Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 42700VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 (verhoging subsidieplafond Voorzieningen minima)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het feit dat Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen op een duurzame manier investeert in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen;

 

gelet op het feit dat Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen zich richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Dat zij dit doet door deze kinderen weer deel te laten nemen aan binnen-en buitenschoolse activiteiten;

 

dat het daarbij gaat om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn;

 

dat Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen hulp biedt wanneer gezinnen geen beroep meer kunnen doen op reguliere regelingen voor armoedebestrijding van overheden;

 

gelet op de wens om deze activiteiten structureel in hogere mate te ondersteunen;

 

mede gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om het subsidieplafond opgenomen in bijlage 1 in de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 te moeten wijzigen;

 

 

b e s l u i t :

 

de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 als volgt te wijzigen:

 

Artikel 1 Wijziging subsidiebedrag ‘Stichting Leergeld’

In bijlage 1 wordt het bedrag opgenomen in de tabel voor het onderdeel ‘Stichting Leergeld’ gewijzigd van € 15.000 in € 85.000.

 

Artikel 2 Wijziging subsidieplafond onderdeel ‘Subsidieverdeling Voorzieningen minima’

In bijlage 1 wordt het bedrag dat als subsidieplafond is opgenomen in de tabel voor het onderdeel ‘Subsidieverdeling Voorzieningen minima’ gewijzigd van € 35.178 in € 105.178.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw G. Brongers-Roffel

secretaris locoburgemeester