Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 32918Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Aanvulling aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Noord Veluwe

De waarnemend directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

Gelet op;

- het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, d.d. 3 juni 2014;

- het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Brummen, d.d. 10 juni 2014;

- het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Epe, d.d. 24 juni 2014;

- het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Voorst, d.d. 13 mei 2014;

- het Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel d.d. 13 mei 2014;

 

gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 

BESLUIT :

1. als toezichthouders belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- de betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- de Wet milieubeheer

- de Algemene Plaatselijke Verordening

- de Afvalstoffenverordening

- de Monumenten¬verordening/Erfgoedverordening

- de Provinciale milieuverordening

- de Algemene wet bestuursrecht

 

aan te wijzen:

mevrouw A.E. Verkerk en de heer J. Mulder werkzaam bij de Omgevingsdienst Noord Veluwe;

één en ander voor zover:

- dit betrekking heeft op het werkgebied van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel;

- daarmee belast op basis van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 

2. te bepalen dat de onder 1. genoemde bevoegdheden door de aangewezen toezicht¬houders dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig het bepaalde in voornoemde mandaatbesluiten van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en de provincie Gelderland;

 

2. dat dit besluit bekend wordt gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door toezending aan de hierboven genoemde ambtenaren;

3. dat dit besluit conform artikel 3:42 van de Awb bekendgemaakt wordt;

4. dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 5 februari 2018;

5. dat dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanvulling aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noord Veluwe";

 

Apeldoorn, 31-01-2018

 

Waarnemend Directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

W.M. van Dam