Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 39171

Gepubliceerd op 27 februari 2018 09:00

Participatieverordening Sociale Zaken 2017  

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017;

- gehoord de commissie Sociaal Domein van 21 november 2017;

 

Besluit

 

vast te stellen de

 

Participatieverordening Sociale Zaken 2017

Hoofdstuk 1 Inleiding

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

College : het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht;

Adviesraad Sociaal Domein : de adviesraad die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen en beleidsstukken aangaande de beleidsvelden:

1. Wonen, welzijn, zorg (WMO)

2. Sociale zaken: Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en inkomen

3. Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs)

Sociale zekerheidswetten : de wetten en regelingen op het terrein van werk en inkomen, waarvan de uitvoering aan de gemeente Stichtse Vecht is opgedragen;

Cliënt : de inwoner van Stichtse Vecht die recht heeft op en gebruik maakt van de dienstverlening op het terrein van Sociale Zaken.

 

Artikel 2 Invulling cliënten participatie

De participatie van belanghebbenden, die in de gemeente Stichtse Vecht een beroep doen op de sociale zekerheidswetten, wordt binnen de gemeente ingevuld middels vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht. De bepalingen uit het instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht zijn hierop van toepassing.

Artikel 3 Intrekken oude verordening

De Participatieverordening Sociale Zaken 2012 vastgesteld op 21 december 2011 wordt ingetrokken.

19 december 2017

Griffier Voorzitter


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl