Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0099, Kerkplein 16, 6131ES Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): Aanbrengen bronzen muurplaquette ter nagedachtenis aan troubadour Frits Rademacher

Locatie: Kerkplein 16, 6131ES Sittard

Ontvangstdatum: 8 maart 2018

Dossiernummer: Om18.0099

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven