Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2018, 2923Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling budget burgerinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest,

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Soest d.d. 23 juni 2005, respectievelijk artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Soest 2017 d.d. 21 december 2017 vanaf het moment van inwerkingtreding daarvan;

 

Overwegende dat

 • -

  Gemeente Soest wil stimuleren dat inwoners in hun eigen rol een bijdrage leveren aan de samenleving;

 • -

  Gemeente Soest bij burgerinitiatieven vooral mensen en ideeën wil verbinden en daarin goed wil faciliteren;

 • -

  Gemeente Soest ondersteuning levert die past bij het initiatief en haar gemeentelijke rol;

 • -

  Kaders daarbij door de gemeente worden gezien als richtlijnen, niet als beperkingen;

 • -

  Ondersteuning in de vorm van subsidie daarbij een mogelijkheid is;

 • -

  de gemeente voorheen subsidie toekende in de vorm van wijkbudgetten, die werden beheerd door wijkbewonersteams (in Soest) of het dorpsbewonersteam (in Soesterberg);

 • -

  Wijken zonder een dergelijk team bij de gemeente een wijkbudget konden aanvragen;

 • -

  Vanaf 2018 deze wijkgebonden toekenning van subsidie vervalt, omdat de gemeente ook particuliere c.q. individuele initiatieven wenst te subsidiëren;

 • -

  Gemeente Soest daarom vanaf 2018 een budget voor burgerinitiatieven beschikbaar stelt;

 • -

  De criteria voor dit budget laagdrempelig zijn en samen met betrokken inwoners zijn opgesteld;

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende

 

Subsidieregeling “budget burgerinitiatieven”.

Artikel 1 Definitie

Waar in deze regeling gesproken wordt over Soest wordt ook Soesterberg bedoeld.

Artikel 2 Reikwijdte

Iedere inwoner of ondernemer in Soest die een project wil uitvoeren wat een bijdrage levert aan het dorp Soest of een deel daarvan, maar die niet voldoende middelen heeft om het zelf te financieren, kan financiële ondersteuning krijgen vanuit het budget burgerinitiatieven van de gemeente Soest.

Artikel 3 Maximumbedragen

 • 1.

  Er is jaarlijks maximaal € 97.626,- beschikbaar voor burgerinitiatieven (subsidieplafond). Dit bedrag wordt in twee gelijke delen gesplitst voor ieder half jaar. Dit betekent dat

  • a.

   Voor de periode 1 januari tot en met 30 juni maximaal 48.813 Euro beschikbaar is en

  • b.

   Voor de periode 1 juli tot en met 31 december maximaal 48.813 Euro beschikbaar is.

 • 2.

  Het subsidiebedrag per initiatief bedraagt maximaal € 2.500,-.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Alle aanvragen worden ingediend via het algemene post- of e-mailadres van Gemeente Soest ten name van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Een medewerker van het onderdeel Communicatie van de gemeente Soest kan helpen met het indienen van de aanvraag.

 • 3.

  Een aanvraag kan op ieder moment van het jaar worden gedaan.

 • 4.

  Per jaar kan een inwoner of ondernemer meerdere aanvragen doen.

Artikel 5 Beoordelingscriteria

Het project waarvoor subsidie wordt gevraagd moet van maatschappelijk belang zijn of publieke waarde hebben. Ook moet worden aangetoond dat er draagvlak is voor het project en moet een reële begroting met de aanvraag worden meegestuurd.

Artikel 6 Verantwoording

De gemaakte kosten moeten door middel van bonnetjes worden aangetoond.

Dit hoeft niet bij subsidie-aanvragen onder de € 250,-, behalve als de gemeente daarom vraagt.

Artikel 7 Onvoorziene situaties

In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Citeertitel, inwerkingtreding en grondslag

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling budget burgerinitiatieven.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 3.

  Op dat moment worden ingetrokken de Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2017 voorzover het de regels betreft over wijkbudgetten.

 • 4.

  Deze subsidieregeling is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Soest, vastgesteld op 23 juni 2005. Vanaf het moment dat die verordening wordt ingetrokken en de Algemene subsidieverordening gemeente Soest 2017 in werking treedt, is deze subsidieregeling gebaseerd op laatstgenoemde verordening.

   

Soest, 21 december 2017

Burgemeester en wethouders van Soest,

de secretaris,

Age Veenstra

de burgemeester,

Rob Metz