Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2018, 31255Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, realiseren van 13 stadswoningen, Doelenveld 1, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1811LZ1

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Doelenveld 1 Alkmaar: het realiseren van 13 stadswoningen

Datum einde bezwaartermijn: 20 maart 2018.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.