Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0095, Burg. Smeetsstraat 27, 6151 GM Munstergeleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): geheel vervangen van de bestaande aanbouw

Locatie: Burg. Smeetsstraat 27, 6151 GM Munstergeleen

Ontvangstdatum: 7 maart 2018

Dossiernummer: Om18.0095

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven