Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 29538Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. plaatsing Scheldekraan Jan Weugkadete Vlissingen (uitgebreide procedure)

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van artikel 2:12, lid 1, onder a, sub 3˚, en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wabo, jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn vergunning te verlenen voor het ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van de door Gemeente Vlissingen te plaatsen Scheldekraan aan de Jan Weugkade, ter hoogte van de Machinefabriek.

 

De aanvraag met bijbehorende tekeningen, de ontwerpbeschikking en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 15 februari 2018 gedurende zes weken (dus t/m 28 maart 2018) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN t.a.v de Directie Ruimte en Samenleving, Team Fysiek. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige (whuige@vlissingen.nl).

 

Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is.

 

Vlissingen, 14 februari 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar,

de burgemeester,

mr. drs. ing. M van Vliet,

de secretaris,