Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 39171VerordeningenParticipatieverordening Sociale Zaken 2017  

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017;

- gehoord de commissie Sociaal Domein van 21 november 2017;

 

Besluit

 

vast te stellen de

 

Participatieverordening Sociale Zaken 2017

Hoofdstuk 1 Inleiding

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

College : het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht;

Adviesraad Sociaal Domein : de adviesraad die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen en beleidsstukken aangaande de beleidsvelden:

1. Wonen, welzijn, zorg (WMO)

2. Sociale zaken: Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en inkomen

3. Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs)

Sociale zekerheidswetten : de wetten en regelingen op het terrein van werk en inkomen, waarvan de uitvoering aan de gemeente Stichtse Vecht is opgedragen;

Cliënt : de inwoner van Stichtse Vecht die recht heeft op en gebruik maakt van de dienstverlening op het terrein van Sociale Zaken.

 

Artikel 2 Invulling cliënten participatie

De participatie van belanghebbenden, die in de gemeente Stichtse Vecht een beroep doen op de sociale zekerheidswetten, wordt binnen de gemeente ingevuld middels vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht. De bepalingen uit het instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht zijn hierop van toepassing.

Artikel 3 Intrekken oude verordening

De Participatieverordening Sociale Zaken 2012 vastgesteld op 21 december 2011 wordt ingetrokken.

19 december 2017

Griffier Voorzitter