Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent de GR Archeologie Westfriese Gemeenten gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese Gemeenten

De raad van de gemeente Koggenland;

 

heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018 gelezen en neemt de onderbouwing daarvan over, en

 

BESLUIT

 • 1.

  De gemeenten Schagen en Texel te laten toetreden.

 

 • 2.

  de navolgende gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten vast te stellen;

Gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese gemeenten

 

De raden en de colleges van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 januari 2018

 

Overwegende dat

 

 • a.

  de deelnemende gemeenten ter vergadering van 5 februari 2009 te Hoorn hebben ingestemd met de voorstellen gedaan tot het opstellen van een lichte gemeenschappelijke regeling (artikel 8 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen) op het gebied van Archeologie en hiermee gemeentelijk de verantwoordelijkheid nemen voor beleid en uitvoering op het gebied van archeologie in hun gemeente;

 

 • b.

  de deelnemende gemeenten gezien de regionale samenhang van archeologische structuren en verbanden belang hechten aan een regionale benadering van dit beleidsveld;

 

 • c.

  deze gemeenschappelijke regeling voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, behoudens het in artikel 7 van deze regeling bepaalde;

 

 • d.

  ten behoeve van deze regeling bij de gemeente Hoorn twee senior regioarcheologen aan blijven gesteld met gedegen kennis van archeologisch advies, beleid en veldwerk;

 

 • e.

  de gemeente Hoorn archeologisch -indien nodig- additief archeologisch personeel levert voor de genoemde diensten en projecten. Deze extra inzet telkens met de gemeente per dienst worden gecalculeerd en na goedkeuring en uitvoering zal worden verrekend;

 

 • f.

  Hoorn in deze regeling wordt aangewezen als centrumgemeente op grond van artikel 8 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

 

Gelet op

 

de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Erfgoedwet (1-7-2016)

 

Besluiten

 

de Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten vast te stellen en deze als volgt zal luiden "Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten"

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  deelnemende gemeente: de raad en het college van burgemeester en wethouders als Bestuursorganen van alle aan deze regeling deelnemende gemeenten;

 • b.

  dienstverlenende gemeente: de raad en het college van burgemeester en wethouders als bestuursorganen van de gemeente Hoorn;

 • c.

  dienstafnemende gemeente: de raad en het college van burgemeester en wethouders van de naast Hoorn aan deze regeling deelnemende gemeenten;

 • d.

  ambtelijke werkgroep: een werkgroep, samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers van elke deelnemende gemeenten;

 • e.

  de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen 1984;

 • f.

  Senior KNA archeoloog: archeoloog met aantoonbare kennis en ervaring in het archeologisch (advies)werk, zoals vastgelegd in het Actorregister

 • g.

  Archeologische Monumentenzorg (AMZ): De keten van archeologische monumentenzorg conform de Erfgoedwet (2016)

 • h.

  Kwaliteitsnormering Nederlandse Archeologie (KNA); De meest recente versie van het kwaliteitsstelsel voor archeologisch onderzoek.

Artikel 2 bestuursvorm, belang en taken

 • 1.

  De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel nemen deel aan een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 1 en artikel 8, derde lid, van de Wetgemeenschappelijke regelingen 1984.

 • 2.

  De in het vorige lid genoemde bestuursorganen van de gemeente Hoorn verlenen tegen betaling van de kosten diensten aan de bestuursorganen van de overige aan deze regeling deelnemende gemeenten.

 • 3.

  De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven. Hierbij zullen de dienstafnemende gemeenten gebruik mogen maken van het certificaat voor het verrichten van archeologisch onderzoek zoals bedoeld in de Erfgoedwet 2016 § 5.1.

 • 4.

  Zo nodig kan door een unaniem besluit van de aan deze regeling deelnemende bestuursorganen (gemeenteraad en college) aan de werkingssfeer van deze gemeenschappelijke regeling de uitvoering van andere taken worden toegevoegd.

Artikel 3 taken van de dienstverlenende gemeente

 • 1.

  De dienstverlenende gemeente draagt zorg voor het navolgende:

  • a.

   benoeming van twee senior archeologen. De regio-archeologen functioneren naast de Hoornse gemeente archeoloog, waardoor door de Gemeente Hoorn er minimaal drie archeologen op senior niveau zijn aangesteld.

  • b.

   het voorzien in de mogelijkheid van een centraal tussendepot, waarin de vondsten en data die voortkomen uit veldonderzoeken kunnen worden ondergebracht en beheerd. De vondsten van een onderzoek kunnen, na toestemming van de Provincie Noord-Holland, volgens een standaard bruikleenovereenkomsten voor onderzoeks- en publieksdoeleinden aan elke gemeente worden uitgeleend.

 • 2.

  De dienstverlenende gemeente zal de volgende taken op archeologisch gebied voor het grondgebied en de waterbodem van de deelnemende gemeenten vervullen:

  • a.

   Beleidstaken

   De beleidstaken omvatten de hele keten van archeologische monumentenzorg:

   onder andere:

   • -

    het inventariseren van archeologische terreinen binnen de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten;

   • -

    het zoveel mogelijk in de bodem behouden van belangrijke archeologische resten en / of ter plaatse op enigerlei wijze doen markeren van gevonden constructies;

   • -

    het adviseren van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten inzake archeologische waarden en objecten binnen de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten;

   • -

    het melden van nieuwe vondsten aan het centrale archief (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

   • -

    het opstellen en actualiseren van de archeologische waardenkaart van de deelnemende gemeenten;

   • -

    het adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen c.q. ruimtelijke vergunningen voor zover deze betrekking hebben op activiteiten in een gebied met archeologische waarden of verwachtingen door middel van Archeologische Quickscans, veldtoetsen, monitoring en overige adviezen;

   • -

    het opstellen van richtlijnen voor archeologisch onderzoek en het toetsen van Programma's van Eisen van derden;

   • -

    het toezicht houden op archeologisch (veld)onderzoek uitgevoerd door derden binnen de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten;

   • -

    het toetsen van eindrapportages van gerealiseerd archeologisch onderzoek;

   • -

    adviseren over archeologiebeleid, regiobeleid en erfgoedverordeningen etc;

   • -

    het communiceren met de Erfgoedinspectie (El) van het Ministerie OCW.

  • b.

   Documentatie

   • -

    het documenteren van archeologische vindplaatsen, vondsten en structuren binnen de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten;

   • -

    het toegankelijk maken, bewerken en in goede staat houden van het archeologisch documentatiearchief;

   • -

    het toegankelijk maken, bewerken en in goede staat houden van het gezamenlijk tussendepot voor archeologische vondsten.

  • c.

   Voorlichting

   • -

    het desgewenst geven van erfgoedcommunicatie betreffende archeologische zaken in de deelnemende gemeenten.

  • d.

   Uitvoeringstaken

   Overheden, semioverheden en particulieren kunnen gebruik maken van uitvoeringstaken (Archeologisch bureauonderzoek, opstellen van PvE’s, Archeologisch onderzoek) onder KNA en BRL 4000 norm.

Artikel 4 Verplichtingen van de dienstverlenende gemeente

 • 1.

  De dienstverlenende gemeente verricht archeologische werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten en ziet toe op een evenredige verdeling van de diensten.

 • 2.

  De dienstverlenende gemeente rapporteert en evalueert ten minste halfjaarlijks schriftelijk aan de ambtelijke werkgroep.

 • 3.

  De dienstverlenende gemeente brengt jaarlijks in het eerste kwartaal een jaarverslag over het voorgaande jaar uit. De financiële verantwoording is hierin separaat opgenomen, zoveel mogelijk gespecificeerd naar projecten of algemene zaken.

 • 4.

  De dienstverlenende gemeente stelt elk jaar in het laatste kwartaal een jaarplan voor het komende jaar met begroting en tarifering op. Hierin zijn de wensen van de ambtelijke werkgroep opgenomen.

Artikel 5 Ambtelijke werkgroep

 • 1.

  De deelnemende gemeenten stellen een ambtelijke werkgroep in die bestaat uit één ambtenaar van elke deelnemende gemeente. De ambtelijke werkgroep bereidt adviezen voor die de dienstverlenende gemeente op grond van haar bevoegdheid binnen de Gemeenschappelijke Regeling kan gaan uitwerken. De werkgroep vergadert ten minste twee maal per jaar en hoogstens vier maal per jaar. Bij excessen kan de werkgroep bijeen worden geroepen op initiatief van een van de deelnemers.

 • 2.

  De ambtelijke werkgroep kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de raden, colleges en het archeologisch Samenwerkingsverband.

Artikel 6 Kostenverdeling

 • 1.

  De deelnemende gemeenten dragen elk in proportionele delen bij in de kosten van de in Artikel 2a,b,c genoemde taken die in het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden gemaakt (zie toelichting). Taken zoals genoemd onder Artikel 2d vallen niet onder deze kostenverdeling.

 • 2.

  Jaarlijks presenteert de dienstverlenende gemeente een begroting en een verantwoording van de uitgaven. Deze wordt gestructureerd conform de geldende regels zodat per gemeente hier afdoende accountantscontrole kan plaatsvinden.

Artikel 7 Toe- en uittreding

 • 1.

  Tot deze regeling kan worden toegetreden, dan wel uitgetreden door middel van besluiten van de daartoe bevoegde bestuursorganen van een deelnemende gemeente, respectievelijk een toetredende gemeente.

 • 2.

  Uitreding is toegestaan na twee kalenderjaren. Op 1 januari, twee jaar voorafgaand aan de uittreding, dient dit schriftelijk aan de dienstverlenende gemeente kenbaar te worden gemaakt. Lopende kosten en aangegane verplichtingen worden hierbij verrekend.

Artikel 8 Toezending en publicatie

De besturen van de deelnemende gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze, overeenkomstig het bepaalde in artikel 26, tweede lid van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, zorg voor de bekendmaking van de inwerkingtreding van de regeling of van besluiten tot wijziging, opheffing, toetreding en uittreding.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking op de dag, volgend op die van opname van de betreffende besluiten in het register als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij een later tijdstip is bepaald.

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze regeling wordt gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese Gemeenten, zoals die is vastgesteld op 12 maart 2012 ingetrokken.

Artikel 10 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als "gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese Gemeenten".

De raad van de gemeente Koggenland,

5 februari 2018, agendapunt 3.05.07

de griffier,

mevrouw drs. P.M. Tromp

de voorzitter,

R. Posthumus

Toelichting gemeenschappelijke regeling

Aanleiding en doel van de regionale samenwerking

 

Na de implementatie van het Verdrag van Valletta (1992) is de Monumentenwet 1988 in 2007

gewijzigd ten gevolge van de vaststelling van de Wet op de archeologische Monumentenzorg (Wamz 2007 Wijzigingswet). De WAMZ en de Monumentenwet zijn in 2016 opgegaan in de Erfgoedwet. Op grond van de wetgeving mogen archeologische waarden in principe niet worden aangetast. Dat wil zeggen dat in het ruimtelijk ordeningsbeleid ook deze waarden onderdeel dienen uit te maken van de afwegingen in de besluitvorming. Ten gevolge van bouwen, aanleggen en in bepaalde gevallen ook slopen wordt de bodem echter onvermijdelijk verstoord.

 

Er is een structurele samenwerking aangegaan met de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen ,Stede Broec en Texel. De samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

 

Financiële aspecten

 

Om de doelstelling genoemd in artikel 1 lid 3 van deze gemeenschappelijke regeling te kunnen realiseren, is het nodig om twee een senior regioarcheologen in dienst te hebben die deze extra adviestaken kunnen uitvoeren. De kosten van deze archeologen zullen op grond van artikel 6 van deze regeling in evenredige delen over de deelnemende gemeenten worden verdeeld.

Er zal voor de uitvoering van deze regeling alleen sprake zijn van personeelskosten die betrekking hebben op het uitvoeren van een adviesplicht.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Team Erfgoed van de gemeente Hoorn advies geeft en de bewuste gemeente zelf de benodigde vergunningen dient te verlenen. De archeologisch adviseur treedt gemandateerd namens de gemeente op als Bevoegd Gezag. Bij deze gemeenschappelijke regeling is geen sprake van een overheveling van de bestuursbevoegdheid, waar ook het verlenen van vergunningen onder valt.

 

Onder de kosten genoemd in artikel 6 lid 1 worden tenminste verstaan de kosten van aanstelling, huisvesting, begeleiding, disciplinaire maatregelen, ontslag(vergoeding) en kosten van rechtsbijstand, kosten in- en buiten rechte en interne uren van ambtenaren van de dienstverlenende gemeente als werkgever verband houdende met de meer dan normale kosten als bedoeld in lid 3 van dit artikel, van het in dienst hebben van een werknemer.

 

 

 

 

Naast doelstellingen als een afgestemd erfgoedbeleid en op elkaar aansluitend archeologisch onderzoek dat tot betere inzichten voor de regio leidt, is kostenbeperking een belangrijke doelstelling voor het samenwerkingsverband. Omdat hier geen sprake is van commerciële doelstellingen is transparantie betreffende de kostenstructuur van de diensten een belangrijk uitgangspunt. In de kostprijs die zal worden vastgesteld is kostendekkend en er zijn geen winstmarges en risico-opslagen in meegenomen. In commerciële situaties is dat wel het geval.

 

Tussen de deelnemende gemeenten is afgesproken dat iedere gemeente voor een proportioneel deel bijdraagt aan de regioarcheologen. Voor 2018 worden –bij gelijk gebleven tarief als 2017- voor de deelnemende gemeenten de volgende bedragen gehanteerd:

Drechterland € 16.000,-

Enkhuizen € 19.000,-

Koggenland € 10.500,-.

Medemblik € 28.000,-.

Opmeer € 10.500,-.

Schagen € 30.000,-

Stede Broec € 13.000,-.

Texel € 28.000,- (exclusief Pilot Archeologie Waddenzee)

 

Het aantal uren per gemeente is verschillend, maar altijd inclusief 50 uur voor algemene zaken. Dreigt overstijgen van het aantal beoogde uren per gemeente, dan wordt hierover direct teruggekoppeld. Bij significant minderwerk (> 15%) zal verrekening plaatsvinden. De bijdrage van de Gemeente Hoorn bestaat uit gekapitaliseerde diensten en middelen ten behoeve van de archeologie-regio met een omvang van € 10.500,-, afkomstig uit de reeds bestaande facilitaire middelen en overige diensten. Is specifieke externe expertise nodig die het taakveld van de archeologisch adviseur overstijgt, dan kan deze na goedvinden van de betreffende gemeente worden aangetrokken. Hiermee wordt afgeweken van in 2006 vastgestelde uniforme tarifering voor vergoeding van diensten die de gemeente Hoorn in regionaal verband uitvoert.

Naar boven