Gemeenteblad van Oss

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssGemeenteblad 2018, 42093BeleidsregelsGewijzigde bevoegdhedenregeling Oss 2007

(mandaat/volmacht/machtiging)

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

 

eenieder voor zover zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende Gewijzigde bevoegdhedenregeling Oss 2007.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Mandaat: de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester:

a) een besluit te nemen zoals bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

b) een privaatrechtelijke handeling te verrichten(volmacht);

c) een feitelijke handeling te verrichten (machtiging).

 

Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om een door een bestuursorgaan genomen besluit te ondertekenen; dit kan zijn:

a) een besluit zoals vermeld in artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

b) een privaatrechtelijke rechtshandeling;

c) een feitelijke handeling.

 

Mandaatgever: de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders.

 

Gemandateerde: degene die op basis van een besluit van een bestuursorgaan bevoegd is tot het nemen van een besluit, het verrichten van een privaatrechtelijke of feitelijke handeling of het ondertekenen van een besluit.

 

Ondermandaat: mandaat zoals bedoeld in artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Besluit

Een mandaat en een ondermandaat worden verleend door een schriftelijk besluit.

Eenmalig – mondeling - verleende mandaten worden schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 3 Bevoegdheid

Lid 1 Bevoegde functionarissen

Mandaat, volmacht en machtiging kunnen binnen de gemeentelijke organisatie door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester worden toegekend aan:

• de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders;

• de gemeentesecretaris;

• de directeuren.

 

Lid 2 Ondermandaat

De onder lid 1 vermelde functionarissen zijn bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan Afdelingshoofden.

Afdelingshoofden zijn bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan:

• teamleiders;

• projectleiders;

• individuele functionarissen.

 

Teamleiders, projectleiders en individuele functionarissen zijn niet bevoegd tot het verlenen van ondermandaat.

 

Lid 3 Plaatsvervanging

 • a.

  Bij afwezigheid van het gemandateerde lid van het college treedt op de plaatsvervangende portefeuillehouder.

  Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris treedt op de dienstdoende loco-secretaris.

  Bij afwezigheid van de directeur treedt op de plaatsvervangende directeur.

  Bij afwezigheid van het afdelingshoofd treedt op het plv. afdelingshoofd.

  Bij afwezigheid van de teamleider treedt op de plv. teamleider.

  Bij afwezigheid van de projectleider treedt op de plv. projectleider.

  Bij afwezigheid van de gemandateerde individuele functionaris treedt op de teamleider of zijn plaatsvervanger.

 

 • b.

  Elke directeur houdt een register bij van de plaatsvervangers van de directeuren en van de plaatsvervangers van afdelingshoofden en van de teamleiders. Een plaatsvervanger mag een mandaat niet uitoefenen indien hij niet als waarnemer is geregistreerd.

 

Artikel 4 Register

De individuele mandaatbesluiten worden opgenomen in één uniform register. De gemeentesecretaris

zorgt voor de publicatie en actualisering van dit register.

 

Artikel 5 Toepassing van de regeling

Behoudens nadere voorwaarden houdt een mandaat de algemene bevoegdheid in om een besluit te nemen te weten:

• toekenning van een aanvraag;

• weigering van een aanvraag;

• intrekken van een besluit;

• wijziging of verlenging van een eerder genomen besluit;

• het verrichten van alle handelingen tot voorbereiding en uitvoering van het besluit,

waaronder ondertekening en mededeling van het besluit.

 

Artikel 6 Overlegverplichting

 • a.

  De gemandateerde en/of de ondergemandateerde dient overleg te plegen met de mandaatgever in de volgende gevallen:

  1. bij afwijking van vigerende kwaliteits- en gedragsregels;

  2. indien de uitoefening van de bevoegdheid politieke of andere belangrijke consequenties krijgt, of kan krijgen, en/of precedentwerking is te verwachten.

 

 • b.

  Voor zover het betreft een ambtelijk mandaat van het college van burgemeester en wethouders, dient dit overleg plaats te vinden met de portefeuillehouder. De portefeuillehouder beslist of alsnog van het mandaat gebruik mag worden gemaakt.

 

Artikel 7 Uitsluitingen

Een mandaat of ondermandaat mag niet worden uitgeoefend in de volgende gevallen:

 • a.

  indien niet wordt voldaan aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht, deze regeling en de voorwaarden van het verleende mandaat;

 • b.

  de mandaatgever, de gemeentesecretaris, een directeur of een afdelingshoofd dat tevoren te kennen heeft c.q. hebben gegeven.

 

Artikel 8 Beleidsregels

De gemandateerde is niet bevoegd om ten aanzien van de in het register opgenomen mandaten beleidsregels vast te stellen.

 

Artikel 9 Ondertekeningsvoorschriften

Bij de uitoefening van een beslissings-/ondertekeningsmandaat worden de volgende voorschriften in acht genomen:

Burgemeester en wethouders van Oss

Namens dezen,

gevolgd door de handtekening, de naam en de functie van de gemandateerde of de ondergemandateerde.

De burgemeester van Oss

Namens deze,

gevolgd door de handtekening, de naam en de functie van de gemandateerde of de ondergemandateerde.

 

Indien het verleende mandaat alleen betrekking heeft op ondertekening van stukken, overeenkomstig artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt duidelijk aangegeven, dat het

bestuursorgaan zelf het besluit heeft genomen.

 

Persoonsvorm bij brieven die via mandaat uitgaan: ”ik” bij mandaten namens de burgemeester en ”wij” bij mandaten namens het college.

 

Artikel 10 Overgangsbepaling

Mandaten verleend onder de vigeur van de Bevoegdhedenregeling Oss 2007, die niet zijn herzien, blijven onverkort van kracht.

 

Artikel 11 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als Gewijzigde bevoegdhedenregeling Oss 2007.

Met vaststelling van deze regeling vervalt de Bevoegdhedenregeling Oss 2007.

  

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 9 januari 2018

De secretaris, De burgemeester,

  

Drs. M.J.H. van Schaijk Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

  

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 9 januari 2018

De burgemeester,

  

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans