Gemeente Baarn - Subsidieregeling "Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2019"

 

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat:

 

 • 1.

  van 1 december 2017  t/m  11 januari 2018 de ontwerp-subsidieregeling “Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2019” ter inzage heeft gelegen en tegen de ontwerpregeling geen zienswijzen zijn ingediend;

 • 2.

  zij op 13 februari 2018 de subsidieregeling conform het ontwerp hebben vastgesteld.

 

Burgemeester en Wethouders van Baarn;

 

overwegende dat het gewenst is dat:

 • -

  Sportverenigingen en sportstichtingen zoveel mogelijk zeggenschap hebben over de sportaccommodaties waardoor ze voldoen aan de wensen en behoeften van de moderne sporter;

 • -

  sportverenigingen of –stichtingen hun eigen sportaccommodaties stichten, beheren en exploiteren;

 • -

  de financiële drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk is;

 

gelet op artikel 1.2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Gemeente Baarn 2015

 

besluiten vast te stellen de volgende subsidieregeling:

 

Subsidieregeling Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Baarn 2015

 • b.

  Sportvereniging: een vereniging die lid is van een bij de NOC*NSF aangesloten sportbond

 • c.

  Sportstichting: een stichting die een sportaccommodatie in Baarn exploiteert en beheert

 • d.

  Sportaccommodatie: een sportvloer met bijbehorende “nagelvaste” sportmeubilair, veld- en terreinafrasteringen en eventuele gras- en bosplantsoenen en gelegen binnen de gemeentegrenzen van Baarn.

 • e.

  Lid van een (aangesloten) sportvereniging: een actief lid dat geregistreerd staat bij de onder b. genoemde sportbond en volledige contributie betaalt.

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het in stand houden, beheren en exploiteren van een sportaccommodatie in Baarn door een sportvereniging of sportstichting

 • 2.

  De sportaccommodatie is eigendom van een sportvereniging, de gemeente of een sportstichting die namens en/of voor één of meerdere sportverenigingen de accommodatie exploiteert

 

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de vereniging wegens discriminatie of onsportief gedrag door de overkoepelende sportbond uit de competitie genomen is.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een sportstichting of sportvereniging.

 

Artikel 5 Procedurebepalingen

De bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2015 zijn van toepassing.

 

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de integrale kostprijs van de sportaccommodatie. Hieronder vallen de kapitaallasten, onderhoudslasten, exploitatielasten en – eventuele – personeelslasten. Jaarlijks bij de subsidieaanvraag overlegt de aanvrager de door de gemeente gevraagde toelichting en schriftelijke onderbouwing.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van de onderdelen van de sportaccommodatie die niet aan de sportvloer toe te schrijven zijn, zoals bijvoorbeeld de kantine en de kleed/doucheruimtes.

 • 3.

  Wanneer de sportvloer onderdeel is van een gebouw dat ook horeca- en kleed- en wasvoorzieningen bevat, dan wordt in overleg met de gemeente bepaald welk deel van het gebouw toe te schrijven valt aan de sportvloer.

 • 4.

  Wat betreft het begrip sportvloer in artikel 1, lid d: de (niet-nagelvaste) vloot van roei- en zeilboten die eigendom is van de Baarnse Watersport Vereniging De Eem is een uitzondering en wordt wél tot de sportaccommodatie gerekend.

 

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Voor deze regeling gelden jaarlijkse subsidieplafonds. Deze zijn gelijk aan de door de gemeenteraad bij de perspectiefnota vastgestelde budgetten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds een subsidieplafond voor de hockey-, voetbal- en handbalvelden en de atletiekvoorzieningen en anderzijds een subsidieplafond voor de overige sportaccommodaties.

 • 2.

  Van het subsidieplafond wordt 80 procent verdeeld op basis van een gelijk percentage van de integrale kostprijs van de sportvloer en 20 procent op basis van het ledenaantal van de (bij de sportstichting aangesloten) vereniging(en).

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt jaarlijks berekend op basis van de gegevens in de meest recente goedgekeurde jaarrekening van de sportvereniging of sportstichting. De jaarrekening is goedgekeurd door het in de statuten van de sportvereniging of sportstichting bevoegde orgaan. Bij subsidies hoger dan € 50.000 is ook een verklaring van een accountant vereist (zie ook de Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2015 Artikel 7.2, lid 1).

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2019

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van Baarn van 13 februari 2018

 

burgemeester en wethouders van Baarn,

 

secretaris burgemeester

 

 

 

Toelichting

 

Ad Artikel 1:

d. De gemeenteraad heeft op 31 mei 2017 de accommodaties van de volgende sportverenigingen/stichtingen genoemd:

 • -

  Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste)

 • -

  Stichting Kunstgras Accommodaties Baarn (SKAB)

 • -

  Baarnse Lawn Tennis Club (BLTC)

 • -

  Baarnse Tennisvereniging De Geeren

 • -

  Tennisvereniging Phonosmash

 • -

  Baarnse Watersport Vereniging De Eem

 • -

  Fietscross Club The Wheely’s

 • -

  Schietvereniging Baarn & Omstreken

 • -

  Baarnse Tafeltennis Vereniging Elan

 • -

  Kanovereniging Meander

Als in Baarn een nieuwe accommodatie gesticht wordt, dan komt die in beginsel ook in aanmerking voor subsidie.

e. Bij de subsidieaanvraag geeft de aanvrager het aantal leden van de (aangesloten) vereniging(en) op het tijdstip van de aanvraag op. De gemeente heeft het recht om een uitdraai van het ledenbestand op te vragen.

 

Ad Artikel 7:

Lid 1:

De subsidieplafonds nemen van 2019 tot 2026 toe zoals besloten is door de gemeenteraad van Baarn in raadsbesluit 17RV000024 van 31 mei 2017.

 

Lid 1 en 2:

Voorbeeldberekening 1: Seste en SKAB

Het subsidieplafond voor Seste en SKAB is € 275.000. Hiervan wordt 80 procent (is € 220.000) verdeeld op basis van een gelijk percentage van de kostprijs van de accommodaties en 20 procent (is € 55.000) op basis van ledenaantallen van de aangesloten sportverenigingen.

De totale kosten per jaar van de exploitatie van de hockey-, voetbal- en atletiekvoorzieningen bedragen € 443.000 (Seste € 289.000 en SKAB € 154.000). Hiervan kan door de gemeente € 220.000 gedekt worden, ofwel 100*220.000/443.00 is gelijk aan 49,7 procent. Dit levert subsidie op basis van de kostprijs van de accommodatie voor Seste € 289.000 keer 0,497 is gelijk aan € 143.521 en voor SKAB € 154.000 keer 0,497 is gelijk aan € 76.479 op.

Het totaal aantal leden van de bij Seste en SKAB aangesloten verenigingen is 1.660 (BAV, TOV, Eemboys en SV Baarn) plus 864 (BMHV) is gelijk aan 2.524. Per lid levert dit € 55.000/2.524 is gelijk aan € 21,79 op. De subsidiebedragen op basis van ledenaantallen zijn voor Seste 1.660 keer € 21,79 is gelijk aan € 36.173 en voor SKAB 864 keer € 21,79 is gelijk aan € 18.827.

Totale subsidiebedrag voor Seste: € 143.521 (kostprijs) plus € 36.173 (leden) is gelijk aan € 179.694. En voor SKAB is het totale subsidiebedrag: € 76.479 (kostprijs) plus € 18.827 (leden) is gelijk aan € 95.306.

De bedragen kunnen jaarlijks fluctueren afhankelijk van fluctuaties in de kostprijs van de accommodaties en de ledenaantallen en de toename van het subsidieplafond.

  

Voorbeeldberekening 2: Overige sportverenigingen

Het subsidieplafond voor de overige sportaccommodaties is € 40.000. Hiervan wordt 80 procent (is € 32.000) verdeeld op basis van een gelijk percentage van de kostprijs van de accommodaties en 20 procent (is € 8.000) op basis van ledenaantallen van de aangesloten sportverenigingen.

De totale kosten per jaar van de exploitatie van de overige sportaccommodaties bedragen € 251.596. Hiervan kan door de gemeente € 32.000 gedekt worden, ofwel 100*32.000/251.596 is gelijk aan 12,7 procent. Dit levert op basis van de kostprijs van de accommodatie voor bijvoorbeeld Fietscrossclub The Wheely’s een subsidiebedrag op van € 38.000 (kosten The Wheely’s) maal 0,127 is gelijk aan € 4.826.

Het totaal aantal leden van de overige sportverenigingen is 2.899. Per lid levert dit € 8.000/2.899 is gelijk aan € 2,76 op. Het subsidiebedrag op basis van ledenaantallen is voor FCC The Wheely’s 131 maal € 2,76 is gelijk aan € 362.

Totale subsidiebedrag voor FCC The Wheely’s: € 4.826 (kostprijs) plus € 362 (leden) is gelijk aan € 5.188.

Voor de andere accommodaties geldt dezelfde berekening.

Het bedrag kan jaarlijks fluctueren afhankelijk van fluctuaties in de kostprijs van de accommodatie en het ledenaantal en de toename van het subsidieplafond.

 

Lid 3:

Veranderingen in de accommodatie en ledenaantallen

Enerzijds willen de sportverenigingen en –stichtingen zekerheid over de subsidie voor langere tijd, maar anderzijds kunnen zich ontwikkelingen kunnen voordoen die een aanpassing van het subsidiebedrag rechtvaardigen. Daarom is in lid 3 een bepaling opgenomen om jaarlijks het subsidiebedrag te berekenen op basis van de meest recente financiële gegevens en ledenaantallen.

 

Naar boven