Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en ombouwen van voormalig poppodium tot appartementengebouw (24 appartementen, waaronder 6 wooneenheden voor een bijzondere doelgroep), Breedstraat 33, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1811HE33

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Breedstraat 33 Alkmaar: het verbouwen en ombouwen van voormalig poppodium tot appartementengebouw (24 appartementen, waaronder 6 wooneenheden voor een bijzondere doelgroep)

Datum einde bezwaartermijn: 13 april 2018.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.

Naar boven