Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 39184Overige besluiten van algemene strekkingInstellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

overwegende dat

zij integrale advisering wensen binnen het sociaal domein;

zij de cliënten- en burgerparticipatie willen borgen rond de beleidsvelden:

 

Wonen, Welzijn, Zorg (Wmo)

Sociale Zaken: Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en inkomen

Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs)

 

het verbreden van de taken van de voormalige WMO-raad Sociaal Domein naar een Adviesraad Sociaal Domein een wijziging van het eerder vastgestelde “Instellingsbesluit WMO-raad Sociaal Domein ad interim Stichtse Vecht d.d. 1 maart 2011” noodzakelijk maakt;

de toevoeging van het taakgebied van werk en inkomen aan de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein nog niet geformaliseerd is;

 

gelet op

artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

artikel 47 van de Wet werk en bijstand (WWB);

artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluiten de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht in te stellen, waarmee ook de cliëntparticipatie zoals verplicht in de WWB, IOAW en IOAZ geborgd is. Het Instellingsbesluit WMO-raad ad interim Stichtse Vecht, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 1 maart 2011, komt hiermee te vervallen.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Dit instellingsbesluit verstaat onder:

AAF: Adviesraad Adviesaanvraag Formulier

Adviesraad SD: Adviesraad Sociaal Domein

College: College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

DB: dagelijks bestuur van de Adviesraad, zijnde Voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Ondersteuner: externe die de Adviesraad SD bij secretariële taken en beleidsvoorbereiding ondersteunt

T aakveldgroep: aantal leden van de adviesraad die primair een beleidsveld bedienen

Netwerkgroep: een groep die een relevante achterban vertegenwoordigt, waarmee de Adviesraad SD structurele contacten onderhoudt  

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

WWB: Wet werk en bijstand

 

Artikel 2. Rechtsvorm

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht is een door het college ingestelde, onafhankelijke adviescommissie ex artikel 84 van de Gemeentewet.

Artikel 3. Doelstelling

Met de instelling van de Adviesraad Sociaal Domein stelt de gemeente zich het volgende ten doel:

bijdragen aan de verdere ontwikkeling van actieve en betrokken gemeenschappen (civil society);

bevorderen dat burgers mee (kunnen) blijven doen in de gemeentelijke samenleving.

 

Artikel 4. Taken en bevoegdheden van de Adviesraad Sociaal Domein

1. De taak van de Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit:

het college gevraagd en ongevraagd adviseren over de regelingen in het sociaal domein en in de breedste zin van het woord adviseren over vorming, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid inzake de beleidsvelden:

Wonen, welzijn, zorg (Wmo)

Sociale zaken: Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en inkomen

Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs), die ter uitvoering aan de gemeente zijn toegewezen;

het binnen de afgesproken termijn (zie ook artikel 5, lid 2 c) geven van een gevraagd advies. Indien die termijn niet haalbaar is, zal de raad hierover contact met het college opnemen;

het zich actief oriënteren op ontwikkelingen van de drie genoemde beleidsvelden binnen de gemeente Stichtse Vecht;

het signaleren van knelpunten die ervaren worden binnen de beleidsvelden van het sociaal domein

het zo nodig doen van voorstellen tot wijziging en/of vernieuwing van gemeentelijk beleid en/of regelingen binnen het sociaal domein.

 

2. Uitsluiting

Niet tot de taken van de Adviesraad Sociaal Domein behoren:

behandeling van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten of individuele medewerkers van de gemeente betrekking hebben en/of het behartigen van hun belangen. Dit laat onverlet dat de Adviesraad SD individuele zaken en signalen kan benutten bij de uitvoering van aan haar toebedeelde taken.

het adviseren inzake het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente.

 

Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de gemeente Stichtse Vecht

1. Het college zal de Adviesraad Sociaal Domein,

actief, dan wel op verzoek, informeren over de voor deze raad relevante beleidsontwikkelingen en voornemens daartoe en wel op een zodanig tijdstip dat de Adviesraad SD met de uitvoering van haar taken een volwaardige rol kan spelen in het gemeentelijk besluitvormingsproces.

informatie van vertrouwelijke aard niet of alleen onder voorwaarden doen toekomen.

 

2. Het college

kan gevraagde adviezen geheel of gedeeltelijk overnemen of die, mits deugdelijk gemotiveerd, naast zich neerleggen;

kan ongevraagde adviezen geheel of gedeeltelijk bij haar beleid betrekken dan wel deugdelijk gemotiveerd terzijde leggen;

zorgt ervoor dat de Adviesraad SD tijdig een adviesaanvraag, met de bijbehorende documenten ontvangt. Dat wil zeggen dat het college in principe zes weken voor het verwachte advies die aanvraag aan de Adviesraad SD voorlegt. In uitzonderlijke gevallen treedt zij in overleg met het DB van de Adviesraad SD om te komen tot afspraken over een kortere termijn van advisering, teneinde besluitvorming in het college en de gemeenteraad tijdig te laten plaatsvinden.

 

3. Overleg

a. Tenminste twee maal per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen een delegatie van de Adviesraad SD en de coördinerend wethouder Sociaal Domein.

 

Artikel 6. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

1. De Adviesraad Sociaal Domein,

bestaat in beginsel uit een oneven aantal leden inclusief de voorzitter en maximaal 13 leden;

 

2. De voorzitter,

a. is het enige lid van de Adviesraad SD dat een onafhankelijke positie bekleedt en streeft naar consensus binnen de raad.

 

3. Uitsluiting:

leden van het college, de gemeenteraad (inclusief raadscommissies), ambtenaren,

fractieassistenten/steunfractieleden en burgerraadsleden van de gemeente Stichtse Vecht

een ondersteuner die wordt ingehuurd door de gemeente,

een niet-inwoner van Stichtse Vecht

 

Artikel 7. Facilitering

De gemeente faciliteert de Adviesraad Sociaal Domein bij zijn taakuitvoering, via onder andere:

het gevraagd en ongevraagd doen toekomen van voldoende en relevante beleids- en andere op de beleidsvelden toegesneden informatie. Dit gebeurt op een dusdanig tijdstip, dat, indien van toepassing, die informatie betrokken kan worden bij de advisering;

het toewijzen van een coördinerend wethouder Sociaal Domein voor het onderhouden van bestuurlijk contact tussen de Adviesraad SD en het college;

het toewijzen van een contactambtenaar als intermediair tussen college, gemeentelijke afdelingen en de Adviesraad SD en als gesprekspartner voor de Adviesraad SD.

het, in overleg met de Adviesraad SD, bieden van inhoudelijke professionele ondersteuning ten behoeve van de noodzakelijke deskundigheid op het gebied van de drie beleidsvelden.

e. het, voor zover mogelijk, ter beschikking stellen van ruimte en vergaderfaciliteiten voor vergaderingen van de Adviesraad SD;

f. het toekennen van een jaarlijks werkbudget onder de volgende voorwaarden:

de Adviesraad SD stelt binnen dat werkbudget een begroting op ter dekking van de kosten voor onder andere: een vrijwilligersvergoeding van de leden, deskundigheidsbevordering, lidmaatschappen, huur vergaderaccommodaties etc.

het werkbudget voorziet niet in het vergoeden van vacatiegelden

g. het toekennen van een jaarlijks budget voor de bekostiging van een ondersteuner ten behoeve van de Adviesraad SD.

 

Artikel 8. Zittingsduur

1. Zittingsduur

De zittingsduur is 4 jaar;

een benoeming kan éénmaal verlengd worden voor een periode van vier jaar;

indien een nieuw lid benoemd wordt in een vacature die is ontstaan door tussentijdse beëindiging, is de duur van de eerste benoeming conform de nog resterende zittingsduur;

een lid van de Adviesraad SD kan zijn lidmaatschap tussentijds schriftelijk beëindigen;

de Adviesraad SD zorgt ervoor dat bij het aftreden van leden in de vacature wordt voorzien.

 

Artikel 9. Financiële en inhoudelijke verantwoording

1. Begroting

a. De Adviesraad Sociaal Domein presenteert uiterlijk 1 oktober van het betreffende boekjaar een werkplan met de daarbij behorende begroting voor het aankomende jaar.

 

2. Verantwoording

a. Na afloop van een kalenderjaar biedt de raad vóór 1 februari van het daaropvolgende jaar aan het college een inhoudelijk en financieel jaarverslag aan.

 

Artikel 10. Huishoudelijk reglement

Onverminderd de bevoegdheid van het college om ter zake voorschriften te geven voor het instellingsbesluit, regelt de Adviesraad SD zelf de wijze van werken, evenwel met inachtneming van het bepaalde in dit instellingsbesluit. De Adviesraad Sociaal Domein stelt een Huishoudelijk/Vergaderorde reglement vast, dat aan het college ter informatie wordt voorgelegd. In het Huishoudelijk/Vergaderorde reglement wordt ten minste bepaald:

de instelling van een dagelijks bestuur, dat naast de voorzitter bestaat uit een vicevoorzitter, secretaris en penningmeester;

de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur;

het werken met Taakveldgroepen en Netwerkgroepen;

de vergaderorde;

de Taakveldgroepen zullen:

hun externe Netwerkgroepen betrekken bij hun taken voor de Adviesraad SD;

zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de gemeentelijke organisatie (coproductie).

Artikel 12. Slotbepalingen

In gevallen die de uitvoering van dit instellingsbesluit betreffen en waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college in en na overleg met het DB van de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Artikel 13. Citeertitel

Dit instellingsbesluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal

Domein Stichtse Vecht 2017;

Dit instellingsbesluit is gepubliceerd op 27 februari 2018 en treedt in werking op 1 maart 2018.

Aldus door het college vastgesteld op 20 februari 2018.

 

 

 

Gemeentesecretaris Burgemeester

 

 

 

 

 

Bijlage behorende bij Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht

Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht

 

1. Visie, missie en doelstellingen

 

Visie

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college met het doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle inwoners op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te komen voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in kwetsbare omstandigheden.

 

Missie

De Adviesraad wil een raad zijn voor alle inwoners. De Adviesraad:

bevordert de sociale samenhang en de zelfredzaamheid, waardoor er sprake is van optimaal kunnen participeren in de samenleving.

adviseert en monitort het gemeentelijk beleid op doelmatigheid.

 

De Adviesraad vervult hiertoe de navolgende rollen:

Signaleren

De Adviesraad signaleert voor het college, zowel mondeling als schriftelijk, knelpunten, ontwikkelingen en kansen ter verbetering van het gemeentelijk beleid;

Initiëren

Zet, waar mogelijk, overleg in gang c.q. organiseert bijeenkomsten/inspiratiesessies in samenwerking dan wel na overleg met het college;

Adviseren

Voorziet het college, zowel gevraagd als ongevraagd, van advies;

Evalueren

Stimuleert en/of initieert de evaluatie van het gevoerde beleid en de kwaliteit daarvan;

Creëren

Levert input/cocreatie voor het optimaliseren van het door het college geïnitieerde bestaande en nieuwe beleid.

 

Doelstellingen

De Adviesraad vervult zijn rol vanuit het algemene belang en het perspectief van alle inwoners en in het bijzonder vanuit het perspectief van de kwetsbare groepen en individuen. De Adviesraad:

werkt integraal en overkoepelend en waakt ervoor niet specifiek de belangen van één of enkele (belangen)groep(en) te dienen;

onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar;

vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzieningen, lokaal en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om de inwoners optimaal binnen de maatschappij te laten functioneren;

volgt het beleid, treedt waar nodig op als cocreator van wet- en regelgeving op gemeen-telijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als adviseur van het college.

 

2. Organisatiestructuur en werkwijze

 

De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Adviesraad heeft maximaal 13 leden. De leden zijn vrijwilligers, die zich committeren voor minimaal vier uur per week; voor de voorzitter is dit acht uur per week. Maandelijks komt de Adviesraad plenair bijeen. Deze plenaire bijeenkomst is openbaar en het verslag van de bijeenkomst wordt tevens gepubliceerd op de website: www.adviesraadstichtsevecht.nl.

 

Beleidsvelden

De Adviesraad adviseert en borgt de burgerparticipatie op de volgende beleidsvelden:

Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo),

Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen),

Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).

 

Taakveldgroepen

Ieder beleidsveld is onderdeel van een taakveldgroep. Deze bestaat uit leden, die op basis van hun deskundigheid en affiniteit de beleidsvelden bedienen. Zij vervullen een actieve rol in het realiseren van de periodiek vastgestelde doelen per beleidsveld. Deze doelen zijn opgenomen in het jaarplan, dat uiterlijk in januari plenair wordt vastgesteld.

 

Elke taakveldgroep heeft een coördinator, die de doelen bewaakt en de werkzaamheden aanstuurt. De drie coördinatoren hebben maandelijks een werkbespreking met het dagelijks bestuur. Conceptadviezen, geformuleerd door taakveldgroepen, worden plenair door de voltallige Adviesraad in een vergadering besproken en vastgesteld.

 

Relatie met het college van burgemeester en wethouders

Vanuit het college worden, conform de in het instellingsbesluit van 24 oktober 2017 vastgestelde adviesprocedure, de adviezen behandeld en vinden er structurele terugkoppelingen en/of benodigde overleggen met de Adviesraad plaats. Vanuit het college is er secretariële/bestuurlijke ondersteuning ter beschikking gesteld ten behoeve van o.a. de afstemming en het verstrekken van informatie over actuele beleidsnota’s, de ondersteuning bij bijvoorbeeld inspiratie- en netwerkbijeenkomsten, het onderhouden van het digitale archief, etc.

 

Relatie met netwerkgroepen

De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk orgaan. De Adviesraad zorgt middels contacten met de netwerkgroepen/achterban ervoor tijdig signalen op te vangen en zo op de hoogte te zijn van specifieke behoeften van deze partijen. De netwerkgroepen/achterban leveren in de meeste gevallen een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd) conceptadvies. Voorbeelden van netwerk-groepen/achterban waarmee op dit moment structurele contacten worden onderhouden zijn: het Platform Cliëntenraden Stichtse Vecht, de Seniorenraad, het UW Ouderplatform, het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht, de conferentie van Kerken en de Sportraad.