Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Verordening afvalstoffenheffing 2018

De raad van de gemeente Waadhoeke

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

 

b esluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder “gebruik maken”: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet Milieubeheer;

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor elk perceel dat wordt gebruikt door één persoon € 190,00

  • b.

   voor elk perceel dat wordt gebruikt door meer dan één persoon € 237,50

 • 2.

  Voor de vaststelling van het aantal personen, als bedoeld in onderdeel 1 is de situatie op 1 januari van het belastingjaar voor het gehele betreffende jaar maatgevend, met dien verstande dat ingeval de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, de situatie bij de aanvang van de belastingplicht maatgevend is voor het resterende tijdvak in het betreffende belastingsjaar.

 • 3.

  De belasting als bedoeld in onderdeel 1 wordt vermeerderd met voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, op verzoek van de belastingplichtige in bruikleen hebben van een

  • a.

   extra afvalcontainer voor huishoudelijk restafval, per container € 130,60

  • b.

   extra afvalcontainer voor huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval, per container € 71,80

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 4 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in artikel 4 verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

 • 6.

  Voor de toepassing van het bepaalde onder lid 5 wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elke volgende termijn telkens twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening worden de volgende verordeningen ingetrokken:

  “Verordening afvalstoffenheffing 2018” van de gemeente Franekeradeel, vastgesteld in de raad van 7 december 2017;

  “Verordening afvalstoffenheffing 2018” van de gemeente het Bildt, vastgesteld in de raad van 7 december 2017;

  “Verordening afvalstoffenheffing 2018” van de gemeente Menameradiel, vastgesteld in de raad van 7 december 2018 en

  “Verordening afvalstoffenheffing 2018” van de gemeente Littenseradiel, vastgesteld in de raad van 4 december 2018; deze intrekking geldt alleen voor dat deel van de gemeente Littenseradiel, welk is toegevoegd aan de gemeente Waadhoeke;

  met dien verstande, dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing 2018”.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 januari 2018.

De raad voornoemd

, voorzitter , griffier

Naar boven