Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2018, 5075Verordeningen[Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) 2018]

 

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018

[Artikel 1 Belastingplicht

1 Onder de naam "onroerende‑zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

a een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

b een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

2 Bij de gebruikersbelasting wordt:

a gebruik door degene aan wie een deel van een onroe­rende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gege­ven is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

b het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschik­king heeft gesteld is bevoegd de belasting als zoda­nig te verhalen op degene aan wie die zaak ter be­schikking is gesteld.

3 Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genot­hebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, ten­zij blijkt dat hij op dat tijd­stip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 

Artikel 2 Belastingobject

1 Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.

2 Een onroerende dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1 De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het tijdvak waarbinnen het in artikel 1 bedoelde kalenderjaar valt.

2 Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepas­sing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

 

Artikel 4 vrijstellingen

1 In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij het bepalen van de heffingsmaatstaf buiten aan­merking gela­ten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepa­ling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

a ten behoeve van de land‑ of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

b glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voorzover de ondergrond daar­van bestaat uit de in onderdeel a bedoelde ­grond;

c onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openba­re bezin­nings­samenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroe­rende zaken die dienen als woning;

d één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewe­zen land­goed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering van de daarop voorko­mende gebouwde eigendom­men;

e natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rech­tsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van na­tuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

f openbare land‑ en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwer­ken;

g waterverdedigings‑ en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of dien­sten van pu­bliek­rechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

h werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool‑ en ander afvalwater en die worden beheerd door orga­nen, in­stel­lingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

i werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigen­dommen zijn aan te merken.

j onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de ge­meente, met uitzon­dering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onder­wijs;

k straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige ge­bouw­de eigendommen -niet zijnde gebouwen- welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, ver­keersinstallaties, standbeelden, monu­menten, fontei­nen, banken, abri's, hekken en palen;

l plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeen­te in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krach­tens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

m begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroe­rende zaken die dienen als woning;

2 De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor de eigena­renbe­las­ting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 

Artikel 5 Belastingtarieven

1 Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

a de gebruikersbelasting: 0,1796 %

b de eigenarenbelasting:

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1497 %

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2968 %

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling 

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald in twee termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijn twee maanden later.

2 In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso in acht termijnen mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incasso Reglement van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) opgenomen voorwaarden

3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de onroeren­de-zaakbelastingen.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017” van 13 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4 Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018”.

  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2017.

 

Bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Wijkse Courant d.d. 27-12-2017.]