Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2018, 283025Verordeningen2e wijziging Legesverordening Etten-Leur 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2 en artikel 10 van de Legesverordening 2019;

 

besluit vast te stellen :

 

de verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2019

Artikel 1  

In de tarieventabel wordt Hoofdstuk 3 Rijbewijzen (onder Titel 1 Algemene Dienstverlening) vervangen door:

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

40,35

Artikel 2  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 3  

Deze verordening wordt aangehaald als: '2e wijziging Legesverordening Etten-Leur 2019.'

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 11 december 2018.

Burgemeester en wethouders,

Dhr. C.M. Martens

wnd. gemeentesecretaris

Mw. M.W.M. de Vries

burgemeester