Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen voor kleine en micro ondernemingen in de gemeente Oude IJsselstreek 2018

 

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  16 januari 2018;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen kleine en micro ondernemingen in de gemeente Oude IJsselstreek 2018

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Eigenaar: rechtspersoon/instelling die het meest omvattend recht op een zaak heeft in de zin van artikel 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (juridisch eigendomsrecht);

 • b.

  Gebruiker: degene die het gebruiksrecht heeft;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

 • d.

  Toekenningsbesluit: een positief besluit van het college op een aanvraag in de zin van deze verordening;

 • e.

  Gebouw: elk bestaand bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • f.

  Sportcomplex: geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor sport;

 • g.

  Stimuleringslening: een gemeentelijke lening die door SVn wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in of aan het gebouw waarvan de aanvrager eigenaar of gebruiker is;

 • h.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

 • i.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening, een bouwkundig en/of EPA-maatwerkadvies en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten (inclusief BTW);

 • j.

  SVn: de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer (12013647);

 • k.

  Een EPA-maatwerkadvies: een energieprestatieadvies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 4 van deze verordening genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

 • l.

  Leningverstrekking: verstrekking van de Stimuleringslening door SVn na een positieve krediettoets door SVn;

 • m.

  Kleine en micro ondernemingen; de definitie van kleine en micro ondernemingen staat omschreven in “Aanbeveling 2003/361/EG betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro ondernemingen” van de Europese Unie. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32003H0361. In deze definitie gaat het om;

  • -

   Een "kleine onderneming" is een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet overschrijdt.

  • -

   Een "micro onderneming" is een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet overschrijdt.

    

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op;

 • a.

  In de gemeente Oude IJsselstreek in bedrijfsgebouwen gevestigde ondernemingen die behoren tot de categorie kleine en micro ondernemingen.

 • b.

  De ondernemers kunnen eigenaar of huurder zijn van het bedrijfsgebouw.

 

Artikel 3 Duurzaamheidsmaatregelen  

1. Een stimuleringslening kan worden toegekend voor de volgende duurzaamheidsmaatregelen:

 • a.

  Dakisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W;

 • b.

  Gevelisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W;

 • c.

  Spouwmuurisolatie met een Rd-waarde groter dan of gelijk aan 1,3 m²K/W;

 • d.

  Vloerisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W;

 • e.

  Isolatieglas (HR++ of HR+++);

 • f.

  Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2);

 • g.

  Warmtepomp bron bodem;

 • h.

  Warmtepomp bron lucht;

 • i.

  Warmtepomp bron gevel;

 • j.

  Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap);

 • k.

  Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel;

 • l.

  Micro-WKK /HRe-ketel;

 • m.

  WTW voor ventilatie;

 • n.

  Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie);

 • o.

  Zonnecollectoren / Zonneboiler;

 • p.

  LTV (Lage temperatuur verwarming);

 • q.

  Douche WTW;

 • r.

  Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters;

 • s.

  Groen dak;

 • t.

  Led verlichting;

 • u.

  Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid);

 • v.

  Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies;

 • w.

  Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag van het gebouw, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van het gebouw.

2. Het college is bevoegd om de in het eerste lid bepaalde duurzaamheidsmaatregelen uit te breiden en/of in te korten.

    

Artikel 4 Budget

De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van de duurzaamheids- en stimuleringsleningen. Stimuleringsleningen kunnen alleen worden verstrekt tot het maximum van het door de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek beschikbaar gestelde bedrag.

 

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om te besluiten op aanvragen van deze stimuleringslening;

 • 2.

  Het college kan aan een stimuleringsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 Aanvraag  

Een aanvraag voor een stimuleringslening wordt digitaal door middel van een door het college vastgesteld formulier ingediend bij het college of bij een door het college aangewezen organisatie onder opgave van:

 • a.

  een beschrijving van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 3 van deze verordening;

 • b.

  opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d.

  voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder en een akkoordverklaring van de (externe) eigenaar dat hij/zij akkoord is met de door de huurder voorgenomen investeringen en dat de verhuurder de lening aflost wanneer de huurder de accommodatie eerder verlaat dan dat de lening is afgelost;  

 • e.

  indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van de constructeur;

 • f.

  de aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kan drie  jaarverslagen van de meest recente boekjaren overleggen.

 

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

Op aanvragen om een stimuleringslening is de volgende procedure van toepassing:

 • 1.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en maakt het toewijzingsbesluit en/of afwijzing bekend aan de aanvrager.

 • 5.

  Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van kracht.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

Het college weigert een aanvraag om een stimuleringslening indien:

 • 1.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager behorende tot de vastgestelde doelgroep zoals bepaald in artikel 2 van deze verordening;

 • 2.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 3.

  de voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd, geen maatregel betreft bepaald in of ingevolge artikel 3 van deze verordening;

 • 4.

  de werkelijke kosten naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 5.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,-  (inclusief BTW);

 • 6.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 7.

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • 8.

  het gebouw binnen een periode van tien jaar moet worden afgebroken of dat aannemelijk is dat deze binnen een periode van tien jaar zal worden afgebroken.

 

Artikel 9 Toekenningsbesluit onder voorbehoud van een positieve krediettoets  

 • 1.

  Het college besluit aanvrager een stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  • a.

   Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

  • b.

   Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van het gebouw van de aanvrager;

 • 2.

  Het (voorlopige) toekenningsbesluit wordt genomen onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 3.

  Dit toekenningsbesluit wordt door het college verzonden aan de aanvrager en aan SVn;

 • 4.

  Binnen 8 weken na bekendmaking van het toekenningsbesluit dient de aanvrager een krediettoets-verzoek bij SVn te hebben ingediend;

 • 5.

  Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar te stellen aanvraagformulier;

 • 6.

  Indien de krediettoets door SVn negatief is bevonden vervalt het toekenningsbesluit van rechtswege.

 

Artikel 10 Voorwaarden SVn  

Op een Stimuleringslening zijn de door SVn gestelde voorwaarden van toepassing.

Een van de voorwaarden is dat er afsluitkosten in rekening worden gebracht door SVn aan de aanvrager. De actuele afsluitkosten zijn te vinden op de site van SVn. De afsluitkosten kunnen meegefinancierd worden in het leningsbedrag. 

 

Artikel 11 Leningverstrekking stimuleringsleningen  

 • 1.

  SVn verstrekt en beheert de stimuleringslening;

 • 2.

  De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een onderhandse akte zoals bedoeld in artikel 13 lid 7 door de aanvrager is ondertekend;

 • 3.

  Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van zelf aangeschafte materialen. Eigen arbeidsuren kunnen niet worden gedeclareerd. De facturen worden goedgekeurd door het college of een bevoegd ambtenaar. 

    

Artikel 12 Kenmerken van de stimuleringslening  

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten. Daarbij bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan € 25.000,- (incl. BTW) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de stimuleringslening;

 • 2.

  De looptijd van een stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar;

 • 3.

  Het rentepercentage dat van toepassing is, is het rentepercentage van de Duurzaamheidslening met een minimumrentepercentage van 1,6%, zoals SVn deze publiceert op het moment van toewijzing;

 • 4.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd van de stimuleringslening vast;

 • 5.

  Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250,-;

 • 6.

  Binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid. De genoemde termijn kan door het college worden verlengd;

 • 7.

  De stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse akte;

 • 8.

  De aanvrager mag meerdere keren de stimuleringslening aanvragen mits het maximale leenbedrag niet is overschreden.

 • 9.

  De afsluitkosten voor de stimuleringslening kunnen worden meegefinancierd.

 •  

Artikel 13 Intrekking en terugvordering  

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een stimuleringslening intrekken indien:

  • a.

   De aanvrager niet voldoet aan de bij de krachtens deze verordening of het toekenningsbesluit gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van de door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens;

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

   

Artikel 14 Nadere regels  

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 15 Hardheidsclausule  

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2018.

 

Artikel 17 Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen  kleine en micro ondernemingen in de gemeente Oude IJsselstreek 2018 ”.

  

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering op 22 februari 2018,

  

De griffier, M.B.J. Looman

De voorzitter, O.E.T. van Dijk

 

  

 

Naar boven