Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 48175

Gepubliceerd op 8 maart 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van een bouwwerk (vervangen lichtmasten), Roggelseweg 48, 6081 NP Haelen

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

- het bouwen van een bouwwerk (vervangen lichtmasten) op het adres Roggelseweg 48, 6081 NP Haelen. Dit besluit is 27 februari 2018 verzonden

Tegen het besluit staat voor belanghebbenden bezwaar open. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer weten over dit besluit, bel dan met de behandelend ambtenaar. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar burgemeester en wethouders van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftenprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over de oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met ons op via de behandelend ambtenaar. Let op: overleg zo nodig hoe u de bezwaartermijn van zes weken veilig kunt stellen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener(s);

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

- de gronden van het bezwaar (motivering)

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de dagtekening van het bezwaar;

- vermelding van de datum van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffierecht moet worden voldaan.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u voordat het bestuursorgaan op uw bezwaar heeft beslist, verzoeken om vergoeding van de in verband met het bezwaar gemaakte kosten.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl