Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 44615VerordeningenVerordening tot wijziging van drie verordeningen van de raad.

 

 

Gelet op artikel 16, 33, 82 en 147 van de Gemeentewet,

 

Gezien het voorstel van het presidium van 24 januari 2018,

 

Besluit:

Vast te stellen de Verordening tot wijziging van drie verordeningen van de raad.

 

A . W ijziging van het R eglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

 

Artikel I

 

Artikel 5 Fractie komt als volgt te luiden:

1.De leden van de raad, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.

 

2. Indien boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de raad deze aanduiding als naam. Indien geen aanduiding boven de kandidatenlijst was geplaatst, deelt de fractie in de eerste vergadering van de raad aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad wil voeren.

 

3. De namen van degenen die als voorzitter van de fractie en als diens plaatsvervanger optreden worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.

 

4. Indien: a. één of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden; b. twee of meer fracties als één fractie gaan optreden; c. één of meer leden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie; wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter. De als gevolg hiervan veranderde situatie gaat in met ingang van de dag, waarop de schriftelijke mededeling door de voorzitter van de raad is ontvangen.

 

5. Een fractie als bedoeld in het vierde lid, sub a. en b. wordt aangeduid als groep met de naam (namen) van degene(n) die de fractie vormt (vormen).

 

6. Indien niet duidelijk is na een splitsing van een fractie welk deel kan worden beschouwd als voortzetting van een fractie als bedoeld in het eerste lid, bepaalt de politieke groepering die de kandidatenlijst bij het centraal stembureau heeft ingeleverd welk deel als voortzetting van een fractie wordt beschouwd.

 

Artikel II

 

In artikel 16 Spreektijd komt het zevende lid als volgt te luiden:

7. Een groep krijgt de helft van het aantal minuten spreektijd voor een fractie, vermeerderd met één minuut per fractielid.

 

B . Wijziging van de V erordening fractieondersteuning 2013

 

Artikel I

 

Artikel 1 Financiële tegemoetkoming

Het eerste lid komt als volgt te luiden:

1. Aan elke fractie en elke groep in de raad, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde voor vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad, wordt van gemeentewege jaarlijks een financiële tegemoetkoming verleend in de kosten, die de fractie of groep maakt voor ondersteuning bij haar werkzaamheden. De regelingen in deze verordening ten aanzien van een fractie gelden onve rkort ook voor een groep, tenzij anderszins geregeld.

 

Artikel II

 

Artikel 2 Hoogte van de tegemoetkoming komt als volgt te luiden:

1. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van een basisbedrag van € 86.178,00 per fractie per jaar, vermeerderd met een bedrag van € 14.758,00 voor elk lid van de fractie per jaar.

2. Voor een groep wordt uitgegaan van een bedrag van € 14.758,00 voor elk lid van de groep per jaar. Een groep kan geen aanspraak maken op een aandeel in de reserve van de oorspronkelijke fractie.

 

3. De tegemoetkoming voorziet in:

a. de kosten voor ond ersteuning van de werkzaamheden en

b. voor een fractie ook vergoeding aan fractievertegenwoordigers.

 

4. Recht op fractieondersteuning zoals bedoeld in het eerste lid ontstaat voor een groep per de datum waarop de voorzitter schriftelijk op de hoogte is gesteld van het ontstaan van de groep. De fractieondersteuning voor de oorspronkelijke fractie wordt met eenzelfde bedrag verlaagd als wordt toegekend aan de groep. 5. Alle verplichtingen die de oorspronkelijke fractie tot de datum van de fractiesplitsing is aangegaan worden gedragen door de leden van de oorspronkelijke fractie, ongeacht van welke fractie of groep zij nadien deel uitmaken.

 

Artikel III

Na artikel 2 komt een nieuw artikel 3 Overige voorzieningen, onder vernummering van de huidige artikelen 3 tot en met 7 in artikel 4 tot en met 8:

In aanvulling op de financiële tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid draagt het college er zorg voor dat aan elke fractie en groep een gemeubileerde kamer in het stadhuis beschikbaar wordt gesteld, die tevens beschikt over een pc, een printer en een aansluiting op het netwerk van de gemeente Den Haag.

 

Artikel IV

Artikel 8 vervalt.

 

Artikel V

Artikel 12 Overgangsbepaling komt als volgt te luiden:

De V erordening fractieondersteuning 2013 blijft van toepassing ten aan zien van de indiening en verantwoording van de uitgaven en de vaststelling van de financiële bijdragen over de periode 1 januari 2017 tot en met 28 maart 2018.

 

Artikel VI

Artikel 14 Citeertitel komt als volgt te luiden:

De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening fractieondersteuning Den Haag 2018’.

 

C . Wijziging van de V erordening raadscommissies

 

Artikel I

Artikel 10, eerste lid Spreektijd komt als volgt te luiden:

1. Een fractie bestaande uit één lid beschikt over acht minuten spreektijd per vergadering. Een fractie bestaande uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden beschikt over tien minuten spreektijd per vergadering. Een fractie bestaande uit zes leden of meer beschikt over twaalf minuten spreektijd per vergadering. De spreektijd is all-in, met dien verstande dat de spreektijdenregeling niet van toepassing is op procedurevergaderingen.

Een groep krijgt de helft van het aantal minuten spreektijd voor een fractie van dezelfde grootte.

Het college beschikt over een spreektijd die gelijk is aan een derde van de totale spreektijd van de fracties.

 

D. Slotbepalingen

 

Artikel I

a. Onderdeel A en C treden in werking onmiddellijk na bekendmaking.

b. Onderdeel B treedt in werking met ingang van 29 maart 2018.

 

Artikelsgewijze toelichting

Onderdeel A, wijziging Reglement van orde

 

Artikel I wijziging artikel 5 Fractie

 

De Haagse raad kent twee soorten fracties. Ten eerste de fracties die gevormd zijn bij het begin van de raadsperiode, bestaande uit raadsleden die zijn verkozen verklaard op basis van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze fracties voeren de naam die boven de kandidatenlijst als aanduiding is geplaatst. Ten tweede de fracties die ontstaan in geval een raadslid zich afsplitst van een fractie. Deze fractie wordt aangeduid als ‘groep’ en voert de naam van het betrokken raadslid/de betrokken raadsleden.

Het is al jaren bestendig gebruik (en komt ook met enige regelmaat voor) in de Haagse raad dat de fractie van een afgescheiden raadslid wordt aangeduid als groep maar die praktijk was nog niet in de verordening opgenomen. Het gewijzigde vijfde lid van de verordening voorziet daar in.

Het nieuwe zesde lid treft een regeling bij splitsing van een fractie, in het geval onenigheid ontstaat over de vraag welke leden zich als voortzetting van de oorspronkelijke fractie mogen beschouwen en welke leden als groep worden aangeduid. Deze nieuwe regeling geeft aan dat de politieke partij die de kandidatenlijst bij het centraal stembureau heeft ingeleverd bepaalt welke leden van de oorspronkelijke fractie als voortzetting van die fractie worden beschouwd. Daardoor ontstaat na splitsing van een fractie ook duidelijkheid welke leden van de oorspronkelijke fractie moeten worden beschouwd als groep.

 

Artikel II wijziging artikel 16, zevende lid spreektijd

In het zevende lid van artikel 16 is de spreektijd voor een groep opgenomen, maar ontbrak de term ‘groep’. Met dit voorstel wordt deze term ook voor de regeling rond spreektijden vastgelegd.

 

Onderdeel B wijziging Verordening fractieondersteuning 2013

 

Artikel I wijziging artikel 1 Financiële tegemoetkoming, eerste lid

Het eerste lid omschrijft dat recht bestaat op een financiële tegemoetkoming voor een fractie en voor een groep, zoals omschreven in artikel 5 van het Reglement van orde. Daarmee is duidelijk dat een zelfstandig recht op tegemoetkoming bestaat voor een fractie die aan het begin van de raadsperiode als gevolg van de verkiezingen is ontstaan en voor later ontstane groepen die zijn ontstaan als gevolg van afscheiding van één of meer leden van een fractie.

 

Artikel II wijziging artikel 2, Hoogte van de tegemoetkoming

In het eerste lid wordt opgenomen dat een fractie per jaar recht heeft op een basisbedrag en een bedrag voor elk lid van de fractie en dat een groep per jaar recht heeft op een bedrag voor elk lid van de groep.

In de huidige regeling wordt de tegemoetkoming naar evenredigheid gesplitst tussen de oorspronkelijke fractie en de groep, waarbij het basisbedrag per fractie en het bedrag per lid van de fractie betrokken is. Ook bestaat recht op een evenredig deel van de reserve van de fractie waarvan wordt afgesplitst. Dat geeft verschillende uitkomsten: afsplitsing van een fractie van acht raadsleden levert naar evenredigheid 1/8 van de tegemoetkoming op: afsplitsing van een fractie van twee raadsleden levert ½ van de tegemoetkoming op.

In dit voorstel krijgt een raadslid dat zich afsplitst uitsluitend het bedrag per fractielid mee, naar rato van het moment van afsplitsing (en in voorkomende gevallen het jaar daarop het gehele bedrag).

Het bedrag aan tegemoetkoming fractieondersteuning per raadslid bedraagt in 2018 € 14.758,--.

Een raadslid dat zich per 15 mei afsplitst krijgt dus 231/365x € 14.758,-- = € 9.340,-- aan tegemoetkoming fractieondersteuning over het lopende jaar. Op de tegemoetkoming voor de fractie waarvan wordt afgesplitst wordt datzelfde bedrag in mindering gebracht.

Er bestaat bij afsplitsing geen aanspraak meer op een aandeel in de reserve van de oorspronkelijke fractie.

De redenen voor deze nieuwe regeling zijn dat hoewel afsplitsing van een fractielid en het op eigen naam voortzetten van de raadszetel niet kan wordentegengehouden, het ook niet hoeft te worden beloond en de nieuwe regeling meer in overeenstemming is met de verordeningen in de overige G4.

Het derde lid geeft aan dat waar voorheen de tegemoetkoming onderverdeeld werd in een apart deel voor de kosten voor ondersteuning van de werkzaamheden en een apart deel voor beleidsondersteuning, dit nu kan worden samengevoegd aangezien het onderscheid in de uitbetaling van de tegemoetkoming is komen te vervallen.

De bedragen zijn aangepast aan de stand per januari 2018.

De tegemoetkoming kan door fracties (niet door groepen) ook worden gebruikt voor het betalen van de vergoeding per bijgewoonde vergadering aan fractievertegenwoordigers. Daarbij moet rekening gehouden worden met artikel 99 van de Gemeentewet: buiten de vastgestelde vergoeding per bijgewoonde vergadering kan een fractie de fractievertegenwoordiger geen andere vergoeding toekennen. Het is wel mogelijk dat een fractiemedewerker ook beleidswerk doet voor de fractie en voor die werkzaamheden apart wordt betaald.

De kosten voor kopiëren van stukken zijn tegenwoordig opgenomen in de gemeentelijke werkplektarieven. Het apart benoemen van deze kosten als doel voor de tegemoetkoming fractieondersteuning is daarmee achterhaald.

In het vierde lid van artikel 2 is geregeld dat de financiële tegemoetkoming voor een groep wordt toegekend vanaf het moment dat schriftelijk mededeling is gedaan aan de voorzitter van de raad over het ontstaan van de groep.

 

Artikel III Nieuw artikel 3, Overige voorzieningen

In dit artikel is opgenomen dat het college alle fracties en groepen van een kamer en werkplek moet voorzien. In de oude verordening was opgenomen dat het college ook een fax moest leveren: deze verplichting is ingehaald door de mogelijkheid tot elektronisch gegevensverkeer en kan daarom vervallen. Het verouderde begrip ‘Haagnet’ is vervangen door het begrip ‘het netwerk van de gemeente Den Haag’: de aansluiting op het gemeentelijke intra- en internet.

Door invoering van dit nieuwe artikel 3 worden de oude artikelen 3 tot en met 7 vernummerd in de artikelen 4 tot en met 8.

 

Artikel IV Vervallen artikel 8, Splitsing van fractie

Nu in artikel 2 is opgenomen dat een tegemoetkoming fractieondersteuning mogelijk is voor fracties en groepen en in dat artikel ook geregeld is op welke tegemoetkoming een fractie en een groep aanspraak kan maken, is de noodzaak tot instandhouding van het oude artikel 8 vervallen.

 

Artikel V Overgangsregeling

De Verordening fractieondersteuning 2013 blijft van toepassing op de verantwoording van de fracties over de periode 1 januari 2017 tot en met 28 maart 2018. Deze afwijkende periode (normaal is een kalenderjaar) vloeit voort uit het feit dat in 2018 op 21 maart verkiezingen plaatsvinden en de fracties uit de raadsperiode 2014-2018 uit oogpunt van efficiency in één keer verantwoording afleggen over de maanden januari tot en met maart 2018.

 

Onderdeel C wijziging Verordening raadscommissies

Artikel I wijziging artikel 16 Spreektijd

In het eerste lid, de toekenning van de spreektijden aan fracties wordt ook het begrip ‘groep’ opgenomen. Daarmee is ook in deze verordening helder dat er spreektijd is voor een fractie en spreektijd voor een groep. Aangezien een groep uit meer dan één raadslid kan bestaan is opgenomen dat een groep de helft van de spreektijd krijgt voor een fractie van dezelfde grootte. Een groep bestaande uit één raadslid krijgt 4 minuten spreektijd: een groep bestaande uit 2 – 5 raadsleden 5 minuten.

 

Onderdeel D overige bepalingen

Artikel I

De inwerkingtreding van de wijziging van het Reglement van orde en de Verordening raadscommissies is direct na bekendmaking.

De inwerkingtreding van de Verordening fractieondersteuning is 29 maart 2018, de datum waarop de nieuwe raad aantreedt. Zou een eerdere datum worden gekozen dan ontstaat gedurende een lopende raadsperiode ongelijke behandeling van fracties bij afsplitsingen. Dat wordt hierdoor voorkomen.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 februari 2018.

De griffier, Ineke Seuren en de voorzitter, Pauline Krikke.