 7 maart 2018

 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Ten slotte bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift digitaal in te dienen via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

 • -

  de naam en het adres van de indiener

 • -

  de dagtekening

 • -

  een omschrijving van het besluit

 • -

  de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.

Naar boven