Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang Sittard-Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;

 

Gelezen het voorstel aan het college, kenmerk 2068156

 

Overwegende dat:

 

burgemeester en wethouders de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg, aanwijzen als toezichthouder zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang;

 

het de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg is toegestaan één of meerdere medewerkers aan te wijzen die, onder zijn verantwoordelijkheid, benoemd worden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang;

Besluiten :

  • 1.

    Aan te wijzen de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang.

  • 2.

    De directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg met terugwerkende kracht vanaf 1 januari toe te staan één of meerdere medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn in zijn plaats als toezichthouder in het kader van bovengenoemde regelgeving te laten optreden.

  • 3.

    Alle voorgaande besluiten waarbij de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg is aangewezen als toezichthouder krachtens de Wet Kinderopvang in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag nadat het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 

Sittard-Geleen, 23 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

drs. G.J.M. Cox

burgemeester

mr. G.J.C. Kusters

secretaris

Naar boven