Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 283042Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tot vaststellen van het Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit 2019 op grond van de Parkeerverordening 2019, met bijbehorende Stratentabel 2019

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Artikel 1  

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 18 december 2018  hebben besloten:

 

 • I.

  het huidige Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit 2018 met bijbehorende Stratentabel 2018 in te trekken;

 

 • II.

  onder voorwaarde dat de gemeenteraad op 19 december 2018 de gewijzigde Verordening Parkeerbelastingen 2018 en de Verordening Parkeerbelastingen 2019 met bijbehorende Tarieventabel vaststelt, vast te stellen het Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit 2019 met bijbehorende Stratentabel 2019, met als belangrijkste wijzigingen:

  Stadsdeel Noord

  • uitbreiden van betaald parkeren in enkele buurten in stadsdeel Noord van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur en op zondag van 12.00 tot 19.00 uur;

  • afschaffen van betaald parkeren op zondagochtend tot 12.00 uur in stadsdeel Noord. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan motie 1314: Maak de zondagochtend gratis (Boomsma c.s.);

   Stadsdeel Oost

  • introductie van 10 cent-tarief op de Kruislaan op de nieuwe parkeerplaatsen voorbij het Ringslangpad op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur;

   Stadsdeel West

   Uitbreiden van de bloktijden van de parkeerduurbeperking met 10-cent tarief op het parkeerterrein Sportpark Transformatorweg van de Amsterdamse Voetbalvereniging ‘Samenspel Doet Zegevieren’(SDZ);

 

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt per 1 januari 2019;

 

 • IV.

  dat het Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit 2019 wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad, met uitzondering van de Stratentabel 2019;

 

 • V.

  dat de Stratentabel 2019 ter inzage wordt gelegd bij de Stadsloketten.

  

Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit 2019 op grond van de Verordening Parkeerbelastingen 2019 en Parkeerverordening 2013 (versie 1 januari 2019):

 

 • I.

  Alleen tegen voldoening van de belasting, als vermeld in artikel 1, onder a van de Verordening Parkeerbelastingen 2019, mag worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen in de tariefgebieden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10-cent-tariefgebied en 10-cent-tariefgebied/tarief 4, zoals omschreven in de bij die verordening behorende Tarieventabel. Die voldoening moet mede geschieden met inachtneming van het tijdstip en de wijze waarop een en ander is aangegeven in de voorschriften die op of bij de parkeerapparatuur staan vermeld of uit de parkeerapparatuur blijken. De minimaal te betalen belasting bedraagt € 0,10 (dit geldt niet als het betalen geschiedt middels een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel); 

 

 • II.

  Bij voldoening van de parkeerbelasting moet het kenteken worden opgegeven van het in het betreffende gebied te parkeren voertuig. Daarnaast dienen de overige voorschriften die op de/het door de gemeente uitgegeven parkeerkaart/ betaalbewijs, dan wel op de parkeerapparatuur zijn gesteld in acht te worden genomen;

 

 • III.

  Geen naheffingsaanslag wordt opgelegd binnen 10 minuten na het verstrijken van de geldigheidsduur van het tijdgebonden parkeerrecht, dan wel binnen 10 minuten na afloop van een periode waarvoor aangifte van parkeerbelasting is gedaan (dit geldt niet indien bij aanvang van het parkeren het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via de mobiele telefoon, of andere communicatiemiddelen, inloggen op de centrale computer);

 

 • IV.

  Vervallen;

 

 • V.

  Elkaar in tijd overlappende parkeerrechten, met uitzondering van 10 cent-parkeerrechten en tijdgebonden parkeerrechten uit het tariefgebied 10-cent-tariefgebied/tarief 4, zijn geldig voor de totale van die tijdgebonden parkeerrechten bij elkaar opgetelde parkeertijd. Een tijdgebonden parkeerrecht gekocht voor het bedrag van een dagparkeerrecht, geldt als dagparkeerrecht;

 

 • VI.

  In de 10-cent-tariefgebieden, zoals bedoeld in de Tarieventabel bij de Verordening Parkeerbelastingen 2019, wordt alleen geparkeerd met een 10-cent-parkeerrecht dat in de ter plaatse daartoe aanwezige automaat is gekocht en/of door middel van het elektronisch in werking stellen van de parkeerapparatuur; een en ander in overeenstemming met de aanwijzingen die op, aan of bij de ter plaatse daartoe aanwezige parkeerautomaat zijn aangebracht, maar uitdrukkelijk niet met andere (nog geldige) tijdgebonden parkeerrechten of vergunningen

 

 • VII.

  In het 10-cent-tariefgebied/tarief 4, zoals bedoeld in de Tarieventabel bij de Verordening Parkeerbelastingen 2019, wordt alleen geparkeerd met een tijdgebonden parkeerrecht die in de ter plaatse daartoe aanwezige automaat is gekocht en/of door middel van het elektronisch in werking stellen van de parkeerapparatuur, een en ander in overeenstemming met de aanwijzingen die op, aan of bij de ter plaatse daartoe aanwezige parkeerautomaat zijn aangebracht, maar uitdrukkelijk niet met andere (nog geldige) tijdgebonden parkeerrechten of vergunningen;

 

 • VIII.

   

  Indien voldoening van de parkeerbelasting als vermeld in art 1, onder a van de Verordening Parkeerbelastingen 2019 door middel van het in werking stellen van parkeerapparatuur middels een daarvoor ingerichte mobiele telefoon of andere communicatiemiddelen geschiedt, gebeurt dit met inachtneming van de voorschriften die bij de verstrekking van of het toestaan van deze apparatuur, waarvan het model en de versie van gemeentewege wordt bepaald, zijn gesteld;

 

 • IX.

  Voor het aanbrengen en het verwijderen van een wielklem gelden de volgende voorschriften:

  1 - Direct nadat een nader door ons College vast te stellen aantal naheffingsaanslagen aan het voertuig is aangebracht, kan, in nader door ons College aan te wijzen stadsdelen, en wielklem aan het voertuig worden aangebracht;

  2 - De wielklem wordt verwijderd nadat de naheffingsaanslagen alsmede de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem zijn voldaan. Hierna vindt verwijdering van de wielklem zo spoedig mogelijk plaats;

  3 - De onder 2 bedoelde kosten kunnen alleen worden voldaan op een daartoe aangewezen betaalkantoor van de desbetreffende handhaafinstantie, zoals vermeld op het naheffingsaanslagbiljet. Indien het voertuig is weggesleept, worden de kosten voldaan aan Handhaving en Toezicht;

 

 • X.

  De bloktijden, zoals bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2013 en hoofdstuk 3 van de bij de Verordening Parkeerbelastingen 2019 behorende Tarieventabel, zoals die door de stadsdelen in hun tariefgebieden worden gehanteerd voor de zondag, gelden tevens op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. Wanneer het College geen bloktijden betaald parkeren heeft aangewezen voor een tariefgebied voor de zondag, dan wel indien het College enkel bloktijden betaald parkeren heeft aangewezen voor een tariefgebied op de koopzondagen, dan is er op de genoemde feestdagen geen parkeerbelasting verschuldigd;

 

 • XI.

  Op Koningsdag hoeft geen parkeerbelasting te worden voldaan in de gehele stad Amsterdam;

 

 • XII.

  Ter nadere bepaling van de plaats en het tijdstip van het parkeren, als bedoeld in artikel 1 onder a van de Verordening Parkeerbelastingen 2019, bij dit besluit wordt tevens de in de bijlage opgenomen stratentabel vastgesteld;

 

 • XIII.

   

  De parkeerbelasting, genoemd in de Verordening Parkeerbelastingen 2019, is verschuldigd op de, door het College, conform artikel 3 van de Parkeerverordening 2013 aangewezen bloktijden;

 

 • XIV.

  De tarieven, genoemd in de Verordening Parkeerbelastingen 2019, zijn verschuldigd op de, door het College, conform artikel 3 van de Parkeerverordening 2013 aangewezen bloktijden;

 

 • XV.

  Het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit van 19 december 2017 (Gemeenteblad 2018, nr.32061), wordt ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van de Verordening Parkeerbelastingen 2019, met dien verstande dat dit van toepassing blijft op de feiten die zich voordien hebben voorgedaan;

 

 • XVI.

  Dit besluit wordt aangehaald als Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit 2019 op grond van de Verordening Parkeerbelastingen 2019.

 

 • XVII.

   

  Dit besluit treedt in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van de Verordening Parkeerbelastingen 2019;

 

 • XVIII.

   

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Femke Halsema,

burgemeester

Wil Rutten,

waarnemend gemeentesecretaris